Psalm 99

1¡TOTECO tlanahuat'ia! Nochi tlacame ipan nochi tlaltini ma huihuipicaca ica majmajtli. Isiyaj campa mosehu'ia para tlanahuatis quipiya m'as tlanahuatili huan eltoc m'as huejcapa que nopa querubines elhuicac ehuani. Nochi tlen onca huan nochi tlen itztoque ipan tlaltepactli, ma moyolpitzahuilica. 2Ipan Tepetl Sion nochi quimatij para TOTECO nel'ia hueyi. Yajaya m'as hueyi tlen nochi sequinoc tlanahuatiani ipan tlaltepactli. 3Nochi ma quihueyichihuaca Toteco, yajaya tlen hueyi huan temajmati. San ya nel'ia tlatzejtzeloltic. 4Toteco yajaya se tlanahuatijquetl tlen quipiya nochi chicahualistli, huan quipact'ia tetlajtolsencahuas xitlahuac. Nochi tlen quichihua senquistoc cuali. Yajaya quinchihuilijtoc tlen xitlahuac nochi israelitame. 5¡Ma tijhueyitlalica TOTECO, yajaya toDios, yajaya tlen tlatzejtzeloltic! Ma timotlancuaquetzaca huan ma timoixtlapachoca hasta tlalchi iicxitla, pampa san yajaya tlatzejtzeloltic. 6Quema nopa totajtzitzi Mois'es huan Aar'on, huan nopa tiocamanalojquetl Samuel, quitzajtziliyayaj TOTECO para quitlajtlanise itlapalehuil, yajaya quinnanquiliyaya. 7Toteco quincamahui ipan se mixtli, huan inijuanti quichijque nochi tlen quiijto itlajtol huan itlanahuatilhua. Quena, inijuanti quichijque nochi tlen quinilhui ma quichihuaca. 8Quena, TOTECO, ta titoDios, ta tiquinnanquili. Ta tieli se Dios tlen tiquintlapojpolhu'ia inintlajtlacolhua tlacame. Pero nojquiya tiquintlatzacuilt'ia quema quichihuayayaj tlamantli tlen ax cuali. 9Ma tijhueyitlalica TOTECO huan ma tijhueyichihuaca. Ma timotlancuaixtlapachoca iixtla ipan nopa tepetl tlatzejtzeloltic tlen itoca Sion.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\