APOCALIPSIS 10

1Huan niquitac seyoc elhuicac ejquetl tlen nel'ia tetic temoyaya tlen elhuicac, huan moquimilojtoya ica se mixtli huan quipixqui nopa acosamalotl ipan itzonteco. Huan ixayac tlahuiyaya queja tonati huan iicxihua eltoya queja ome tlaquetzali tlen tlitl. 2Huan nopa elhuicac ejquetl quipixtoya imaco se amatlapohuali pilsiltzi tlen momimilijtoc huan tlapojtoya nopa amatlapohuali. Huan quitlali iicxi tlen inejmatl ipan hueyi atl huan iicxi tlen iarraves ipan tlali. 3Huan nopa elhuicac ejquetl tzajtzic chicahuac queja tzajtzi se tecuani tlen itoca le'on. Huan quema tzajtzitoya, tlatomonijque nopa chicome tlatomoniani. 4Huan quema tlahuejchijtoyaj nopa chicome tlatomoniani, nimocualtlali para niquijcuilosqu'ia tlen quiijtojque. Huan se acajya camatqui tlen elhuicac huan nechilhui: "Amo xiquijcuilo tlen quiijtojque nopa tlatomoniani para axaca quimatis." 5Teipa nopa elhuicac ejquetl tlen niquitac moquetzayaya ipan hueyi atl huan ipan tlali, quitlejcolti ima nejmatl para elhuicac. 6Huan quitestigojquetzqui Toteco tlen itztoc para nochipa huan tlen quichijchijqui elhuicactli, huan tlaltepactli, huan hueyi atl huan nochi tlen itztoque ininpani. Huan nopa elhuicac ejquetl quiijto: "Toteco ayoc quichiyas m'as. 7Quema nopa chicompa elhuicac ejquetl pehuas para tlapitzas, huajca panos nochi nopa tlamantli tlen Toteco huejcajquiya quinilhui itlatequipanojcahua, nopa tiocamanalohuani, para teipa panosqu'ia." 8Huan sampa nijcajqui tlen achtohui nechcamahui tlen elhuicac, huan yajaya nechilhui: "Xiya huan xijcuiti nopa amatlapohuali tlen tlapojtoc imaco nopa elhuicac ejquetl tlen moquetza ipan hueyi atl huan ipan tlali." 9Huajca niyajqui campa elhuicac ejquetl huan nijtlajtlani ma nechmaca nopa amatlapohuali pilsiltzi. Huan yajaya nechilhui: "Xijcui huan xijcua. Huan ipan mocamac tijmatis tzopelic queja nectli, pero quema tijtolos, tijmatis para chichic ipan moijti." 10Huajca niquitzqui nopa amatlapohuali pilsiltzi tlen imaco elhuicac ejquetl huan nijcuajqui. Huan eltoya tzopelic ipan nocamac queja nectli, pero ipan noijti mochijqui chichic. 11Huan sampa nechilhui: "Monequi tiyas tiquinilhuis tlacame tlen Toteco mitzilhuis para teipa panos huan tlen ininpantis tlacame tlen quipiyaj sesen tlamantli inintlalnamiquilis huan inincostumbres, huan tlen itztoque ipan miyac tlaltini huan tlen camatij miyac tlamantli tlajtoli huan inintlanahuatijcahua."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\