APOCALIPSIS 14:15

15Huan seyoc elhuicac ejquetl quisqui ipan ihueyi tiopa Toteco huan chicahuac quinotzqui yajaya tlen mosehuiyaya ipan mixtli, huan quiilhui: "Xijcalaqui motepos queja quichihua se trigo pixcaquetl huan xijtzontequi nopa pixquistli ipan tlaltepactli, pampa ya chicajtoc huan ya ajsic hora."

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More