APOCALIPSIS 15

1Huan niquitac seyoc hueyi tlanescayotl nepa elhuicac huan nel'ia temajmati. Niquinitac chicome elhuicac ehuani tlen quipixtoyaj chicome tlamantli tlaijiyohuilistli tlen fiero. Huan ica ni chicome tlamantli tlaijiyohuilistli quitlamiltis icualancayo Toteco ica tlacame. 2Huan niquitac tlen elqui queja se hueyi atl neltzalantic. Elqui queja tescatl maneltic ica tlitl. Huan moquetzayayaj ipan nopa hueyi atl tlen tescatl nochi nopa tlacame tlen quintlanque nopa fiero tlapiyali huan itlaixcopincayo, huan ax quiselijtoyaj nopa n'umero tlen quinescayoti itoca. Nopa tlacame quipixtoyaj arpas tlen Toteco quinmacac. 3Huan huicayayaj se tiohuicatl queja tlen Mois'es, itlatequipanojca Toteco, huicatoya. Huan huicayayaj para nopa Pilborregojtzi, huan quiijtojque: "Tlahuel hueyi huan cuajcualtzi nochi tlen ta tijchihua, Toteco Dios. Ta Tlen Tijpiya Nochi Chicahualistli. Xitlahuac huan temachtli nochi moojhui. Ta tiTlanahuatijquetl tlen nochi tlaltini. 4Axaca tlen ax quiimacasis para mitzixpanos, Tohueyiteco. Nochi mitzhueyichihuase pampa san ta titlatzejtzeloltic. Quena, nochi tlacame tlen nochi tlaltini hualase moixtla huan mitzhueyimatise, pampa quiitztoque para san tlen xitlahuac tijchijtoc." 5Huan teipa nijtlachili huan niquitac tlapojtoc ihueyi tiopa Toteco nepa elhuicac. Huan tlapojtoya calijtic nopa cuarto Campa M'as Tlatzejtzeloltic campa quipixqui nopa tlajtoli tlasencahuali tlen Toteco quichijqui ica tlacame. 6Huan nopa chicome elhuicac ehuani tlen quipixtoyaj nopa chicome tlaijiyohuilistli tlen fiero quisque ihueyi tiopa Toteco moyoyontijtoque ica ininyoyo chipahuac huan tlen tlahuiyaya. Huan moilpilijtoque ininyolixpa ica inintzinquechilpijcayo tlen oro. 7Huan se tlen nopa nahui tlamantli tlen yoltoque quinmajmacac nopa chicome elhuicac ehuani chicome caxitl tlen oro temitoc ica ihueyi cualancayo Toteco Dios tlen itztoc para nochipa huan ax quema tlamis para itztos. 8Huan nochi ihueyi tiopa Toteco temic ica poctli tlen itlatlanex huan ichicahualis Toteco. Huan axaca huelqui calaqui calijtic ipan ihueyi tiopa Toteco hasta nopa chicome elhuicac ehuani quitlamitoyajtosqu'iaj nopa chicome tlaijiyohuilistli tlen fiero ipan tlaltepactli.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\