APOCALIPSIS 16

1Huan nijcajqui se tlen tzajtziyaya tlen itiopa Toteco huan quinilhuiyaya nopa chicome elhuicac ehuani: "Xiyaca ama huan xiquixcuepatij ipan tlaltepactli nopa chicome caxitl tlen quipiyaj ihueyi cualancayo Toteco." 2Huajca nopa achtohui elhuicac ejquetl yajqui huan quiixcuepato icaxi ipan tlaltepactli, huan ipan nochi tlacame tlen quiselijtoyaj imachiyo nopa fiero tlapiyali huan tlen quihueyimatque itlaixcopincayo. Huan quisqui ininpani miyac fiero cocome tlen tlahuel tecoco. 3Huan teipa nopa ompa elhuicac ejquetl quiixcuepqui icaxi ipan hueyi atl. Huan nopa hueyi atl mocuepqui estli, queja ieso se mijcatzi tlen onmijqui. Huan nochi tlen itztoyaj ipan hueyi atl mijque. 4Huan nopa expa elhuicac ejquetl quiixcuepqui icaxi ipan nochi atemitl, atentli huan ameli, huan nochi mocuepqui estli. 5Huan nijcajqui nopa elhuicac ejquetl tlen quipixtoya tequihuejcayotl ipan atl, huan yajaya quiijto: "Toteco, ta tiitztoc ama huan nochipa ipa tiitztoya. Ta tlen senquistoc titlatzejtzeloltic. Nel'ia tixitlahuac quema titetlajtolsencahua. Huan xitlahuac ni tlatzacuiltilistli tlen titemacac. 6Pampa nopa fiero tlacame quitoyajtoque inieso motlatzejtzeloltijca tlacajhua, huan ama tiquinmacatoc estli para ma quiica nojquiya. Ya ni tlen quinamiqui." 7Huan nijcajqui se tlen camatqui tlen tlaixpamitl huan quiijto: "Quena, Toteco Dios Tlen Tijpiya Nochi Chicahualistli, xitlahuac titetlajtolsencahua huan quinamiqui nopa tlatzacuiltilistli tlen titemaca." 8Huan nopa najpa elhuicac ejquetl quiixcuepqui icaxi ipan tonati huan quichijqui tonati ma quintlatis tlacame queja elqui se tlitl. 9Huan tonati tlahuel quintlatiyaya nochi tlacame ipan tlaltepactli. Huan quitelchijque Toteco ica tlajtoli m'as fiero pampa quintlatzacuiltijtoya ica ni tlaijiyohuilistli tlen fiero. Pero ax quinejque moyolcuepase tlen inintlajtlacolhua huan ax quihueyichijque Toteco. 10Huan nopa macuilpa elhuicac ejquetl quiixcuepqui icaxi ipan isiyaj campa nopa fiero tlapiyali mosehuiyaya para tlanahuatis. Huan nochi nopa tlaltini tlen yajaya quinahuatiyaya tzintlayohuac. Huan nochi nopa tlaltini ehuani tlen yajaya quinnahuatiyaya monenepil tlanquechijque pampa tlahuel tlaijiyohuiyayaj. 11Huan quitelchijque huan quitlaijilhuijque Toteco tlen itztoc ipan elhuicac ica tlajtoli tlen m'as fiero pampa quinchihuilijtoya ma tlaijiyohuica huan ma quipiyaca nopa fiero cocome, pero ax quinejque moyolpatlase, niyon ax quicajtejque tlen fiero quichihuayayaj. 12Teipa nopa chicuasempa elhuicac ejquetl quiixcuepqui icaxi ipan nopa hueyi atemitl tlen itoca 'Eufrates, huan nopa atemitl huajqui. Huan nepa campa eltoya nopa atemitl mochijqui se ojtli para ipan ajsise tlanahuatiani tlen hualase ica ininsoldados tlen nopa tlaltini campa quisa tonati. 13Huan niquinitac eyi fiero ajacame tlen nesque queja xocuelechime. Se quisaco icamaco nopa hueyi drag'on, huan se icamaco nopa fiero tlapiyali, huan se icamaco nopa istlacatijca tiocamanalojquetl. 14Huan nopa eyi huelque quichihuaj tlanescayotl huan chicahualnescayotl. Nopa eyi ajacame yohuij campa hueli ipan nochi tlaltepactli para quinsentilise tlanahuatiani ininhuaya ininsoldados ipan nopa hueyi tonal quema pehuas nopa hueyi tlatehuijcayotl ica Toteco Tlen Quipiya Nochi Chicahualistli. 15Xiquilnamiquica tlen quiijtohua Jes'us: "Xiquitaca na nihualas quema ax innechchiyaj queja quema ajsi se tlaxtejquetl. Paquilistli para nopa tlacame tlen tlachixtose huan tlen nemij cuali, huan quimocuitlahu'iaj ininyoyo chipahuac para ax monequi nemise xolome, huan mopinahuase quema tlacame quinitase." 16Huan nochi nopa tlanahuatiani huan ininsoldados mosentilise ipan se lugar tlen itoca Armaged'on ica tlajtoli hebreo. 17Teipa nopa chicompa elhuicac ejquetl quiixcuepqui icaxi ipan ajacatl tlen tlacame quiijiyotilanaj. Huan se tzajtzic chicahuac tlen isiyaj Toteco ipan ihueyi tiopa ipan elhuicac huan quiijto: "Ya quitlamichijtoc." 18Huan pejqui tlapetlani, huan tlahuelchihua, huan tlatomoni. Huan teipa chicahuac mojmolini nochi tlaltini campa hueli ipan tlaltepactli queja ax quema panotoc tlen quema tlacame achtohui pejque itztose ipan tlaltepactli. 19Huan nopa hueyi altepetl tlen Babilonia tlapanqui huan excac moitac. Huan sequinoc altepetini campa hueli ipan miyac tlaltini nojquiya huetzque. Huan Toteco quiilnamijqui nochi itlajtlacolhua nopa hueyi altepetl Babilonia huan nopa tlacame nepa, huan tlahuel quintlatzacuilti. Quena, quinajsic ihueyi cualancayo. 20Huan nochi piltlaltzitzi tlatlajco ipan hueyi atl temoque atzintla. Huan nochi tepeme campa hueli temoque huan ayoc nesque. 21Huan teipa pejqui huetzi tlen elhuicac huejhueyi tesihuitl ipan tlacame huan sesen tesihuitl quipixtoya cuarenta kilos ietica. Huan nochi tlacame quitelchijque huan quitlaijilhuijque Toteco ica tlajtoli tlen m'as fiero pampa quintitlanilijtoya nopa tesihuitl tlen tlahuel quincocojtoya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\