Ruth 4

1Teipa Booz yajqui mosehuito nechca hueyi puerta ipan nopa tepamitl campa nochi quisaj huan calaquij pampa nopona momajtoyaj mosentil'iaj tlacame. Teipa Booz quiitac huala iteixmatca tlen quiilhuijtoya Rut para m'as quipixqui tlanahuatili quimocuitlahuis. Huajca Booz quinotzqui: --Xihuala nica, ximosehuiqui. Huan iteixmatca yajqui huan mosehui. 2Huan Booz quinnotzqui majtlactli huehue tlacame tlen tlayacanayayaj ipan nopa altepetl huan nojquiya quinilhui ma mosehuica ihuaya pampa queja nopa momatque quisencahuase se tlajtoli ipan nopa tonali. Huan quema mosehuijtoyaj, 3Booz quiilhui iteixmatca: --Tiquixmati Noem'i tlen mocueptoc tlen tlali Moab. Yajaya quinamaca nopa tlali tlen eliyaya iaxca toteixmatca Elimelec. 4Nijnequi xijmati pampa huelis tijnequis tijcohuas. Huan intla tijnequi tijcohuas, xiquijto ama iniixpa ni huehue tlacame tlen mosehu'iaj nica para nochi quimatise. Pampa ta tiiteixmatca tlen m'as nechca huan yeca achtohui tijpiya tlanahuatili para tijcohuilis itlal intla tijnequi. Pero intla ax tijnequi tijcohuas, xinechilhui ama, pampa teipa na nechtocarohua para huelis nijcohuas. Huan iteixmatca tlananquili huan quiilhui Booz: --Nijnequi nijcohuas. 5Huajca Booz quiilhui: --Nojquiya xiquilnamiqui intla tijcohuas nopa tlali, monequi timocuilis Rut, nopa cahualtzi tlen huala tlali Moab. Queja nopa ne tlali noja mocahuas ica itoca nopa mijcatzi huan quema inquipiyase se conetl, quihuicas itoca nopa mijcatzi huan quiselis itlal. 6Huan quema iteixmatca quicajqui ni tlamantli, tlananquili: --Intla queja nopa, ax huelis nijcohuas niyon ax hueli nimocuilis Rut para nosihua, pampa monequisqu'ia niquinquixtilisqu'ia tlen elis iniaxca nonelconehua para niquincahuilis coneme tlen tlacatise. Pero intla ta tijnequi tijcohuas, nimitzpanoltil'ia nopa tlanahuatili para xijcohua. 7Ipan nopa tonali ipan tlali Israel momajtoyaj quema se quinamacayaya se tlali o se quimacayaya seyoc tlanahuatili para quicohuas se tlali, huajca nopa tlanamacaquetl moquixtiliyaya se itecac huan quimacayaya ne seyoc. Huan yeca, 8iteixmatca Booz moquixtili itecac huan quimactili Booz, huan quiilhui: --Ta xijcohua nopa tlali. 9Huajca Booz quinilhui nopa tlayacanani huan nochi tlen mosentilijtoyaj nopona: --Ama nochi intestigos para nijcohuil'ia Noem'i nopa tlali tlen elqui iniaxca Elimelec, Queli'on huan Mahl'on. 10Nojquiya intestigos para nimocuil'ia Rut tlen huala tlali Moab para elis nosihua, yajaya tlen icahualtzi Mahl'on. Queja nopa yajaya hueli quipiyas se oquichpil tlen quihuicas itoca ihuehue tlen mijqui huan quiselis itlal nica. Ama intestigos. 11Huan nopa huehue tlacame huan nochi tlen nopona itztoyaj tlananquilijque: --Quena, tojuanti titestigos. ¡TOTECO ma quichihuas nopa sihuatl tlen calaquis ipan mochaj ma eli queja tohuejcapan nanahua Raquel huan Lea, pampa nochi tiisraelitame tihualajque tlen inijuanti! Huan ta xieli se hueyi tlacatl ipan altepetl Bel'en huan nochi ma camatica para mitztlepanitase. 12TOTECO ma mitzmaca miyac moconehua ica nopa sihuatl para inquinpiyase miyac imoixhuihua queja quinpixqui Fares tlen elqui icone Tamar huan Jud'a. 13Huajca queja nopa elqui quema Booz mocuili Rut para elis isihua. Huan teipa Booz ihuaya mocajqui Rut, huan TOTECO quintiochijqui, huan Rut quitlacatilti se piloquichpiltzi. 14Huan sihuame ipan nopa altepetl quiilhuiyayaj Noem'i: --¡Ma tijhueyichihuaca TOTECO pampa ama mitzmacatoc se moixhui para mitzmocuitlahuis! ¡Moixhui ma eli se hueyi tlacatl ipan tlali Israel! 15Moyex Rut mitzicnel'ia huan mitzpalehuijtoc m'as huan ax queja miyac telpocame. Mitzmacatoc se moixhui tlen mitzchicahualismacas huan mitzpalehuis quema ya tielis tinanatzi. 16Huan Noem'i quimocuitlahui nopa piloquichpiltzi ica paquilistli queja eliyaya icone. 17Huan quema icalnechcahua Noem'i quiitaque, quiijtohuayayaj: --¡Tlacajtoc se icone Noem'i! Huan quitocajtlalijque Obed. Huan Obed moscalti huan elqui itata Isa'i huan ihueyi tata David. 18Ya ni inintoca iteipa ixhuihua Fares tlen itztoya huejcajquiya huan tlen elqui ihuejcapan tata Booz. Fares quipixqui icone itoca Hezr'on, 19huan teipa Hezr'on quipixqui icone itoca Ram. Ram moscalti huan quipixqui icone itoca Aminadab. 20Teipa Aminadab moscalti huan quipixqui icone itoca Naas'on. 21Teipa Naas'on quipixqui icone itoca Salm'on. Huan Salm'on motlacachijqui huan quipixqui icone itoca Booz. Huan Booz moscalti huan quipixqui nopa conetl itoca Obed. 22Huan teipa Obed motlacachijqui huan quipixqui icone itoca Isa'i. Huan Isa'i motlacachijqui huan quipixqui icone itoca David.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\