Zechariah 3

1Teipa ipan nopa tlanextili, nopa elhuicac ejquetl nechnextili nopa hueyi totajtzi tlen itoca Josu'e. Yajaya moquetzayaya iixtla ielhuicac ejca TOTECO. Huan campa inejmatl Josu'e, moquetzayaya Axcualtlacatl huan quitlateilhuiyaya Josu'e ica miyac tlamantli. 2Huan ielhuicac ejca TOTECO quiilhui Axcualtlacatl: "Ma TOTECO mitztlateilhui, Axcualtlacatl. Yajaya ax mitzselil'ia tlen ica tijteilhu'ia ni tlacatl. Pampa TOTECO ya quitlapejpenijtoc para quitlasojtlas Jerusal'en. Huan yajaya quitlahuelcahuas tlen ica tijteilhuijtoc ni totajtzi. Ni tlacatl itztoc queja se cuapipitztli tlen nijmanahu'ia tlen se hueyi tlitl huan ya tlatlajco tlatlatoc." 3Huan quema Josu'e moquetztoya iixtla ielhuicac ejca TOTECO, moquentijtoya yoyomitl tlen tlahuel soquiyo. 4Huajca ielhuicac ejca Toteco quinilhui nopa sequinoc tlen moquetzayayaj nopano: "Xijquixtilica Josu'e nopa yoyomitl tlen tlahuel soquiyo." Huan teipa ielhuicac ejca TOTECO quiilhui Josu'e: "Xiquita, ya ni quiijtosnequi ya nimitzquixtilijtoc nochi motlajtlacolhua. Huan yeca ama nijchihuas para ma mitzquentica yoyomitl tlen nel'ia yejyectzi." 5- 6Teipa nopa elhuicac ejquetl quincamahui nopa sequinoc tlen nopano itztoyaj huan quinnahuati ma quitlalilica ipan itzonteco se cuatzajcayotl tlen yancuic. Huan quitlalilijque. Huan quiquentijque iyoyo tlen yancuic huan ielhuicac ejca TOTECO moquetztoya inechca. Huan ielhuicac ejca TOTECO quicamahui Josu'e huan quiilhui: 7"Quej ni quiijtohua TOTECO Tlen Quinyacana Ielhuicac Ejcahua Ma Tlatlanitij: 'Intla tijtoquilis noojhui huan tijchihuas nochi tlen nimitznahuat'ia, huajca nimitztequimacas titlayacanquetl tlen quipiya m'as tequihuejcayotl ipan notiopa huan icalixpahua. Huan na nimitzcahuilis para ticalaquis huan tiquisas tlen na noixpa queja ni elhuicac ehuani quichihuaj tlen nechtequipanohuaj. 8" 'Ta tiJosu'e tlen tihueyi totajtzi ininhuaya ni totajtzitzi tlen mosehu'iaj moixtla, xijtlacaquilica cuali ya ni, pampa nochi imojuanti inquiixnext'iaj nopa cuajcuali tlamantli tlen hualase teipa. Temachtli na nijhualtitlanis notlatequipanojca tlen itoca Chamanquetl. 9Quena, xijtlachilica nopa tetl tlen m'as ipati tlen nimitztencahuilis, Josu'e. Nopa tetl quipiyas chicome iixtiyol tlen quinextis para nochi quimatis. Huan ipan nopa tetl na nitlajcuilos. Huan san ipan se tonali nijtlamiquixtis nochi tlajtlacoli tlen ni tlali.' " Queja nopa quiijto TOTECO Tlen Quinyacana Ielhuicac Ejcahua Ma Tlatlanitij. 10" 'Huan inquinnotzase imohuampoyohua para ma mosehuica imohuaya imocalixpa inintzala xocomeca tzontli huan ininmatzala higuera cuatini. Huan inpaquise san sejco ica tlasehuilistli huan temachili.' " Queja nopa quiijto TOTECO Tlen Quinyacana Ielhuicac Ejcahua Ma Tlatlanitij.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\