Zechariah 6

1Sampa niajcoitac huan niquinitac nahui tlatehuijca carrojme tlen quisayayaj tlajco tlen nopa ome huejhueyi tepetini tlen eltoc queja nopa tepostli bronce. 2Nopa achtohui tlatehuijca carro quinpixtoya cahuayojme tlen chichiltique tlen quitilanayayaj. Nopa ompa tlatehuijca carro quinpixtoya cahuayojme tlen yayahuique. 3Nopa expa tlatehuijca carro quinpixtoya cahuayojme tlen chipahuaque. Huan nopa najpa tlatehuijca carro quinpixtoya cahuayojme tlen ixtenextique. 4Huajca niquilhui nopa elhuicac ejquetl tlen nechcamahuiyaya: "Tate, ¿tlachque quiixnext'iaj ne tlatehuijca carrojme?" 5Huan yajaya nechilhui: "Yajuanti quinixnext'iaj nopa nahui elhuicac ehuani tlen itztoque iixpa TOTECO tlen quinahuat'ia nochi tlaltepactli. Huan hualahuij para quichihuaquij nopa tequitl tlen TOTECO quinilhuijtoc ma quichihuaca. 6Nopa carro ica cahuayojme tlen yayahuique, yohuij ipan nopa tlali tlen mocahua ica norte. Huan nopa carro ica cahuayojme chipahuaque, yohuij ipan nopa tlali campa calaqui tonati. Huan nopa carro ica cahuayojme tlen ixtenextique yohuij ipan nopa tlali tlen mocahua ica tlani." 7Pero nopa cahuayojme tlahuel motetiliyayaj pampa quinequiyayaj yase para nemise ipan nochi tlaltepactli. Huan nopa elhuicac ejquetl quinilhui: "¡Cualtitoc! Xiyaca huan xinemica campa hueli ipan nochi tlaltepactli." Huan yajuanti nimantzi quisque huan yajque ipan inintequi. 8Huajca ielhuicac ejca TOTECO nechmacac na, niZacar'ias, ni tlajtoli, nechilhui: "Xiquita, yajuanti tlen yajque ipan nopa tlali ica norte, quitlalitoj tlatzacuiltili nopano. Huan yeca mosiyajcajtoc Notonal nepa huan nechyoltlali tlen nohueyi cualancayo." 9Huan TOTECO nechmacac ni tlajtoli, quiijto: 10"Xiya ama ipan ichaj Jos'ias, icone Sofon'ias huan xijselili nopa plata huan oro tlen quihualicaj Heldai, Tob'ias huan Jeda'ias tlen mocueptoque tlen tlali Babilonia. 11Huan ica nopa plata huan oro, xijchijchihua se corona, huan teipa xijtlalili ipan itzonteco nopa hueyi totajtzitzi Josu'e tlen icone Josadac. 12Huan teipa xiquilhui Josu'e: 'Quej ni quiijtohua TOTECO Tlen Quinyacana Ielhuicac Ejcahua Ma Tlatlanitij: Teipa hualas nopa tlacatl tlen itoca Chamanquetl. Yajaya chamanis ica iseli huan quichijchihuas TOTECO itiopa. 13Quena, elis ya tlen quichihuas itiopa TOTECO huan yajaya quipiyas ihuextilis huan mosehuis queja tlanahuatijquetl ipan isiya campa tlanahuat'ia. Huan yajaya nojquiya elis se totajtzi tlen mosehu'ia ipan nopa siya tlen tlanahuatijquetl para tlanahuatis. Huan oncas tlasehuilistli ica nopa ome itequi.' 14"Teipa nopa corona xijtlalica ipan tiopamitl para inmechilnamiquiltis tlen nopa tlen temacaque Heldai, Tob'ias, Jeda'ias huan Jos'ias icone Sofon'ias. 15Huan miyac tlacame tlen huejca ehuani hualase para quipalehuise para quicualtlalise itiopa TOTECO. Huan quema mochihuas ya nopa, inquimachilise para TOTECO Tlen Quinyacana Ielhuicac Ejcahua Ma Tlatlanitij nechtitlanqui campa imojuanti. Nochi ya ni panos quema imojuanti inquicaquise itos imoTECO Dios huan inquineltocase."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\