1 CORINTIOS 16

1Axan intlahtos den tomin tlen itnichicohtoqueh tlen ica itquinmatlanisqueh niaxcauan Dios. Ixconchiuacan ohcon quen yonquimiluih macchiuacan in tlaniltocanih tlen chanchiuah Galacia. 2Itich nipeuyan sehse semana, sehse namehuantzitzin ixconxilocan siqui namotomin ohcon quen onancontlanqueh uan ixconcaltichocan sican, uan ohcon ihcuac neh innamechonitatiu acmo icpia tleca oc monichicohtos tomin. 3Satepan ihcuac neh nahsis, inquintitlanis naquin namehuantzitzin yonanquimonpihpinqueh, macuicacan namotetlaocolil Jerusalén, uan iuan intitlanis amatlahcuilol tlen ica mamoteixpantican. 4Uan tlanah moniquis niyas noiuqui, yehuan yasqueh nouan. 5Satepan ihcuac yonpanoc ic Macedonia niyas innamechonitatiu, pues icpia tlen inpanos ic Macedonia. 6Uan amati xamo inmocauas namouan quesqui tonal, noso amati xamo inmocauas namouan hasta mapano in tlasiseyacatlah, ohcon namehuantzitzin uilis nannechomatlanisqueh ica tlen moniquis para niyas campa icpia tlen niyas. 7Pues amo inniqui san innamechonitztiquisas, tlayeh inniqui inmocauas namouan uehcautzin, tla in toTecotzin comoniquiltia. 8Pero axan oc inmocauas nican Éfeso hasta in iluitl Pentecostés, 9nic inquita Dios tlailiuis yonechtlatlapouilih mantlanonotza uan ohcon miqueh matlaniltocacan, masqui cateh miqueh tlen nechixnamiquih. 10Uan tla ic oncan ahsi in Timoteo, ixconchiuacan mamomachili cuali namouan, pues yeh tiquiti queh neh itich nitiquitzin in toTecotzin. 11Ica non, amaquin maquita queh amitlah ipatiu, yeh ixconmatlanican maehcoqui nonauac ica cuali, pues neh inchixtoc iuan nocsiquin tocniuan tlaniltocanih. 12In tocniu tlaniltocani Apolos, yontlatlautih simi, mayaui iuan nocsiquin tocniuan manamechonitah, pero amo oquinic yas axan; yehyeh satepan ihcuac cahxilis, yas namechonitatiu. 13Xonyectlachixtocan uan xonyecquihcatocan itich in tlaniltoquilis. Amo xonican mohcameh yehyeh xonmochicauacan. 14Ixconchiuacan nochi ica tetlasohtlalis. 15Nocniuantzitzin, nanconmatih nic in Estéfanas iuan nichanehcauan yehuan naquin achtoh otlaniltocaqueh itich in tlalmeh tlen pouih Acaya, uan yec nanconmatih quen yehuan nochipa quinmatlanih niaxcatzitzin Dios. 16Innamechontlatlautia ixquimontlacamatican naquin quemeh yehuan, uan nochtin naquin tlamatlanih uan tiquitih. 17Inpaqui nic youalahqueh in Estéfanas, in Fortunato uan Acaico. Pues quen inuan nicah inmachilia nicah namouan. 18Yehuan yonechyolchicauqueh uan sannoiuqui namehuantzitzin yonamechonyolchicauqueh. Ixquimonyequitacan in tocniuan naquin quemeh yehuan. 19In tlaniltocanih tlen chanchiuah itich in tlalmeh Asia namechontlahpalouah. Sannoiuqui Aquila uan Priscila uan in tlaniltocanih tlen monichicouah inchan, simi namechontlahpalouah ica nitoocaatzin in toTecotzin. 20Nochtin in tocniuan tlaniltocanih namechontlahpalouah. Xonmotlahpalocan namonochtin ica se ixtenamictli, ica tetlasohtlalistli chipauac. 21Nin notetlahpalolis, neh Pablo, nonohmah innamechonihcuiluilia ica neh noma. 22Tla acah amo ictlasohtla in toTecotzin, Dios mactlatiui itich in tlicotlatzacuiltilis. ¡In toTecotzin, ya ualmouicas! 23Nitetlasohitalitzin in toTecotzin Jesucristo mai namouantzin. 24Nochtin namehuantzitzin innamechontlasohtla ica nitetlasohtlalitzin Cristo Jesús. Amén.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\