1 JUAN 1

1Itnamechontlahcuiluiliah den Tlahtol naquin itich ualeua in yolilistli, naquin yometzticatca itich nipeuyan nochi, naquin otcaqueh uan ica in toixtololouan otquitaqueh uan otquitztoyah, uan ica in tomauan ottzitzquihqueh. 2Yehuatzin yehua in yolilistli uan otechmonextilih uan otmotilihqueh. De nin yolilistli tlen ica in sintitl nochipa, ittematiltiah uan itnamechonnonotzah. Nin yolilistli ometzticatca iuantzin Dios uan yomotematiltih tonauac. 3Uan tlen otquitaqueh uan otcaqueh yeh non itnamechonmatiltiah, pues itniquih ohcon noiuqui namehuantzitzin touan xonsetitocan, quemeh tehuan itsetitoqueh iuantzin in toTahtzin Dios uan iuan niConetzin Jesucristo. 4Itnamechonihcuiluiliah nochi nin nic itniquih ixconpiacan mahsic paquilis. 5Yeh nin tlahtol tlen otsilihqueh de Yehuatzin Jesucristo uan yeh non itnamechonmatiltiah: Yehuatzin Dios yeh tlanestli, uan itichtzin amo catqui dion tlen tlayouilotl. 6Tla itquihtouah iuantzin itsetitoqueh uan oc itninimih itich in tlayouilotl, tistlacatih uan amo itchiutoqueh in tlen milauac. 7Pero tla itninimih itich in tlanestli, quemeh Yehuatzin metzticah itich in tlanestli, queh icnimeh itmochiuah sanse, uan niesotzin Jesús, niConetzin Dios, techonchipaua de nochi tlahtlacol. 8Tla itquihtouah amo ittlahtlacouanih, san yen tehuan itmocahcayauah, uan in tlen milauac amo catqui totich. 9Tla itquixpantiah Dios in totlahtlacol, matmoyolchicauacan que Yehuatzin comochiuilis tlen ocomihtaluih uan tlen yec, uan techmotlapohpoluilis in totlahtlacol, uan techonchipauas de nochi amo yec chiualistli. 10Pero tla itquihtouah amo ittlahtlacouah, itcuipah Yehuatzin queh istlacatini, uan nitlahtoltzin amo catqui totich.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\