1 JUAN 3

1Ixconitacan quen tlailiuis simi techontlasohtla in toTahtzin Dios, pues ocmoniquiltih matechnotzacan ticoneuantzitzin Dios, uan tlamilauca yeh milauac ticoneuantzitzin. Ica non in tlalticpactlacameh amo techixmatih, pues yehuan amo icmixmatilihtoqueh Yehuatzin. 2Notlasohicniuan, axan ya ticoneuantzitzin Dios, uan masqui ayamo mota quenih tisqueh satepan, itmatih que ihcuac Yehuatzin monextihtzinos, tisqueh quemeh Yehuatzin, pues itmotilisqueh yec quemeh Yehuatzin ameh. 3Nochtin naquin moyolchicauah inauactzinco icmatih ohcon mochiuas, ictemosqueh isqueh yolchipauaqueh ohcon quemeh Yehuatzin chipaucatzintli. 4Nochi naquin tlahtlacohtinimi quixnamiqui nitlanauatil Dios, pues ihcuac setlahtlacoua non ictosniqui sequixnamiqui in tlanauatil. 5Uan yec nanconmati Yehuatzin omonextihtzinoh para techonquixtilis in totlahtlacol, uan Yehuatzin itichtzin amo cah tlahtlacol. 6Ica non, nochi naquin setitoc iuantzin amo tlahtlacohtinimi. Pero nochi naquin tlahtlacohtinimi amo icmixmatilia, dion amo cahsicamati aquih Yehuatzin. 7Notlasohconeuantzitzin, amaquin manamechoncahcayaua. Naquin yec nichiualis, non tocniu chipauac, ohcon quemeh Yehuatzin chipaucatzintli. 8Pero naquin tlahtlacolchiutinimi yeh iaxca in amocuali, pues in amocuali tlahtlacohtoc desde ipeuyan nochi, uan ica non niConetzin Dios oualmouicatzinoh, oconxihxitinico nichiualis in amocuali. 9Nochi naquin yones queh iconetzin Dios amo tlahtlacolchiutinimi, nic in yolilistli tlen ualeua inauactzinco Dios catqui itich, uan ica non amo uilis oc tlahtlacohtinimis, nic yeh yones queh iconetzin Dios. 10Ihquin sequimixmati aquihqueh iconeuantzitzin Dios uan aquihqueh iconeuan in amocuali: nochi naquin amo yec nichiualis, uan naquin amo ictlasohtla nicniu, amo iaxcatzin Dios. 11Yeh nin in tlahtol tlen nanconualcactiuitzeh desde ya nochipa: matmosepantlasohtlacan. 12Amo matican quemeh Caín. Yeh iaxca in amocuali uan ocmictih nicniu. ¿Uan tleca ocmictih? Ocmictih nic yeh occhiuaya tlen amo cuali, uan yeh nicniu occhiuaya tlen cuali. 13Ica non, nocniuantzitzin, amo ixconmotetzauican tla in tlalticpactlacameh namechoncocoliah. 14Tehuan itmatih nic yotquisqueh imac in miquilistli, uan yotpanoqueh itich in yolilistli nic itquintlasohtlah in tocniuan. Naquin amo ictlasohtla nicniu oc catqui imac in miquilistli. 15Nochi naquin iccocolia nicniu yeh temictani, uan ya nanconmatih dion se temictani iaxca isqui in yolilistli tlen ica in sintitl nochipa. 16Yehuatzin ocontemactih niyolilitzin topampa, uan ohcon yotquixmatqueh in tlen milauac tetlasohtlalis. Tehuan noiuqui moniqui ohcon mattemactican in toyolilis ipampa in tocniuan. 17Pero tla acah icpia mic tlensa itich nin tlalticpactli uan quita nicniu icpoloua tlen ic panos uan moyolohchihchicaua amo icmatlani, ¿quenih isqui nitetlasohtlalitzin Dios itich non tocniu? 18Notlasohconeuantzitzin, amo matnextican in totetlasohtlalis san ic pani, san ica in totlahtol; yehyeh matnextican ica in tochiualis uan mai de milauac. 19Tla ohcon itchiuah, ohcon itmatih nic itpouih itich in tlen milauac, uan ohcon in toyolo amo momohtihtos iixpantzinco Yehuatzin. 20Pero tla in toyolo techteiluia ica itlah, matmoyolchicauacan matmatican niteicnoitalis Dios ocachi tlapanauihtoc inauac tlen techteiluia in toyolo, uan Yehuatzin quixmati nochi. 21Notlasohicniuan, tla in toyolo amo techteiluia, itpiah yolchicaualis inauactzinco Dios, 22uan nochi tlen ittlahtlanilisqueh Yehuatzin techonmactis, nic ittlacamatih nitlanauatiltzin, uan itchiuah tlen comopactilia. 23Uan yeh nin nitlanauatiltzin: mattlaniltocacan inauac nitoocaatzin Jesucristo niConetzin Dios, uan matmosepantlasohtlacan, quemeh Yehuatzin otechonnauatih. 24Naquin ictlacamati nitlanauatiltzin, yeh setitoc iuantzin Dios uan Dios iuan. Uan ica in Espíritu tlen otechonmactih itmatih nic Yehuatzin Dios chanchiua totich.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\