2 CORINTIOS 1

1Neh Pablo, itlatitlancau Cristo Jesús ica nitlaniquilitzin Dios. Neh iuan in tocniu tlaniltocani Timoteo itnamechontlahcuiluiliah namehuantzitzin, tlaniltocanih iaxcauan Dios tlen namonchanchiuah Corinto, uan nochtin niaxcatzitzin Dios tlen namonchanchiuah itich nochi in tlalmeh tlen pouih Acaya. 2In toTahtzin Dios uan in toTecotzin Jesucristo manamechonpialican tetlasohitalistli uan ninseuilitzin mai namouantzin. 3Mattlacachiuacan Dios, niTahtzin in toTecotzin Jesucristo. Yehuatzin topapan teicnoitani uan Dios tlen nochipa toteyolseuihcatzin. 4Yehuatzin techonyolseuia itich nochi in totlapanolis, para ohcon ica in yolseuilis tlen techmactia Yehuatzin, tehuan noiuqui ica matuilican matquinyolseuican naquin tlapanouah. 5Porque ohcon quen itich mic tlahyouilis itpanouah quemeh tlen Cristo ocpanoc, sannoiuqui ohcon ica Yehuatzin Cristo tentoc mic toyolseuilis. 6Ica non, tla tehuan ittlapanouah, ittlapanouah para ohcon namehuantzitzin ixconpiacan yolseuilistli uan temaquixtilistli. Uan tla Dios techyolseuia, techyolseuia para ohcon namehuantzitzin ixconpiacan yolseuilistli [uan temaquixtilistli], uan sannoiuqui ohcon xouilican xontlaxicocan itich in tlahyouilis tlen tehuan noiuqui itpanouah. 7Yec itmoyolchicauah que ohcon quen namontlahyouiah touan, ohcon sannoiuqui touan nanconsilisqueh yolseuilis. 8Nocniuantzitzin, itniquih ixconmatican quen simi ottlapanoqueh itich in tlameh Asia. Tlamilauca tlailiuis temohtih quen ouitzico topan necah tlapanolis, hasta yec yotyoluihcah itpohpoliuisqueh ompa. 9Otmomachilayah quemeh naquin ya quinchialtihtoqueh in miquilistli, pero non ohcon opanoc otechnextilih amo matmoyolchicauacan yehyeh totich, tlamo yeh inauactzinco Dios naquin quinyancuicayolitia in miquemeh. 10Uan Yehuatzin Dios otechonpaleuih itich necah ueyitemohtih tlapanolis tlen otechtlalih itenco in miquilis, uan oc techonpaleuihtoc. Uan itmoyolchicauah oc ohcon techonpaleuihtos. 11Ohcon isqui tla namehuantzitzin nantechonmatlanih nancontlatlautiah Dios topampa. Uan tla miqueh icmotlatlautiliah Dios topampa, noiuqui ohcon miqueh isqueh naquin icmotlasohcamatilisqueh Yehuatzin ica tehuan, ipampa in tlateochiualis tlen itsilisqueh ica namotlatlautilis. 12Cah itlah tlen ica itpaquih uan yeh yeh nin: in toyolihtic techmatiltia tehuan nochipa otnininqueh ica in yolchipaualis uan ica in tlen milauac tlen ualeua inauac Dios, amo otechyacan in totlalticpactlaixmatilis, tlamo yeh nitetlasohitalitzin Dios tlen tiquiti totich. Ohcon otnininqueh iuan in tocniuan itich nin tlalticpac, uan ocachi namonauac. 13Ica non, tlamilauca, itich in toamatlahcuiloluan amo cah itlah tlen tlatiutoc, tlamo yeh, itniquih itnamechoniluisqueh sayeh tlen nanconamapouah uan tlen nanconahsicamatih. Uan inchia ixcontlamiyequitacan, 14ohcon quemeh axan ya peua nanconitztiueh, nic ica tehuan nanconpiah tlen ica namonmosinisqueh, ohcon quemeh tehuan itpiasqueh tlenoh ica itmosinisqueh ica namehuantzitzin ihcuac ualmouicas in toTecotzin Jesús. 15Ica non yolchicaualis que yonanconahsicamatqueh non, onniquia achtoh innamechonitztiquisas uan ohcon ixconsilican opa tlateochiualistli. 16Pues ihcuac onyasquia Macedonia onnamechonitztiquisasquia uan ocsipa onnamechoualitztiquisasquia ihcuac onualmocuipasquia de ompa. Uan satepan namehuantzitzin ouilisquia nannechonmatlanisqueh manahsi Judea. 17Tla onyoluih ohcon inchiuas ¿quenat sa ica ihsiucayotl onyoluihtiuitz, queh oisquia amo onyecyoluih? noso ¿max ontlayoluih quemeh ocsiqui tlalticpactlacameh tlen sipa ictouah quemah uan sipa ictouah amo? 18Tlamilauca ohcon quen Dios amo motlahtolcuicuipa, ohcon tehuan ihcuac itlah itnamechoniluiah amo ittouah sipa quemah uan sipa amo. 19Pues Jesucristo, niConetzin Dios de naquin Silvano, Timoteo uan neh yotnamechonnonotzqueh, amo oquihtoh sipa quemah uan sipa amo, tla yeh itich Yehuatzin nochipa itcahsih sanse itlahtol. 20Uan tlamilauca, tlen Dios omoyectencau techonmactis, itich Cristo mochiua quemah. Uan ica non, ica tlen Cristo ocmochiuilih ittouah amén, uan ohcon ituehcapantlaliah Dios. 21Uan ixconmatican, yeh yen Dios naquin techchicautiu itich in totlaniltoquilis inauactzinco Cristo, mayeh tehuan uan mayeh namehuantzitzin, uan yeh yen Dios naquin otechonpihpin. 22Uan otechonnescayotih tiyohcatzitzin ica in Espíritu Santo tlen octlalih itich in toyolo, tlen ica moyectencaua Dios satepan ocsiqui tlateochiualis techonmactis. 23Dios yec icmomachitia, uan tla amo milauac manechontlatzacuilti, tla neh amo inyahtoc Corinto yeh nic innamechontlaocolita, nic amo inniqui innamechoncohcocotiu. 24Amo ictosniqui tehuan itniquih ittlatiquitisqueh itich namotlaniltoquilis, pues itich in tlaniltoquilis ya yec namonihcatoqueh, tla yeh itniquih itnamechonmatlanisqueh ixconpiacan ocachi paquilis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\