2 CORINTIOS 4

1Ica non, nic Dios ica nitetlasohitalitzin otechonmactih nin tiquitl, tehuan amo sa itmosincauah. 2Yeh yec yotcauqueh tlen ichtaca mochiua uan tlen tepinautih. Amo ticuih in tlacahcayaualis uan amo itpapatlah nitlahtoltzin Dios, yehyeh itteixmatiltiah in tlen milauac, ohcon ica itmoyecteixpantiah inauac nintlayoluilis in tocniuan uan iixpantzinco Yehuatzin. 3Pero tla tlatiutoc in tlahtol tlen cualica temaquixtilistli tlen itteixmatiltiah, ohcon oc catqui tlatiutoc san innauac naquin yaueh itich in poliuilis. 4Pues in amocuali, tlen poui dios itich nin tlalticpactlahtlacoleh, ocpopoyotilih nimahsicamatilis nonqueh naquin amo tlaniltocah, para ohcon amo mactacan nitlanes in mouistic tlahtol tlen cualica temaquixtilistli tlen ictematiltia de Cristo, naquin yec ameh quemeh Yehuatzin Dios. 5Ihcuac ittlanonotzah in tlahtol tlen cualica temaquixtilistli, amo ittlanonotztinimih de tehuan, tlayeh ittlanonotztinnimih de Jesucristo naquin teTeco de nochtin, uan ittematiltiah que tehuan ittiquitinih de namehuantzitzin ipampa in tetlasohtlalis tlen itpialiah Jesús. 6Ixconmatican, yen mismo Dios naquin ocmihtaluih mai tlanestli campa tlayoua, yeh yehua naquin ocualicac tlanestli itich in toyolo. Ohcon oquichiu matquixmatican itich Yehuatzin Cristo quen tlailiuis mouisticatzintli Yehuatzin Dios. 7Pero nochi non, tlen mouistic mic ipatiu ituicatinimih itich in totlalnacayo tlen queh se tapalcatl amo chicauac, para ohcon mamota nic necah chicaualis tlen tlapanauihtoc amo totich ualeua, tlamo yeh ualeua itich Dios. 8Uan ohcon, masqui topan uitz nochi tlensa tlapanolis, amo itmotemacah imac in tlaocol. Masqui itpiah tlensa totiquipacholis, amo ittosqueh hasta yotechtlalcaualtih. 9Masqui tlensa techchiuiliah, amo itcateh tosel, masqui techuitzitiah amo techpohpolouah. 10Nouiyan campa ic tiaueh, in totlalnacayo cah itenco miquilistli quemeh Jesús ocpanoc, para ohcon niyolilitzin Jesús sannoiuqui mamonexti itich in totlalnacayo. 11Porque tehuan naquin ityoltoqueh, nochipa itcateh itenco in miquilis nic ittematiltiah de Jesús, para ohcon noiuqui niyolilitzin mamonexti itich in totlalnacayo tlen miquis. 12Uan ohcon, masqui in miquilistli totich ehcotiu, namotichtzin ica tehuan ahsi yen yolilistli. 13Itich in Teotlahtolamatl ihcuiliutoc: "Ontlaniltocac, ica non ontlahtoh”; ica non mismo tlaniltoquilis tehuan noiuqui ittlaniltocah, uan ica non noiuqui ittlahtouah. 14Pues itmatih que naquin oconyancuicayolitih in toTecotzin Jesús, tehuan noiuqui techonyancuicayolitis quemeh Yehuatzin, uan sansican namouantzin techteixpantis inauactzinco. 15Nochi nin tlahyouil itpanouah nic itniquih mai se cuali itich namehuantzitzin, uan ohcon niteicnoitalitzin Dios maquimahsi ocachi miqueh tocniuan, uan maican miqueh naquin mamotlasohcamatican inauactzinco uan ohcon macsili uehcapantlalilis Yehuatzin. 16Ica non, amo ittosqueh ittlaocoyah, pues masqui tehuan ic pani ittlantiueh, ic tlahtic tehuan itmoyancuicachiutiueh mostlah ocachi. 17Pues in tlapanolis tlen itzalan itpanouah amotlen uan san ihsiuca panotiuitzis, pero ica non tlapanolis tlen itpanotiueh, iluicac monichicohtiu para tehuan tlailiuis mic tlen mouistic uan tlen ayic yacatlamis. 18Amo ittlaliah in totlachialis itich tlen mota, tla yeh itich tlen amo mota, pues nochi tlen mota san panoua, pero tlen amo mota, ica in sintitl nochipa uehcaua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\