2 CORINTIOS 6

1Uan nic tehuan titiquitcauan Yehuatzin, itnamechontlatlautiah, amo ixconsihsimatican nitetlasohitalitzin Dios tlen onanconsilihqueh. 2Pues Yehuatzin conihtoua itich in Teotlahtolamatl: Ihcuac omonic, neh onmitzcac; itich tonal ihcuac omoniquia inmitzpaleuis, onmitzpaleuih. Uan axan ya itcateh itich non tonal; yoehcoc in tonal ihcuac Dios temaquixtia. 3Amo itquixtlatzacuiliah acah ica itlah amo cuali tochiualis, para ohcon nitiquitzin Dios tlen itchiuah amacah maquihihto. 4Yehyeh ica nochi in tochiualis itmoteixmatiltiah tehuan titiquitcauan Dios, pues ittlaxicouah itich tlensa tlapanolis, itich tlensa tlahyouilis, uan itich tlensa tlaouehcayotl, 5yotechtacapitzohqueh, yotechtzacucah, yotcatcah itzalan miqueh naquin icniquih tlensaso techchiuilisqueh, yotchiuqueh tiquitl simi chicauac, yotquihyouihqueh cochistli uan yotpanoqueh mayantli. 6Itmoteixmatiltiah ica in tochipaucaninimilis, ica in totlaixmatilis, ica quen ittetlaxicouiliah, ica in toteyequitalis, ica nichiualis in Espíritu Santo totich, uan ica in totetlasohtlalis tlen de milauac, 7ica tlahtol tlen de milauac, ica nichicaualis Dios tlen cah touan, ica in toyecnimilis tlen poui topaleuiloca mayeh toyecmapan uan mayeh toopochmapan.. 8Quemanian techuehcapantlaliah uan quemanian tlensaso techiuiluiah, quemanian yec tlahtouah ica tehuan uan quemanian tlahtouah pitzotic ica tehuan. Techitah queh ittlacahcayauanih masqui ittenonotzah in tlen milauac. 9Techitah quemeh oisquia amo techixmatih, masqui yeh yec techixmatih. Yotcatcah imac in miquilistli, uan yeh oc otyolqueh. Techtlahyouiltiah, masqui ohcon amo techmictiah. 10Masqui itpanouah tlensa tiquipacholis, tehuan nochipa itpactoqueh. Mota amotlen itpiah, uan yeh miqueh ica tehuan ya icpiah tlailiuis mic tlateochiualis. Mota amotlen toyohca, uan yeh nochi tomac cah. 11Notlasohicniuan Corintos, tehuan yotnamechonnonotzqueh ica nochi tlen milauac, in toyolo yec yotnamechontlapouilihqueh. 12Tehuan amo queman itnamechontzacuilihtoqueh in toyolo, uan yeh namehuantzitzin quemah yonantechontzacuilihqueh namoyolo. 13Innamechonnotza namehuantzitzin queh nopiluan, ixtechontlapouilican namoyolo ohcon quemeh tehuan yotnamechontlapouilihqueh. 14Amo xonmolpican iuan naquin amo tlaniltocanih, pues ¿max uilis moyecuicas in tlen cuali iuan tlen amo cuali? ¿Noso quenat uilis mosintilis in tlanestli iuan tlayouilotl? 15¿Noso max uilis moyecuicas Cristo iuan in amocuali? ¿Noso max uilis icpiasqueh sanse tlalnamic naquin tlaniltoca uan naquin amo? 16¿Tlenoh icpia tlen quitas niteopan Dios iuan tlen quinteneuah dioses? Pues tehuan itpouih iteopanchantzin Yehuatzin Dios naquin meuiltihticah, ohcon quemeh Yehuatzin ocmihtaluih: Inchanchiuas uan nisqui inuan; neh nisqui ninDios uan yehuan isqueh noaxcauan. 17Ica non noiuqui quihtoua Yehuatzin: Ixquisacan itzalan yehuan uan ixmosicantlalican; amo ixmopitzotilican ica tlen pitzotic. Uan ohcon neh innamechsilis, 18uan neh nisqui in namopapan, uan namehuan namisqueh nannotelpocauan uan nannochpocauan, quihtoua in toTecotzin naquin nochi mouilitia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\