2 CORINTIOS 8

1Sannoiuqui nocniuantzitzin, itniquih itnamechomatiltisqueh tlen mochiutoc ica nitetlasohitalitzin Dios itich in iglesias tlen pouih Macedonia. 2Masqui itzalan mic tlensa tlapanolis yehuan tlailiuis paquih, uan masqui simi amo icpiah tlen ica panosqueh, yehuan simi tlailiuis mic tlen yoctemacaqueh. 3Neh intematiltia, yehuan ica paquilis octemacaqueh ohcon quen ouiliah uan hasta ocachi de tlen ouiliah. 4Yehuan simi otechtlatlautihqueh matquinmactican noiuqui in paquilis teuantisqueh quinmatlanisqueh niaxcatzitzin Dios. 5Uan occhiuqueh ocachi uan amo san tlen otyoluayah, pues yehuan innohmah achtoh omotemacaqueh tlatlacamatisqueh inauactzinco in toTecotzin uan satepan noiuqui tonauac, ohcon quen oyah nitlaniquilitzin Dios. 6Ica non ottlatlautihqueh in Tito manamechonitah macyeecoh in tiquitl tlen yeh ocpeualtih namonauac, masequihto, macnichicoh in tomin tlen nancontetlaocoliah innauac in tlaniltocanih. 7Uan nic inmati namehuantzitzin itich nochi namontlapanauiah, mayeh itich namotlaniltoquilis, itich namotlahtol, itich namotlaixmatilis, itich quen nanmotemactiah itich nitiquiu in toTecotzin, uan itich namotetlasohtlalis tonauac, axan moniqui xontlapanauican noiuqui itich tlen nancontetlaocolisqueh. 8Ica tlen innamechoniluia amo innamechontlatiquitihtoc queh oisquia inmoteconictoc namonauac, tlayeh inniqui que ohcon quen innamechonnonotza de ocsiquin quen motemactiah tlamatlanih, sannoiuqui ohcon namehuantzitzin ixconnextican in tlen milauac tetlasohtlalis tlen nanconpiah. 9Pues namehuantzitzin ya nanconixmatih nitetlasohitalitzin in toTecotzin Jesucristo. Nancomatih, Yehuatzin masqui nochi oconpiaya, oconcau nochi ipampa in tetlasohtlalis tlen otechonpialih, para ohcon ica non iicnotecalis quen oquicau nochi, tehuan axan matpiacan tlailiuis mic tlateochiualis inauactzinco. 10Ica non axan inniqui innamechontlahtolyolchicauas itich nin tlen isqui se cuali namonauac: Ya se xiuitl onamonpeuqueh nanconnichicouah namotetlaocolil, uan amo sayeh non, tlamo yeh yen namehuantzitzin naquin onamonteyoleuqueh mamotlanihnichicouilican. 11Ica non, axan, ixconyeecocan non tiquitl ica in paquilis tlen onanconpixqueh ihcuac onanconpeualtihqueh. Uan ohcon quen namonuilisqueh, ixcontemactican. 12Pues tla acah ica nochi niyolo icniqui tlamatlanis, Dios icsilis tlen ictemactis ohcon quen yeh uilis. Yehuatzin amo ictetlahtlanilia tlen amo secpia. 13Amo ixcontacan queh oisquia inniqui yeh nocsiquin machanchiuacan cuali uan yehyeh namehuantzitzin ya manamechonpolo, 14tla yeh tlen inniqui que dion se uan dion ocse itlah manamechonpolo. Axan ica tlen namehuantzitzin nancontentoqueh ixquimonmatlanican naquin quinpoloua, ohcon ihcuac yehuan ictentosqueh tlen namehuantzitzin quemanian namechonpolos, yehuan sannoiuqui manamechonmatlanican. Ohcon dion se uan dion ocse itlah icpolos, 15quemeh ihcuiliutoc itich in Teotlahtolamatl: "Naquin ocnichicoh mic, amo oquipix ocachi, uan naquin san tzocotzin ocnichicoh, amo ocpoloh." 16Inmotlasohcamati inauactzinco Dios, nic Yehuatzin octlalih itich niyolo in Tito se tlaniquilis mamotemaca namechonmatlanis ohcon quemeh neh. 17Tlamilauca, ihcuac otquiluihqueh manamechonitah, ica paquilis oquinic, uan ica yeh inohma itlaniquilis oquihtoh yas namechonitatiu. 18Sansican iuan Tito ittitlanih in tocniu tlaniltocani tlen nouiyan campa monichicouah in tlaniltocanih yocmotlanilih matlahtocan cuali ica yeh, nic quen cuali yotiquit itich in tlahtol tlen cualica temaquixtilistli. 19Uan amo sayeh non, pues non tocniu noiuqui ocpihpinqueh in tlaniltocanih matechyolchicautiu ihcuac ya itcauatiueh in tetlaocolil tlen axan itnichicohtoqueh para niuehcapantlalilis in toTecotzin, uan sannoiuqui para motas in totlaniquilis tlen itpiah para ittlamatlanisqueh. 20Sansican touan yas nic amo itniquih acah matechihihto quen tomac cah necah mic tomin tlen tomac ehcotiu. 21Pues amo san iixpan in toTecotzin itniquih itchiuasqueh tlen yec, tlamo noiuqui imixpan in tocniuan. 22Inuan ittitlanih ocse tocniu naquin micpa yocnextih itich mic tlensa quen simi motemaca itich in tiquitl uan axan hasta ocachi, pues simi moyolchicaua namouantzin. 23Namehuantzitzin nanconmatih nic Tito yeh nouan yahtinimi ic nouian uan nouan tiquiti para namehuantzitzin. Uan de nocsiquin tocniuan tlen iuan yaueh, innamechonmatiltia yehuan intlatitlancauan in tlaniltocanih tlen chanchiuah Macedonia uan ica ninninimilis icuehcapantlaliah Cristo. 24Ica non, ixconpiacan tetlasohtlalis innauac, uan ohcon macmatican in tlaniltocanih naquin oquintitlanqueh amo sannencah ittlahtouah cuali ica namehuantzitzin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\