2 JUAN 1

1Neh tlayacanqui innauac in tlaniltocanih, inmitzontlahcuiluilia touatzin siuatzintli tlapihpintli uan moconeuantzitzin, naquin milauac innamechontlasohtla, uan amo san yen neh, tla yeh noiuqui nochtin naquin yoquixmatqueh in tlen milauac. 2Innamechontlasohtla nic itpiah in tlen milauac itich in toyolo uan touan isqui ica in sintitl nochipa. 3In toTahtzin Dios uan toTecotzin Jesucristo, iConetzin Dios, manamechonpialican tetlasohitalistli, teicnoitlalistli, uan manamechonmactican seuilistli, uan ohcon xonchanchiuacan itich in tlen milauac uan itich in tetlasohtlalis. 4Simi onipac nic onquimahsic siqui moconeuantzitzin ninimih itich in tlen milauac, ohcon quemeh technauatia in tlanauatil tlen otechmactih in toTahtzin Dios. 5Uan axan, siuatzintli, inmitzontlatlautia, matmosepantlasohtlacan itnochtin. Nin tlen inmitzonihcuiluilia amo se yancuic tlanauatil, tla yeh sayeh tlen ya momati, in tlen itquixmatih ya nochipa. 6Secpias in tetlasohtlalis ictosniqui seninimis quemeh Yehuatzin motlanauatilia. Uan nitlanauatiltzin yeh yen nin: Matninimican itich in tetlasohtlalis ohcon quemeh ya nanconualcactiueh nochipa. 7Pues miqueh tlacahcayauanih ninimih itich in tlalticpac, naquin icteixpantiah Jesucristo amo oualmouicatzinoh quemeh se tlacatl. Naquin ohcon icteixpantia yehua tlacahcayauani uan yehua in anticristo. 8Ica non namehuantzitzin cuali xonmoyectlachialihtocan, uan ohcon amo mai sannencah namotiquitzin, yehyeh ixconsilican ahsitoc in mouistic tlaxtlauil. 9Nochi naquin icniqui icpahpanauis nitlamachtilis Cristo, amo icpia Dios itich niyolo. Naquin motlachicauilihtoc itich nitlamachtilis in Cristo yeh quemah icpia itich niyolo in toTahtzin Dios uan niConetzin. 10Tla acah uitz namonauac uan amo cualica nin itlamachtilis Cristo, amo ixconsilican itich namocalihtic, dion ixconiluican: "¡Xonmoseuihtzino!" 11Porque naquin icyecsilia, teuanti itich niamocualichiualis. 12Inpia mic tlen inniqui innamechoniluis, pero amo inniqui innamechoniluis itich amatl, pues inyoluihtoc niyas innamechonitatiu uan inmonohnotzas namouantzin uan ohcon ya yec itpaquisqueh. 13Niconeuan mocnitzin, naquin noiuqui tlahpihpinalsiuatzintli, mitzontlahpalouah. [Amén.]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\