2 TIMOTEO 4

1Timoteo, ica nitoocaatzin Dios uan ica nitoocaatzin Cristo Jesús naquin ihcuac ualmouicas quemeh ueyitiquiuahqui icmihtaluis tlenoh intich moniqui naquin oc yoltoqueh uan naquin yomiqueh, inmitzontlatlautia nin: 2Ixcontenonotza in tlahtol tlen cualica temaquixtilistli. Xonmotemaca itich non mayeh ihcuac uili uan mayeh ihcuac amo; ixconteahsicamatilti, xontechicaucanahnauati uan xonteyolchicaua, ixconchiua nochi non ica mic tepacahyouilis uan ixquimonmacti se yec tlamachtilis, 3pues ahsis tonal ihcuac acmo icxicosqueh iccaquisqueh in chipauac tlamachtilistli. Quinmotemolisqueh miqueh tlamachtanih tlen quinmachtisqueh quemeh yehuan quinquiquixquilia iccaquisqueh. 4Uan acmo icniquisqueh iccaquisqueh in tlen milauac, yehyeh mocuipasqueh innauac in tlanonotzten tlen ictenonotzah queh oisquiah itlah milauac. 5Pero touatzin, Timoteo, xonmoyecyolui itich nochi tlen itconchiua, xontlaxico itich in tlapanolis. Ixcontematilti in tlahtol tlen cualica temaquixtilistli, uan ixconyecchiua in tiquitl tlen Dios omitzonmactih. 6Pues neh ya nicah quemeh se tlatemactil tlen ya ictlatisqueh, ya ahsitoc in tonal inmiquis. 7Neh yonmochicau uan yontlatlan, yonahsic campa yacatlami in ohtli. Onpaleuih in tlaniltoquilis. 8Uan axan, ica noyecchiualis itich necah tonal nechchia se corona tlen nechonmactis in toTecotzin naquin tetlaxtlauia quen icnamiqui. Uan amo sayeh neh nechchia non corona, tla yeh noiuqui quinchia nochtin naquin simi icchixtoqueh maualmouica Yehuatzin. 9Ixconchiua uersah niman ixnechonitaqui, 10pues in Demas onechcau nosel, ocachi ocyoltlasohtlac tlen cah itich nin tlalticpactli, uan oyah Tesalónica. Crescente oyah Galacia, uan Tito oyah Dalmacia. 11Sa yen Lucas nouan catqui. Ixconualica mouantzin in Marcos, yeh uilis nechmatlanis itich nitiquitzin Dios. 12In Tíquico ontitlan Éfeso. 13Ihcuac touitz ixconualica noololol tlen onicau icah in altipetl Troas ichan Carpo, uan in amatlahcuilolten, ocachi yen tlahcuilolten de cuitlaxtli. 14Alejandro, in herrero, mic tlamantli amo cuali onechayitih. In toTecotzin ictlaxtlauis quemeh tlen yeh oquichiu. 15Touatzin noiuqui cuali xonmotlachiali de yeh, pues chicauac quixnamiqui in totlamachtilis. 16Ihcuac achtoh onmotlahtolpaleuih innauac in tiquiuahqueh, amo semeh in tlaniltocanih onechyolchicautoya, yehyeh nochtin onechcauqueh. Dios maquintlapohpolui quen ohcon occhiuqueh. 17Masqui ohcon occhiuqueh, in toTecotzin nouan ocatca uan onechmactih chicaualistli uan ohcon, ica neh omotematiltih in tlahtol tlen cualica temaquixtilistli uan occaqueh nochtin in tlen amo judíos ompa ocatcah. Uan ohcon Dios amo oquicau manechtemactican itich miquilistli. 18Uan in toTecotzin nechonpaleuis de nochi tlen amo cuali, Yehuatzin ohcon nechonyecpixtos hasta ihcuac nechonuicas iluicac campa motlanauatilia. Yehuatzin macsili in uehcapantlalilistli ica in sintitl nochipa. Amén. 19Ixnechimontlahpaluili in Prisca uan Aquila, uan Onesíforo iuan nichanehcauan. 20Erasto omocau Corinto, uan Trófimo omocau itich in altipetl Mileto, mococoua. 21Ixconchiua uersah touitz ihcuac ayamo tlasiseyacatlah. Mitzontlahpalouah Eubulo, Pudente, Lino, Claudia uan nochtin in tocniuan tlaniltocanih. 22In toTecotzin mai mouantzin. Nitetlasohitalitzin Dios mai namouantzin. [Amén.]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\