HECHOS 20

1Satepan ihcuac yotlan non pahsololistli itich Efeso, Pablo oquinnotz in tlaniltocanih uan oquinyolchicau, uan ihcuac yomonauatih inuan, oyah Macedonia. 2Oninintinin itich nonqueh tlalmeh, uan ica mic tlahtol oquinyolchicauaya in tlaniltocanih, uan ompa oahsic Grecia. 3Ompa ocatca yeyi tlapoual. Yoyasquia Siria itich barco, uan quen oquimat nic in judíos omotlahtolmacatoyah icmictisqueh ihcuac yeh oyasquia itich barco, ica non oquihtoh mocuipas ic Macedonia. 4Iuan oyahqueh [hasta Asia] in Sópater teconeu de Pirro, naquin ochanchiuaya Berea, in Aristarco uan Segundo tlen pouih Tesalónica, Gayo tlen poui Derbe, uan Timoteo. Uan noiuqui iuan oyahqueh in Tíquico uan in Trófimo tlen pouih Asia. 5Yehuan otlayacanqueh otechualchiatoh Troas. 6Ihcuac yopanoc in iluitonalmeh ihcuac sequicua pan tlen amo icpia levadura, otquisqueh itich in altipetl Filipo uan otiahqueh itich barco, uan ipan macuil tonal otquimahsitoh Troas. Uan ompa otmocauqueh chicome tonal. 7Ipeuyan in semana otmonichicohqueh itcocotonasqueh in pan. Pablo opeu quinnonotza. Oualimostisquia yoyasquia, uan ica non ocueyaltih nitlanonotz hasta tlahcoyouac. 8Otnichicautoyah itich se calihtictli tlen ocatca uehcapan ipan ome nipantli. Ompa oxotlatoyah miqueh tlauilten. 9Uan se telpochtli itoocaa Eutico, otolohtoya itich in ventana, simi ocochmiquia, nic in Pablo simi ouehcautoya tlahtohtoc. Sauil tipitzin in cochistli oquitlan in telpochtli, uan oahquitztah opanpoliuito den yeyi nipantli hasta tlalpan uan ihcuac oqueuatoh yomic. 10Ihcuacon Pablo otimoc, ipan omixtlapachictecac uan ocnauah, uan oquihtoh: —Amo xomomohtican, yeh yoltoc. 11Satepan ocsipa otlehcoc campa in calihtictli, occocoton in pan, inuan otlacuah, uan oquinnonotzaya hasta otlanesico, uan satepan oyah de ompa. 12In tlaniltocanih ocyolchicautahqueh in telpochtli naquin ocsipa oyol uan nochtin oyolsehseuqueh. 13Tehuan ottlayacanqueh otiahqueh itich barco otahsiqueh itich in altipetl Asón, ompa otnamiqueh in Pablo pues ohcon oquihtoh, nic yeh oquinic xonihnintas. 14Ihcuac yotechahsico itich in altipetl Asón, otlehcoc itich in barco campa tehuan otualayah, uan otiahqueh Mitilene. 15De ompa, otiahqueh itich in barco uan oualimostic otahsiqueh iixpan in tlalyaualol Quio. Ipan ocse tonal otahsiqueh itich in tlalyaualol Samos. [Otmoseuihqueh itich in altipetl Trogilio,] uan oualimostic otahsiqueh Mileto. 16Ohcon otchiuqueh, pues Pablo yoquihtohca amo panos ic Efeso, nic amo ocniquia uehcauas Asia. Porque tla ouilisquia, Pablo ocniquia niman ahsis Jerusalén uan ohcon ompa icpanos in iluitl Pentecostés. 17Ihcuac Pablo ocatca Mileto, otlatitlan Efeso maquinnotzatin nintlayacancauan in tlaniltocanih. 18Ihcuac oahsiqueh inauac, oquimiluih: —Namehuantzitzin nanconmatih quen onninimia ihcuac namouantzin oncatca, desde in tonal ihcuac onehcoc nican Asia. 19Nochtin nonqueh tonalmeh ontiquitilih in toTecotzin ica icnotecalis. Micpa onchocac. Uan simi ontlahyouih nic in judíos omotlahtolmacayah tlensa nechchiuilisqueh. 20Nanconmatoqueh nic neh amotlen onmocauih, nochi onnamechonmachtih tlen neh onquitac namechonmatlanis, uan onnamechonmachtaya mayeh teixpan uan mayeh namocalihtictzin. 21Mayeh judíos uan amo judíos simi onquinyolchicau mamoyolcuipacan inauactzinco Dios uan matlaniltocacan inauactzinco in toTecotzin Jesucristo. 22Axan nechtiquitia in Espíritu Santo maniyoh Jerusalén, uan amo inmati tlenoh nopan mochiuas ompa. 23San inmati itich nochtin in altipemeh campa niyoh in Espíritu Santo nechahsicamatiltia nechtzacuasqueh uan simi intlapanos. 24Masqui ohcon, amo nechyolcocoua noyolilis. Yeh san inniqui inmotlalos uan ohcon [ica paquilistli] intlatlanis, inniqui inyeecos in tiquitl tlen onechonmactih in toTecotzin Jesús, mantematilti in cuali tlahtol tlen techmatiltia niteicnoitalitzin Dios. 25’Axan, cuali inmatoc nic nochtin namehuantzitzin, naquin onnamechonmachtihtinimia nitiquiuahcayo Dios, acmo ocsipa nannechonitasqueh. 26Ica non, axan itich nin tonal innamechonyequiluia, amo nehua notlahtlacol tla semeh namehuantzitzin amo nanmomaquixtiah, 27pues neh amo queman onmocauih itlah, yehyeh mahsic nochi onnamechonmatiltih nitlaniquilitzin Dios. 28Ica non, axan, namehuan namonohmah xomotlachialican uan sannoiuqui ixquimonyecpiacan niichcatzitzin in toTecotzin, naquin Yehuatzin oquinmocouililih ica niesotzin, uan in Espíritu Santo onamechontlalih xonican intepixcauan. 29Pues neh yec inmatoc satepan ihcuac yoniah, ehcosqueh namonauac tlacameh quemeh itzcuincoyomeh temohtihqueh, amo quintlaocolitasqueh in ichcameh. 30Uan tlatzalan namehuantzitzin mahcocuisqueh tlacameh tlen ictemachtisqueh mic tlensa istlacatilistli tlen ica quintlaniltoctisqueh in tlaniltocanih uan ohcon quincuipasqueh maican intlasalohcauan. 31Ica non, xonyectlachixtocan. Ixconilnamiquican nic yeyi xiuitl, tlahcah uan youac amo onmoseuaya, sehse onnamechonnahnauataya hasta onixayotipeuia. 32’Uan axan, innamechoncauteua imactzinco Dios uan imac nitlahtoltzin tlen techmatiltia niteicnoitalitzin, yehua icpia chicaualistli namechoniscaltis itich in tlaniltoquilis uan namechontlaaxcatis sansican iuan nochi niaxcatzitzin Dios. 33Neh amo onquecolitac inpias nomac acah iplata, acah ioro, noso acah itlaquen. 34Yehyeh cuali nanconmatoqueh onmotiquipanouaya ica ninqueh nomauan, uan ohcon onicpix tlen ica inmomatlanis neh uan naquin nouan tiquitih. 35Ica nochi tlen onchiuaya onnamechonnextilih nic ohcon icnamiqui se tiquitis uan ohcon sequinmatlanis naquin quinpoloua, uan cuali matquilnamictocan nin itlahtol in toTecotzin Jesús, tlen oquihtoh: “Ocachi tlateochiualpaquini naquin ictemactia uan amo naquin icsilia.” 36Ihcuac ohcon octlamiihtoh, omotlancuaquitz inuan nochtin uan ocmonochilih Dios. 37Uan opeuqueh simi chocah nochtin. Ocnahnauahqueh in Pablo uan oquixtenamiquiah. 38Otlaocoxqueh ocachi nic oquimiluih acmo queman quitasqueh. Uan oyahqueh ocnalcauatoh campa catqui in barco.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\