COLOSENSES 1

1Neh Pablo, itlatitlancau Cristo Jesús, ica nitlaniquilitzin Dios. Neh uan in tocniu tlaniltocani Timoteo itnamechonihcuiluiliah 2nin amatl nochtin namehuantzitzin niaxcatzitzin Dios naquin namonchanchiuah Colosas, naquin milauac nanmoyolchicauah inauactzinco Cristo. In toTahtzin Dios uan toTecotzin Jesucristo manamechonpialican tetlasohitalistli uan ninseuilitzin mai namouantzin. 3Nochipa ihcuac itnamechonnochiliah Dios, itmotlasohcamatih inauactzinco Yehuatzin, niTahtzin in toTecotzin Jesucristo. 4Itmotlasohcamati nic yotmatqueh quen namontlaniltocah inauactzinco Cristo Jesús uan quen nanquimonyequitah nochtin niaxcatzitzin Yehuatzin, 5pues nanconmatih tlenoh namechonnichialtihtoqueh iluicac. Nin namonichialis nanconpiah nic onanconcaqueh in tlen milauac tlahtol, yen tlahtol tlen cualica temaquixtilistli, 6tlen namonauactzinco yoehcoc, ohcon queh itich nochi in tlalticpactli. Nin tlahtol nouian moxinihtoc uan ictemactihtoc tlatiyotl, uan noiuqui ohcon mochiutoc namouantzin, desde in tonal ihcuac onanconcaqueh uan onanconahsicamatqueh quen milauac nitetlasohtlalitzin Dios. 7Nochi non onamechonmachtih in Epafras, totlasohicniu naquin iuan itsepantiquitih inauactzinco Cristo, naquin se cuali itiquitcau Cristo namonauactzinco. 8Yeh noiuqui yotechmatiltih namontetlasohtlalis tlen in Espíritu icmochiualtihtoc namotichtzin. 9Ica non tehuan, desde in tonal ihcuac otmatqueh nochi non, amo itcauah itnamechmonochilisqueh Dios. Ittlatlautiah mahsic ixconpiacan cuali ahsicamatilis uan ohcon ixconmatican nitlaniquilitzin Yehuatzin, uan ixconpiacan nochi yectlayoluilis uan ahsicamatilis tlen contemactia in Espíritu. 10Ohcon uilis namonninimisqueh quen icnamiqui ninimisqueh naquin iaxcauan in toTecotzin, uan itich nochi nanconpaquilismacasqueh. Uan nanconchiuasqueh nochi cuali chiualistli, uan ocachi yec nanconixmatasqueh Dios. 11Ittlatlautiah Dios manamechonchicaua ica nochi nimouisticueyichicaualitzin, uan ohcon xontlaxicocan itich nochi, ica pacahyouilis. 12Uan ica paquilistli xonmotlasohcamatican inauactzinco in toTahtzin Dios, naquin oquichiu nitiquitzin namotichtzin uan ohcon axan uilis nanconsilisqueh tlen quimaxcatisqueh niaxcatzitzin itich nimouisticatlanetzin. 13Yehuatzin yotechonquixtih imac nichicaualis in tlayouilotl, uan otechonpanoltih campa motlanauatilia nitlasohConetzin, 14naquin otechontlaxtlau [ica niesotzin], uan otechontlapohpoluih in totlahtlacol. 15Itichtzin Cristo monextihtzinoua yec quen ameh Dios, naquin amo uili secmoitilihtzinoua. Cristo tlayacantoc itich nochi tlen Dios ocmochiuilihtzinoh. 16Ica Yehuatzin Cristo tlachiutli nochi tlen cah, mayeh tlen cah iluicac uan tlalticpac, mayeh tlen mota uan mayeh tlen amo, mayeh tlen icpiah ueyitiquiuahcayotl, mayeh cuahcual tetecomeh, mayeh tlen tlayacanah, mayeh tlen uehueyi chicaualismeh. Nochi omochiu ica Yehuatzin uan para Yehuatzin. 17Yehuatzin metzticah desde achtoh ihcuac ayamo itlahtlen ocatca, uan nochi tlen cah motlachicauilia itich nichicaualitzin. 18Yehuatzin Cristo noiuqui poutoc queh itzonticon in tlaniltocanih. Yehuatzin naquin tlayacantoc itich nochi, naquin achtoh omoyancuicayolitihtzinoh itich miquilistli, uan ohcon axan motlayacanilihtoc ipan nochi. 19Pues Dios ocomopactilihtzinoh Cristo mai ameh mahsic yec quemeh Yehuatzin. 20Uan ica Yehuatzin Cristo, Dios octlalih seuilistli iuan nochi tlen cah, mayeh tlen cah tlalticpac uan mayeh tlen cah iluicac. Uan ohcon ica niesotzin tlen Cristo oconxauanih itich cruz, Dios oconsehseuih nochi ixnamictli. 21Namehuantzitzin noiuqui, naquin achtoh amo onamonpouiah iuan Dios, uan onanconixnamiquiah ica namoamoyectlanimilil uan namoamoyecchiualis, axan Dios oconyacatlamico non ixnamictli tlen onanconpiayah iuantzin. 22Ohcon omochiu ihcuac Cristo omochiutzinoco tlacatl uan ica nimiquilitzin onamechonteixpantih iixpan Dios chipauaqueh, uan oquichiu acmo itlah tlahtlacol mai namotich, uan oquichiu acmo ixconpiacan itlah tlen manamechonixteneuilican. 23Tlen quemah, para non moniqui xonmotlachicauilican uan xonyequihcatocan itich in tlaniltoquilis, uan amotlen manamechonolini den yolchicaualistli tlen catqui itich in tlahtol tlen cualica temaquixtilistli. Nin tlahtol yehua tlen yonanconcaqueh uan motematiltia ic nouian itich nochi in tlalticpactli. Itich non tlahtol tlen cualica temaquixtilistli neh Pablo, Dios onnechonchiu itiquitcatzin. 24Axan inpaqui ica tlen neh intlahyouia namopampa, pues ohcon mahxitihtiu itich notlalnacayo nitlahyouilis in Cristo ipampa nitlalnacayo, masequihto yen tlaniltocanih. 25Inauac yehuan Dios onechonchiu itiquitcatzin, pues onechmactih non tiquitl namonauac ohcon quen oyah nitlaniquilitzin, para mannamechonmatilti mahsic nochi nitlahtoltzin, 26non itlahtoltzin tlechmatiltia nitlaniquilitzin Dios tlen desde ipeuyan nochi otlatiutoya, pero axan yomotematiltih innauac niaxcatzitzin. 27Dios ocomoniquiltihtzinoh quinmatiltis niaxcatzitzin quen tlailiuis ueyi mouistic nin itlaniquilitzin, tlen otlatiutoya, para naquin amo namonjudíos. Uan yeh nin tlen otlatiutoya: Cristo chanchiutoc namotichtzin, uan inauactzinco nanconpiah in yolchicaualistli namonteuantisqueh itich nimouisticachantzin. 28Tehuan ittematiltiah de Cristo, itquinnahnauatiah nochtin tocniuan uan itquinmachtiah itich nochi cuali tlayoluilis, para nochtin itquinteixpantisqueh inauactzinco Dios mahsic chicauaqueh itich in tlaniltoquilis inauactzinco Cristo. 29Ica non neh inmochicaua uan intiquiti, ica necah chicaualistli tlen Yehuatzin nechonmactia uan ueyihcatiquiti notich.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\