COLOSENSES 4

1Namehuantzitzin tetecomeh, ixquimonmactican tlen icnamiqui uan ixquimonyequitacan namoesclavos. Ixconilnamiquican, namehuantzitzin noiuqui nanconpiah iluicac se namoTeco. 2Amo ixconcauacan nanconmonochilisqueh Dios, xontlachixtocan ompa uan xonmotlasohcamatican inauactzinco. 3Noiuqui ixtechonnochilican Dios tehuan, para Yehuatzin macchiua mamotemaca ittenonotzasqueh nitlahtoltzin Yehuatzin, uan ohcon mattematiltican in tlahtol de Cristo tlen achtoh otlatiutoya, tlen neh axan ipampa intzacutoc. 4Ixconmotlatlautilican Dios manteyecahsicamatilti nitlahtoltzin quen icnamiqui inchiuas. 5Xonninimican ica yectlayoluilistli innauac naquin amo pouih namouantzin, ixconyeccuican in tiempo. 6Namotlahtol nochipa mai mouistic uan ica yectlayoluilistli, ohcon nanconmatisqueh quenih yec namontlananquilisqueh innauac sehse in tocniuan. 7Nochi quen neh nicah, namechonmatiltis in totlasohicniu Tíquico. Yeh se itiquitcatzin Cristo, naquin uili inauac semoyolchicaua uan sansican itsepantiquitiliah in toTecotzin. 8Namonauactzinco intitlani nic inniqui ixconmatican quenih itcateh uan manamechonyolchicaua. 9Intitlani iuan Onésimo, notlasohicniu naquin inauac uili semoyolchicaua, yeh poui namouatzin. Yehuan namechonmatiltisqueh nochi tlen panoua nican. 10Namechontlahpaloua in Aristarco, naquin nouan tzacutoc. Noiuqui namechontlahpaloua Marcos, iprimo in Bernabé, de naquin ya nanconpiah tlanauatil; tla yaui namechontatiu, ixconyecsilican. 11Noiuqui namechontlahpaloua Jesús, naquin ictoocaayotiah Justo. Den tlaniltocanih judíos simi sayeh ninqueh tocniuan naquin nouan tiquitih, uan nouan ictematiltiah nitiquiuahcayo Dios, uan simi nechyolchicauah. 12Namechontlahpaloua Epafras, itiquitcatzin Cristo Jesús, yeh poui namouatzin. Yeh nochipa simi tlailiuis namechontlatlautilia Dios, nic icniqui xonyequihcatocan itich in tlaniltoquilis uan mai mahsic yec namochiualis uan mahsic ixconmatican nitlaniquilitzin Dios. 13Neh innamechonmatiltia quen simi motiquipachoua ica namehuantzitzin, uan noiuqui ica naquin pouih Laodicea uan ica tlen pouih Hierápolis. 14In Lucas, intotlasohicniu tlapahtani, namechontlahpaloua, uan noiuqui in Demas. 15Ixnechimontlahpaluilican in tocniuan tlen cateh Laodicea, noiuqui in Ninfas uan in tlaniltocanih tlen monichicouah ichan. 16Ihcuac yonanconamapouqueh nicancah amatl, ixquimonmactican in tlaniltocanih tlen cateh Laodicea noiuqui macamapouacan; uan non amatl tlen otquimihcuiluilihqueh Laodicea, ixcoualicacan uan noiuqui ixconamapouacan. 17Ihquin ixconiluican Arquipo: "In tiquitl tlen omitzonmactih in toTecotzin, ixcontlamiyeeco” 18Neh Pablo innamechonihcuiluilia nin tetlahpalol ica neh noma. Amo ixconilcauacan neh intzacutoc. Nitetlasohitalitzin Dios mai namouantzin. [Amén.]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\