EFESIOS 3

1Ica non neh, Pablo, intzacutoc nic intlanonotza de Cristo Jesús namonauac namehuantzitzin naquin amo namonjudios. 2Pues xa yec ya nanconmatih nic Dios onechmactih in tiquitl namonauactzinco mannamechonmatilti nitetlaocoliltzin. 3Dios onechonnextilih tlen achtoh otlatiutoya de nitlaniquilitzin, uan yehua non tzocotzin yonnamechontlahcuiluilih. 4Uan tla yonanconitaqueh tlen yonnamechonihcuiluilih, nanconmomacasqueh cuenta nic incahsicamati tlen achtoh otlatiutoya de nitlaniquilitzin Dios ica Yehuatzin Cristo. 5Achtoh in tocniuan tlen youalpanotahqueh, amo oquinmatiltihqueh tlen otlatiutoya, pero axan Dios ica niEspíritu yoquinmatiltih in teotlatitlanten uan teotlanauatanih iaxcauan Yehuatzin. 6Tlen otlatiutoya uan otechonmatiltih yeh yeh nin: ica in tlahtol tlen cualica temaquixtilistli namehuantzitzin naquin amo namonjudios noiuqui teuan nanconsilisqueh tlen Dios techaxcatia, san se namonquistoqueh touan quemeh se itlalnacayo, uan touan nanconsilisqueh tlen Dios omoyectencau techonmactis ica Yehuatzin Cristo Jesús. 7Itich non tlahtol tlen cualica temaquixtilistli, Dios ica nitetlasohitalitzin onechonchiu itiquitcatzin. Non tiquitl onechmactih quemeh se tetlaocolil ihcuac nichicaualitzin otiquit notich. 8Masqui neh innauac nochi niaxcatzitzin Dios nehua naquin sansimi ocachi amotlen ipatca, Dios nehua onechonmactih non tetlaocolil manquinmatilti naquin amo judíos in cuali tlahtol tlen ictematiltia quen Yehuatzin Cristo techmomactilia tlailiuis mic ueyi tlateochiualis tlen dion amo uilis secpouas, 9uan noiuqui manquimahsicamatilti tlen desde ipeuyan nochi otlatiutoya, de quenih conchiutiu nicancah itlaniquilitzin Dios, naquin ocomochiuilihtzinoh nochi tlen cah. 10Ohcon ocmochiuilihtzinoh intich in tlaniltocanih nic Dios oquinic icnextis innauac nochtin in tlayacanqueh uan in chicaualismeh tlen ninimih itich in ehecatl quen mouistic mic cualtzin nitlayoluilitzin itich nochi tlen comochiuilia. 11Desde achtoh nipeuyan in tlalticpactli Dios ohcon ocyoluih icmochiuilihtzinos, uan ocomochiuilihtzinoh ica tlen in toTecotzin Cristo Jesús oconchiu. 12Ica Yehuatzin Cristo uili tahsih inauactzinco Dios ica mic yolchicaualistli, nic ittlaniltocah inauactzinco Cristo. 13Ica non, innamechontlatlautia amo xonmotlalpancautacan nic intlapanoua namopampa, yehyeh icnamiqui xonmosinican ica. 14Ica non inmotlancuaquitza iixpan in toTahtzin Dios, 15naquin inauac ualeua nochi tlen cah itich in iluicac uan itich in tlalticpac. 16Uan inmotlatlautia inauactzinco Yehuatzin manamechonmacti chicaualis itich namoyolo ica niEspíritu ohcon quen tlailiuis mic nimouisticchicaualitzin comopialia. 17Uan noiuqui inmotlatlautia, Yehuatzin Cristo mamochanchiuili itich namoyolo ica namotlaniltoquilis uan ohcon xonmotlachicauilican itich in tetlasohtlalistli ohcon quemeh in tlaniluatl itich in tlali, uan quemeh in cali itich nitlachicaualon, 18uan ohcon xonuilican, sansican inuan nochtin niaxcatzitzin Yehuatzin, ixconixmatican quen tlailiuis ueyi nitetlasohtlalitzin Cristo tlen amo icpia iyacatlamilis quen patlauac, uiyac, uehcapan uan uehcatlan, 19uan icpanauia nochi tlen uili sequixmati. Uan ohcon namoyolo mapiauto ica quen mahsic ameh Yehuatzin Dios. 20Uan Yehuatzin naquin chicaucatzintli, naquin conmochiuilis tlailiuis ocachi mic de tlen ittlahtlaniliah uan itcahsicamatih, ica nichicaualitzin tlen motiquitilia totich, 21Yehuatzin ica in sintitl nochipa macsili in uehcapantlalilis ica in tlaniltocanih uan ica tlen Cristo Jesús ocmochiuilihtzinoh. Amén.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\