HEBREOS 5

1Nochi ueyiteopixcatlayacanqui tlapihpintli tlatzalan den tlacameh, uan ictlaliah itich non tiquitl maquintlahtoui in tocniuan inauactzinco Dios uan macteixpanti nintetlaocolil uan nintlahpialtlatemactil ipampa nintlahtlacol. 2Yeh uili quimicnomati naquin amo icmatih tlen cuali uan ixpoliutoqueh, pues yeh noiuqui itich tlensa tlahtlacol amo chicauac. 3Uan ica non uilica icpia tlen ictemactis tlatemactil ipampa nitlahtlacol uan ipampa nintlahtlacol in tocniuan. 4Uan amacah uilis san yeh inohmah mochiuas ueyiteopixcatlayacanqui, tlamo sayeh naquin Dios icnotza icmactis non uehcapantlalilis, quemeh oquichiu iuan Aarón. 5Noiuqui ohcon Cristo amo san yeh inohmah oquian non uehcapantlalilis uan omochiutzinoh ueyiteopixcatlayacanqui, tla yeh Dios ocueyihcachiu ihcuac oquiluih: "Touatzin tonnoConeu; neh axan inmitzontiquiuahcatlalia." 6Uan ocsican itich in Teotlahtolamatl noiuqui quihtoua: "Tehuatzin tonteopixqui ica in sintl nochipa, uan moteopixcayo sannoiuqui ohcon quemeh niteopixcayo in Melquisedec." 7Cristo, ihcuac oc oninimia nican itich nin tlalticpactli, omotlatlautaya uan chicauac ocmonochilihtzinouaya ica choquistli, omotlatlautaya inauactzinco Dios naquin ocpiaya in chicaualis icpaleuis den miquilistli, uan Yehuatzin ocontencac nic otlamouilaya inauactzinco. 8Uan masqui Yehuatzin iConetzin Dios, ica tlen otlahyouih oixpitlan itich in tlatlacamatilis. 9Uan ohcon ihcuac Yehuatzin yomochiutzinoh mahsic yec itich nochi, oquinmactih temaquixtilistli tlen ica in sintitl nochipa nochtin naquin ictlacamatih. 10Uan Dios octlalih ueyiteopixcatlayacanqui ohcon quemeh niteopixcayo in Melquisedec. 11De nochi nin, itpiah mic tlen uilis itnamechoniluisqueh, pero oueh senamechonahsicamatiltis, pues simi yonamonmocuipqueh namonyoliqueh para namontlaahsicamatisqueh. 12Yocnamiquia namonisqueh namontlamachtanih, nic ya namonuehcauten itich in tlaniltoquilis, uan yeh nesi axan moniqui yancuica senamechonmachtis nitlamachtilis Dios tlen secsaloua ihcuac yaquin peua setlaniltoca. Yonamonmocuipqueh quemeh in piltzintli tlen moniqui conis leche nic ayamo uili quicua itlah tlacual. 13Pues nochi naquin yoltoc san ica leche ictosniqui ayamo icyequixmati catliyeh in yec tlamachtilis, nic yeh oc queh piltzintli. 14Pero in tlacual quicuah aquihqueh yoahsiqueh itich in chicaualistli, naquin ya icmatih ictlatlatasqueh tlen cuali uan tlen amo, pues ohcon yoquihmatiltiqueh nintlalnamic.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\