SANTIAGO 4

1¿Ihcuac nanmoixnamiquih uan nanmocualaniah, canih ualeua non? ¿Quenat amo ualeua itich namotlalticpactlaniquilis tlen namechpahsolohtinimi itich namoyolo? 2Namonyolnemiquih nanconpiasqueh itlah, uan yeh amo uili nanconpiah, ica non namontemictiah. Namonnixicolmiquih, uan yeh amotlen uili nanconpiah, ica non namonmoixnamiquih uan namonmotiuiah. Uan tlamilauca, tla amo nanconpiah tlen nanconniquih, non yeh nic amo nancontlahtlaniliah Dios. 3Uan tla nancontlahtlaniliah, amo nanconsiliah, nic amo yec tlen nancontlahtlanih, pues nancontlahtlanih san tlen ica nanconpaquilismacasqueh namotlalticpactlaniquilis. 4¡Namehuan inauac Dios nanconchiuah quemeh se naquin mocalaquia iuan naquin amo iuan namiqueh! ¿Quenat amo nanconmatih nic nochi naquin icuilita moyecuicas iuan tlen cah itich in tlalticpac, mochiuaquiu itecocolihcau Dios? 5Ixconmatican, amo sannencah tlen quihtoua in Teotlahtolamatl: "In Espíritu tlen Dios oconchiu machanchiua totich, technichauilia nic techontlasohtla simi." 6Tlen milauac, Yehuatzin ocachi techonpialia tetlasohitalis. Pues ica non quihtoua in Teotlahtolamatl: "Dios quimixnamiqui tlen moueyiniquih, pero tlen micnotecah inauatzinco, quinpialia tetlasohitalis". 7Ica non ixcontlacamatican Dios. Amo ixconmocauilican manamechontlatiquiti in amocuali, uan ohcon yeh cholos de namehuantzitzin. 8Xonmotoquican inauactzinco Dios uan Yehuatzin motoquihtzinos namonauactzinco. Tlahtlacouanih, ixquimonchipauacan namomauan de nochi tlahtlacol, uan namehuan naquin oc namonyolometitoqueh, yec ixconmactican Dios namoyolo. 9Mananmechonchocti quen tetlaocoltih namotlahtlacol, xontlaocoltzahtzican, uan xonchocacan. Namouitzquilis mamocuipa choquilistli uan namopaquilis mamocuipa tlaocol. 10Ohcon xonmicnotecacan inauactzinco in toTecotzin uan Yehuatzin namechonuehcapantlalis. 11Nocniuatzitzin, amo xonmoihihtocan. Naquin quihihtoua noso sa ictlatlatztoc nicniu, non quisa quemeh quihihtohtoc uan ictlatlatztoc yen tlanauatil. Pero tla san ittlatlatztoc in tlanauatil, ohcon amo ittlacamatoc, tlamo yeh itmocuipa itteihihtouani den tlanauatil. 12San se naquin uili techtlatlata, Yehuatzin yeh naquin itich oualeu in tlanauatil uan naquin uili tetlatzacuiltia noso temaquixtia. Tla ohcon, ¿aquih in touatzin tleca tonmixeuia itcontlatlata mocniu? 13Cuali ixconcaquican, namehuantzitzin naquin nanconihtouah ihquin: "Axan noso mostla tiasqueh itich necah ueyialtipetl uan ompa itchanchiuasqueh se xiuitl, ittlanamacasqueh uan cuali ittlanisqueh tomin." 14Uan yeh amo nanconmatih tlenoh mochiuas mostla, dion tlenoh mochiuas namouan. Pues seiyolilis yeh quemeh in mixtli tlen monextia tipitzin uan satepan pohpoliui. 15Yeh ocachi cuali ixconihtocan: "Tla in toTecotzin conmoniquiltia, oc itchanchiutosqueh, uan itchiuasqueh nin noso necah tiquitl." 16Pero namehuantzitzin axan tlemach non nanmomatih ica tlen nanconyoluiah nanconchiuasqueh, uan nochi non uehcapanniquilis amo cuali. 17Uan ohcon, naquin icmati icchiuas tlen cuali, uan amo icchiua, tlahtlacoua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\