JUAN 14

1’Amo xontlaocoyacan. Xontlaniltocacan inauac Dios uan xontlaniltocacan noiuqui nonauac. 2Ichan noTahtzin catqui mic chantli campa namonchanchiuasqueh. Tla amo ohcon oini, neh amo onnamechoniluani. Nias inyehyectlalitiu namochantzin. 3Uan satepan ihcuac yoniah uan yonyehyectlalih namochantzin, niuitz ocsipa uan innamechouicas nouan. Ohcon campa neh nisqui, noiuqui namehuantzitzin ompa namonisqueh. 4Namehuantzitzin nanconixmatih in ohtli tlen teuica campa neh niyoh 5Tomás oquiluih: —NoTecotzin, tla amo itmatih canih toyau, ¿ohcon quenih itquixmatisqueh in ohtli? 6Jesús ocnanquilih: —Yen nehua in ohtli, nehua tlen milauac, uan nehua in yolilistli. Amaquin ahsi inauac noTahtzin tlamo ica neh. 7Tla nannechonixmatih neh, noiuqui nanconixmatisqueh noTahtzin. Uan desde axan ya nanconixmatih uan yonanconitaqueh. 8Felipe oquiluih: —ToTecotzin, ixtechonnextili moTahtzin, uan san ica non acmo tlen ittlahtlanih. 9Jesús oquiluih: —Felipe, yauehcau namouantzin nicah, ¿uan yeh ayamo itnechonixmati? Naquin neh yonechitac, yoquitac noTahtzin. ¿Tla ohcon tleca itnechoniluia: "Ixtechonnextili moTahtzin"? 10¿Max amo itconniltoca nic neh nicah itich noTahtzin uan noTahtzin notich catqui? In tlahtol tlen innamechonnonotza amo notich ualeua, tla yeh ualeua itich noTahtzin naquin catqui notich, naquin icnextia ica neh nichiualitzin. 11Ixnechonniltocacan nic neh nicah itich noTahtzin uan noTahtzin notich catqui. Uan tla amo uili namontlaniltoca ica tlen innamechoniluia xontlaniltocacan ica tlen inchiua. 12Tlamilauca yec innamechoniluia, naquin tlaniltoca nonauac, noiuqui yeh quinchiuas in chiualisten tlen neh inquinchiua, uan ocachi uehueyi chiualisten quinchiuas uan amo neh, porque neh niyoh inauac noTahtzin. 13Uan nochi tlen nancontlahtlanilisqueh noTahtzin ica notoocaa, neh inchiuas. Ohcon noTahtzin icsilis uehcapantlalilis ica niConetzin. 14Tla itlah nancontlahtlanih ica notoocaa, neh inchiuas. 15’Tla nannenchontlasohtlah, ixcontlacamatican tlen innamechonnauatia. 16Uan neh inmotlatlautis inauac noTahtzin, uan Yehuatzin namechonualmactis ocse Teyolchicauani, naquin nochipa mai namouantzin. 17Uan yeh yen Espíritu naquin ictenextilia tlen milauac, naquin in tlalticpactlacameh amo uilih icsiliah, nic amo quitah uan amo quixmatih. Pero namehuantzitzin nanconixmatih, pues chanchiua namouantzin uan isqui namotichtzin. 18Amo innamechoncauas namonicnomeh; tla yeh niuitz ocsipa namonauac. 19Acmo uehcau in tlalticpactlacameh acmo nechitasqueh, masqui ohcon, namehuantzitzin quemah nannechonitasqueh. Uan nic neh inyoltoc, namehuantzitzin noiuqui namonyolisqueh. 20Itich non tonal namehuantzitzin nanconahsicamatisqueh nic neh nicah itich noTahtzin, uan namehuantzitzin notich, uan neh namotichtzin. 21Naquin icsilia tlen innamechonnauatia uan ictlacamati, yehua naquin nechtlasohtla. Uan naquin nechtlasohtla, noTahtzin ictlasohtlas, uan neh intlasohtlas uan inmoteixmatiltis inauac. 22Judas (amo yen Iscariote) octlahtlanih: —NoTecotzin, ¿tleca tomoteixmatiltis tonauac uan amo yehyeh inauac in tlalticpactlacameh? 23Jesús ocnanquilih: —Naquin nechtlasohtla, ictlacamatis notlahtol; uan noTahtzin ictlasohtlas, uan ituitzeh inauac uan itchanchiuasqueh itich. 24Naquin amo nechtlasohtla, amo ictlacamati notlahtol. Uan notlahtol tlen yonanconcaqueh amo noaxca, tla yeh iaxca noTahtzin naquin onechualtitlan. 25’Nochi nin yonnamechoniluih axan, ihcuac oc nicah namouantzin. 26Pero in Teyolchicauani, in Espíritu Santo, naquin noTahtzin cualtitlanis nopampa, Yehuatzin namechonmachtis nochi uan namechonilnamictis nochi tlen yonnamechoniluih. 27’Innamechoncauilihteua seuilistli. Innamechonmactia noseuilis. In seuilistli tlen neh innamechonmactia amo quemeh in seuilistli tlen ictemactiah in tlalticpactlacameh. Amo xontlaocoyacan dion amo xonmomohtican. 28Yonanconcaqueh quen yonnamechoniluihca: "Nias, pero yeh niuitz ocsipa namonauac." Uan tla onannechontlasohtlanih yonamonpaquinih nic neh nioh inauac noTahtzin, porque noTahtzin ocachi ueyihcatzintli uan amo neh. 29Neh innamechoniluihtoc nin achtoh ihcuac ayamo panoua, ohcon ihcuac ohcon mochiuas, namehuantzitzin xontlaniltocacan nonauac. 30’Acmo uehcau innamechonnohnotztos, pues ya ehcotoc in amocuali naquin poui tlayacanqui itich nin tlalticpactli. Yeh amo icpia itlah chicaualis notich. 31Pero in tlalticpactlacameh icpiah tlen icmatisqueh nic neh intlasohtla noTahtzin, uan nic inchiua yec ohcon quen Yehuatzin onechontiquitih manchiua. ¡Xonmoquitzteuacan uan matiacan de nican!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\