JUAN 4

1In fariseos ocmatqueh nic Jesús otlacuatequihtoya, uan oquintlania ocachi miqueh itlasalohcauan uan amo in Juan, 2masqui Jesús amo yehua otlacuatecaaya, tlamo sayeh nitlasalohcauan. 3Ihcuac Jesús ocmomacac cuenta nic in fariseos ocmatqueh Jesús oquintlania tlailiuis miqueh itlasalohcauan, oyah de Judea uan omocuip ocsipa itich in tlali Galilea. 4Uan nic uilica opanosquia ic Samaria, 5Jesús oahsito ic icah se altipetl tlen poui Samaria, itoocaa Sicar. Non altipetl amo uehca ocatca den tlali tlen Jacob ocaxcatihteu niconeu non itoocaa José. 6Ompa ocatca in pozo tlen oquichiu in Jacob. Ihcuacon Jesús yosiyauca quen onihnin uan ica non omotlalih inacasco in pozo. Ihcuacon ocatca quemeh tlahco tonal. 7Ihcuacon se siuatl tlen poui Samaria oualah icah in pozo oatlacuico. Jesús oquiluih: —Ixnechonmacti atl inconis. 8Nitlasalohcauan yoyahcah itich in altipetl, occouatoh tlen iccuasqueh. 9In siuatl tlen opouia Samaria ocnanquilih in Jesús: —Touatzin tonjudío uan neh se siuatl samaritana, ¿tleca itnechontlahtlanilia manmitzonmacti atl? Ohcon oquihtoh nic in judíos amo omoyecuicayah iuan in samaritanos. 10Jesús oquiluih: —Tla otconixmatisquia tlen tetlaocolil Dios mitzonpialia, uan tla otconmatisquia aquih mitzontlahtlanilihtoc atl, yen touatzin otcontlahtlanilisquia atl, uan yeh omitzonmactisquia atl tlen ictemaca yolilistli. 11In siuatl oquiluih: —Tlacatzin, in pozo simi uehcatlan uan dion amo itconpia tlen ica itconquixtis in atl. ¿Tla ohcon canih itconquixtis non in atl tlen ictemaca yolilistli? 12In totatah Jacob otechcauilih nin pozo, yeh ompa oatlic, uan niconeuan uan nitlahpialuan. ¿Quenat touatzin ocachi tontlayacantoc uan amo yeh? 13Jesús ocnanquilih: —Nochi naquin conis nicancah atl ocsipa amiquis. 14Pero naquin conis in atl tlen neh inmactis, amo queman ocsipa amiquis. Pues in atl tlen neh inmactis mochiuas itich yeh quemeh se amelatl tlen icmactia yolilistli tlen ica in sintitl nochipa. 15In siuatl oquiluih: —Tlacatzin, ixnechonmacti non atl ohcon acmo ocsipa inamiquis, uan acmo ocsipa moniquis inquixtiquiu nin atl. 16Jesús oquiluih: —Xoyau, ixconnotza motlauical uan ocsipa xouiqui. 17In siuatl ocnanquilih: — Neh amo inpia notlauical. Jesús oquiluih: —Yeh milauac tlen otconihtoh, amo itconpia motlauical, 18touatzin yotquimonpix macuilten motlauicaluan, uan naquin axan iuan toncah amo motlauical. Tlen otconihtoh, yeh milauac. 19In siuatl oquiluih: —Tlacatzin, inquita touatzin tonteotlanauatani. 20In toyauehcatahuan nochipa octlacachiuqueh Dios itich nin tipetl, uan yeh namehuantzitzin namonjudíos nanconihtouah icnamiqui sectlacachiuas Dios nepa Jerusalén. 21Jesús ocnanquilih: —Ixnechonniltoca, siuatzintli, ahsis hora ihcuac dion itich nin tipetl dion Jerusalén nancontlacachiuasqueh in toTahtzin Dios. 22Namehuantzitzin tlen namonpouih Samaria amo nanconixmatih naquin nancontlacachiuah. Tehuan quemah itquixmatih naquin ittlacachiuah, pues in temaquixtilistli ualeua tonauac tehuan in judíos. 23Pero ahsis hora, uan yoehcoc axan, ihcuac naquin milauac ictlacachiuah in toTahtzin Dios, ictlacachiuasqueh ica in Espíritu uan ica in tlen milauac. Tlamilauca in toTahtzin Dios quintemoua naquin ohcon mactlacachiuacan. 24Dios yeh Espíritu, uan naquin ictlacachiuah moniqui mactlacachiuacan ica in Espíritu uan ica in tlen milauac. 25In siuatl oquiluih: — Neh inmatoc nic uitz in Mesías —naquin yehua Cristo Temaquixtani—; ihcuac yeh ehcos, techyecahsicamatiltis nochi. 26Jesús ocnanquilih: —Yeh nehua, naquih tlahtohtoc mouantzin. 27Ihcuacon oehcoqueh nitlasalohcauan uan ocmotetzauihqueh, quen Jesús otlahtohtoya iuan se siuatl. Pero amacah omixeuih quihtos: "¿Tleca tomononotztoc iuan?" noso "¿Tlenoh itconmononotza iuan siuatzintli?" 28Ihcuacon in siuatl occauteu nitzotzocol uan oyah itich in altipetl, oquimiluito ihquin in tocniuan: 29—Xouiquih uan ixconitaquih se tlacatl tlen onechiluih nochi nochiualis. ¿Xamo isqui yehua in Cristo Temaquixtani? 30Ihcuacon in tocniuan oquisqueh itich non altipetl uan octatoh in Jesús. 31Ihcuac in siuatzintli oyahtoya nitlasalohcauan octlatlautayah in Jesús: —Tlamachtani, xontlacua. 32Yeh oquinnanquilih: —Neh inpia se tlacual tlen namehuantzitzin amo nanconixmatih. 33Uan nitlasalohcauan ocmosepantlahtlanayah: —¿Xanqui noso acah ocualiquilih tlen quicuas? 34Pero Jesús oquimiluih: —Notlacual yeh nin: manchiua nitlaniquilitzin naquin onechualtitlan, uan manyeeco in tiquitl tlen Yehuatzin onechmactih. 35Namehuantzitzin ihquin nanconihtouah: "Ipan naui tlapoual ittlaeuasqueh." Pero neh inamechoniluia: Ixquimontlapocan namoixtololouan uan xontlachiacan itich in tlamilolmeh. Ixconitacan quen yochicauqueh, ya cuali setlaeuas. 36Uan naquin tlaeua icsilia itlaxtlauil, uan in tlaeualistli icpias yolilistli tlen ica in sintitl nochipa; uan ohcon naquin tlatipeua uan naquin tlaeua, sansican paquisqueh. 37Milauac tlen ictoua in tlahtol: “Se tlatipeua uan ocse tlaeua”, 38pues neh onnamechonualtitlan xontlaeuacan campa amo onamontiquitqueh. Ocsiquin otiquitqueh, uan namehuantzitzin namontlaeuah campa yehuan otlatipeuqueh. 39Miqueh samaritanos tlen opouiah itich non altipetl otlaniltocaqueh inauac in Jesús ica nitlahtol in siuatzintli, ihcuac oquinmatiltih: “Yeh onechiluih nochi nochiualis.” 40Ihcuac in samaritanos oualahqueh inauac in Jesús, octlatlautayah mamocaua inuan. Uan yeh ompa omocau ome tonal inuan. 41Uan ocachi miqueh tocniuan samaritanos otlaniltocaqueh ica nitlahtol in Jesús, 42uan oquiluayah in siuatzintli: —Axan ittlaniltocah acmo san ica tlen ottechonnonotz, axan tehuan toixcoyan yotcaqueh uan cuali ya itmatih nic Yehuatzin milauac niTemaquixtihcau in tlalticpactli, [Yehuatzin in Cristo]. 43Ihcuac opanoc ome tonal, Jesús oyah de Samaria uan oahsic itich in tlalmeh Galilea. 44Jesús inohma yoquihtohca nic se teotlanauatani amo icyequitah itich nialtipeu campa poui. 45Ihcuac Jesús oahsito Galilea, in tocniuan tlen opouiah ompa ocyecsilihqueh, nic yehuan noiuqui oyahcah Jerusalén itich in pascuahiluitl, uan ompa oquitaqueh nochi tlen yeh oquichiu itich non iluitl. 46Jesús ocsipa oyah itich in altipetl Caná tlen poui Galilea, campa in atl oquicuip vino. Ompa ocatca se itlamatlancau in ueyi tiquiuahtlayacanqui, naquin oualah de Capernaúm. Yeh ocpiaya se itelpocaconeu omococouaya. 47Ihcuac nin tlacatl oquimat nic Jesús youalah den tlalmeh Judea uan yoehcoc Galilea, oyah oquitato uan octlatlautih mayaui Capernaúm macpahtih niconeu, pues simi yotlanautoya. 48Jesús ocnanquilih: —Namehuantzitzin tla amo nanconitasqueh uehueyi nescayomeh, amo queman namontlaniltocasqueh. 49Nitematlancau in ueyitiquiuahtlayacanqui oquiluih: —NoTecotzin, inmitzontlatlautia, xouiqui sanniman, amo yeh momiquilia noconeu. 50Jesús oquiluih: —Xonmocuipa mochantzin, moconetzin yolis. In tlacatl ocniltocac tlen Jesús oquiluih, uan omocuip ichan. 51Ihcuac in tlacatl oyahtoya ichan, itich in ohtli siqui itlaqueualuan ocnamiquicoh uan oquiluihqueh: —¡Moconetzin yolis! 52Ica non yeh oquintlahtlanih quemeh tlen horas opeu pahti niconeu, uan yehuan ocnanquilihqueh: —Yalua quemeh se hora tiotlac ocpanauih in chicauactotonqui. 53In tepapan oquilnamic nic yec ihcuacon Jesús oquiluih: "Moconetzin yolis." Otlaniltocac in tlacatl, uan noiuqui nochtin tlen ochanchiuayah ichan. 54Nin iluicacnescayotl yehua ya ic ome tlen Jesús oquichiu Galilea, satepan ihcuac oualmocuip de Judea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\