JUAN 8

1Pero Jesús oyah itich in tipetl tlen itooca Olivos. 2Uan oualimostic, san oc cualcan, ocsipa oyah icah in teopantli, uan nochtin in tocniuan oualayah inauac. Jesús omotlalih uan opeu quinmachtia. 3Ihcuacon in teotlamachtanih uan fariseos ocualicaqueh se siuatl tlen ocahsiqueh ocatca iuan se tlacatl tlen amo itlauical. Uan occauatoh intlahcoyan in tocniuan, 4uan oquiluihqueh in Jesús: —Tlamachtani, nin siuatl otcahsiqueh ocatca iuan se tlacatl tlen amo itlauical. 5Itich in tlanauatil, Moisés techtiquitia in siuameh quemeh yeh matquintimictican. ¿Quenih itconita touatzin? 6Yehuan ohcon oquiluihqueh nic ocniquiah san ictlatlatasqueh, uan ohcon icpiasqueh tlen ica icteiluisqueh in Jesús. Pero Jesús omocuilpachoh uan opeu tlahcuiloua ica nimahpil itich in tlali. 7Uan quen yehuan ocachi uan ocachi octlahtlanayah, Jesús omomilau uan oquimiluih: —Naquin amo icpia tlahtlacol, yehua achtoh macana se titl uan mactitlanili. 8Uan ocsipa omocuilpachoh uan opeu ocsipa tlahcuiloua itich in tlali. 9Pero yehuan ihcuac occaqueh non, sehse oquistahqueh, [nic cuali ocmatoyah yehuan noiuqui tlahtlacouanih], otlayacantahqueh in tlen ocachi ya tetahtzitzin. Uan occauqueh isel in Jesús iuan siuatzintli naquin oc ompa omocau. 10Ihcuac Jesús omomilau [amaquin oquitac tlamo sayeh in siuatzintli] uan octlahtlanih: —¿Siuatzintli, canih cateh naquin omitzonteiluayah? ¿Amaquin oc oquihtoh uilica tonmiquis? 11Uan in siuatl ocnanquilih: —Nocnitzin, acmacah oquihtoh non. Jesús oquiluih: —Dion neh amo inmitzoniluia non. Xoyau uan acmo ocsipa xontlahtlaco. 12Jesús ocsipa opeu quinnonotza in tocniuan, oquimiluih: —Nehua in tlanestli itich in tlalticpactli. Naquin tlasaloua nonauac amo queman ninimis itich in tlayouilotl, yehyeh icpias in tlanestli tlen ictemaca yolilistli. 13Ihcuacon in fariseos oquiluihqueh: —San moseltzin itcontematiltihtoc non. Ica non tlen itcontematiltihtoc amotlen icpia ipatiu. 14Jesús oquinnanquilih: —Masqui san neh noixcoyan inmoteixmatiltia, tlen neh intoua quemah icpia ipatiu, pues inmatoc canih inualeua uan canih niyoh. Pero namehuantzitzin amo nancomatih canih inualeua dion canih niyoh. 15Namehuantzitzin namontetlahtlacoltlatlatah ohcon quemeh in tlalticpactlacameh, pero neh amaquin intlahtlacoltlatlata. 16Pero tla neh intoua tlenoh itich moniqui acah, notlahtol yeh de milauac uan icpia ipatiu, pues notlahtol amo san notich ualeua, tlamo yeh ualeua notich uan itich noTahtzin naquin onechualtitlan. 17Itich namotlanauatil ihcuiliutoc tlen omen icteixpantiah, yehua tlen icpia ipatiu. 18Ixconmatican neh inmoteixmatiltia aquih neh, uan noiuqui noTahtzin naquin onechualtitlan, yeh nechteixmatiltia. 19Yehuan octlahtlanihqueh: —¿Canih catqui motahtzin? Jesús oquinnanquilih: —Namehuantzitzin amo nannechonixmatih, dion noTahtzin amo nanconixmatih, pues tla oxnechonixmatinih, noiuqui noTahtzin onanconixmatisquiah. 20Ninqueh tlahtolteh Jesús oquimiluih ihcuac otlamachtihtoya icah in teopantli, campa octlalayah in tomin tlen ocnichicouayah itich in teopantli. Uan amacah octzitzquih, pues ayamo oahsiya nihora. 21Jesús ocsipa oquimiluih: —Neh niyas uan nannechontemosqueh, pero namonmiquisqueh itich namotlahtlacol. Campa neh niyas namehuantzitzin amo uilis namonyasqueh. 22In judiohtiquiuahqueh octouayah: —¿Max isqui icyoluihtoc sa yeh momictis, ica non ictoua: "Campa neh niyas namehuantzitzin amo uilis namoyasqueh"? 23Jesús oquimiluih: —Namehuatzitzin namonpouih tlaniuic, neh inpoui tlacpac. Namehuantzitzin namonpouih nican tlalticpac, pero neh amo inpoui nican tlalticpac. 24Ica non yonnamechoniluih namonmiquisqueh itich namotlahtlacol. Pues tla amo nanconniltocah nic Yeh Nehua, namonmiquisqueh itich namotlahtlacol. 25Uan octlahtlanihqueh: —¿Aquih touatzin? Jesús oquinnanquilih: —Neh yaquin onnamechontlamiiluih. 26Mic tlensa innamechonpialihtoc innamechonixiluis uan mic amo cuali yonnamechonahxilih. Pero san tlen yonicac de Yehuatzin sayeh non inquimiluia in tlalticpactlacameh pues Yehuatzin milaucatzintli. 27Pero yehuan amo ocahsicamatqueh nic Jesús oquinnonotzaya de niTahtzin. 28Ica non Jesús oquimiluih: —Ihcuac nanconahcocuisqueh niConeu in Tlacatl, ihcuacon nanconahsicamatisqueh nic Yeh Nehua, uan nanconmatisqueh amitlah inchiua san neh noixcoyan, tla yeh intlahtoua ohcon quen noTahtzin onechmachtih. 29NoTahtzin naquin onechualtitlan metzticah nouan. Yehuatzin amo nechcaua nosel, pues neh nochipa inchiua tlen comopactilia. 30Ihcuac ohcon otlahtoh Jesús, miqueh otlaniltocaqueh inauac. 31Ihcuacon Jesús oquimiluih in judíos tlen otlaniltocaqueh inauac: —Tla namehuantzitzin namonmocauah itich notlahtol, milauac namonisqueh notlasalohcauan, 32uan nanconixmatisqueh in tlen milauac, uan in tlen milauac namechonquixtis temac. 33Yehuan ocnanquilihqueh: —Tehuan itualeuah inauac Abraham, uan ayic itcateh temac queh esclavos. ¿Quenih itconihtoua ittechonquixtis temac? 34Jesús oquimiluih: —Neh tlamilauca yec innamechoniluia, nochi naquin tlahtlacolchiua, yeh catqui temac itich in tlahtlacol. 35Se naquin catqui temac queh esclavo amo nochipa ompa pouis ichan niteco, pero niconeu in teteco nochipa ompa pouis. 36Ohcon, tla niConeu Dios namechonquixtia imac in tlahtlacol, namehuantzitzin tlamilauca yec nanmonisqueh tlamaquixtilten. 37Neh cuali inmatoc nic namehuantzitzin namonualehuah inauac Abraham, uan yeh nanconniquih nannechonmictisqueh, nic amo nanconuilitah notlahtol. 38Neh intlahtoua tlen yonquitac inauac noTahtzin, sannoiuqui ohcon namehuantzitzin nanconchiuah tlen nanconcaquiliah namotata. 39Yehuan oquiluihqueh: —¡In totatah yen Abraham! Pero Jesús oquinnanquilih: —Tla onamoninih iconeuan in Abraham, namochiualis oisquia quemeh yeh. 40Pero masqui ohcon nanconniquih nannechonmictisqueh, neh naquin onnamechoniluih tlen milauac, tlen onechmactih Dios. ¡Abraham amo ihquin occhiuani! 41Namehuantzitzin namochiualis quemeh nichiualis namotata. Yehuan oquiluihqueh: —¡Tehuan amo san ittetlacpapiluan; tehuan itpiah se totata, uan yeh yen Dios! 42Jesús oquinnanquilih: —Tlaqueh Dios oini namoTahtzin, tlamilauca onannechontlasohtlasquiah, pues neh inualeua inauac Dios uan nican nicah. Uan amo onualah san ica neh notlaniquilis, tla yeh Yehuatzin onechualtitlan. 43¿Tleca amo nanconahsicamatih notlahtol? Tlamilauca yeh nic amo nanconniquih nanconsilisqueh. 44Namehuan namotatah yen amocuali, uan namechonpactia nanconchiuasqueh nitlaniquilis. In amocuali, desde nipeualo yeh temictani. Uan ayic ictoua tlen milauac, nic in tlen milauac amo catqui itich. Ihcuac istlacati icnextia aquih yeh, pues yeh istlacatini uan itatah nochi istlacatilis. 45Ica non neh amo nannechoniltocah nic intoua tlen milauac. 46¿Aquih semeh namehuantzitzin uilis nechahxilis tlahtlacol? Tla ohcon, tla inquihtoua tlen milauac, ¿Tleca amo nannechonniltocah? 47Naquin iaxca Dios, iccaqui nitlahtol Dios. Ica non namehuantzitzin amo nanconcaquih, nic amo namoniaxcauan Dios. 48Ihcuacon in judíos oquiluihqueh: —Tehuan amo otmopolohqueh ihcuac ottohqueh touatzin tonsamaritano uan itconpia amo cuali ehecatl. 49Jesús oquinnanquilih: — Neh amo inpia amocuali ehecatl, tla yeh inuecapantlalia noTahtzin. Uan yeh namehuantzitzin amo nannechontlepanitah. 50Uan neh amo intemoua nouehcapantlalilis. Catqui naquin ictemoua nouehcapantlalilis, uan Yehuatzin imac catqui teuehcapantlalis noso tetlatzacuiltis. 51Tlamilauca yec innamechoniluia, naquin ictlacamati notlahtol ayic miquis. 52In judíos oquiluihqueh: —Axan quemah yec itmatih, touatzin itconpia amocuali ehecatl. Abraham uan nochtin in teotlanauatanih omiqueh, uan yeh touatzin itconihtoua: "Naquin ictlacamatis notlahtol ayic miquis". 53¿Quenat touatzin ocachi tontlayacantoc uan amo in totatah Abraham? Yeh omic, uan in teotlanauatanih noiuqui omiqueh. ¿Hasta aquih tonmomati touatzin? 54Jesús oquinnanquilih: —Tlaqueh sayeh neh inmouehcapantlalis, nouehcapantlalilis amo icpia ipatiu. Pero naquin nechuehcapantlalia yeh yen noTahtzin, naquin namehuantzitzin nanconihtouah namoDios. 55Tlamilauca, namehuantzitzin amo nanconixmatih. Neh quemah inquixmati. Uan tla ontosquia amo inquixmati, nistlacatini quemeh namehuantzitzin. Pero neh inquixmati, uan intlacamati nitlahtoltzin. 56Abraham, namotatah, simi opaquia nic oquitasquia in tonal ihcuac onualasquia itich nin tlalticpactli. Oquitac uan opac. 57In judíos oquiluihqueh: —Ayamo itconpia ome poual uan mahtlactli (50) xiuitl, ¿uan yeh yotconitac in Abraham? 58Jesús oquinnanquilih: —Tlamilauca yec innamechoniluia, achtoh ihcuac ayamo otlalticpacnesia Abraham, Yeh Nehua yoncatca. 59Ihcuacon yehuan ocanqueh titl ocniqueh ictimictisqueh in Jesús. Pero yeh oquinmotlatilih uan oquis itich in teopantli [oquinpanauih ic tlahcoyan uan oyah].


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\