LUCAS 15

1Nochtin in tiquiuahcatominnichicouanih uan tlahtlacouanih omotoquihqueh inauac Jesús nic ocniquiah iccaquisqueh. 2In fariseos uan teotlamachtanih amo ocuilitayah non uan ocmichtacanonotzayah: —Nin tlacatl quinsilia in tlahtlacouanih uan inuan tlacua. 3Ihcuacon Jesús oquimiluih nin tlanihniuiltil: 4—Tla semeh namehuantzitzin quinpia se ciento ichcauan uan icpoloua se, ¿xamo quincaua nocsiquin naui poual uan caxtolonnaui (99) campa tlahpixtoc, uan yaui ictemotiu non ocpoloh hasta cahsi? 5Uan ihcuac yocahsic, ica paquilistli icquichpanoua. 6Uan ihcuac ahsi ichan quinnotza niyolohicniuan uan naquin chanchiuah ic ompa icalnauac, uan quimiluia: "Nouan xonpaquican, yoncahasic nochcau tlen onpolohca." 7'Innamechoniluia, ocachi isqui paquilistli itich in iluicac ica se naquin moyolcuipa de nitlahtlacol, uan amo ica naui poual uan caxtolonnaui (99) tlen yec ninchiualis tlen amo moniqui moyolcuipasqueh de nintlahtlacol. 8'Noiuqui tla se siuatl icpia mahtlactli tomin plata uan icpoloua se, ¿quenat amo icxotlaltia se tlauil uan tlachtoca nochi nichan, uan ica mic tlamaluil ictemoua hasta cahsi? 9Uan ihcuac cahsi, quinnotza niyolohicniuan uan naquin ic ompa icalnauac chanchiuah, uan quimiluia: "Nouan xonpaquican, yoncahsic in tomin tlen onpolohca". 10'Innamechoniluia, sannoiuqui ohcon cah paquilis inauac niiluicactlatitlancauan Dios, ihcuac se tlahtlacouani moyolcuipa. 11Jesús noiuqui oquimiluih: —Se tlacatl oquinpiaya ome itelpocauan, 12uan in xocoyotl oquiluih nipapan: "Papan, ixnechonmactih nochi tlen itnechonaxcatis". Uan yeh oquinxihxiluih tlen ocpiaya. 13Siqui tonalmeh satepan in xocoyotl ocnichicoh tlen ocpiaya uan oyah uehca, itich ocse tlali, uan ompa itich tlensa ixpoliuilistli ocauiltih nochi tlen ocpiaya. 14'Ihcuac nochi yoctlacauiloh nitomin, opeu tlamayanti itich non tlali campa ocatca, uan yeh acmo ocpiaya tlenoh quicuas. 15Ihcuacon omotiquitemoto inauac se tlacatl tlen ic ompa ochanchiuaya, uan yeh octitlan itich nitlal malechonpiah. 16Uan yeh ocniquia tla sauil maquicua in tlacual tlen occuayah in lechomeh, masqui ohcon amaquin ocmactaya. 17'Satepan opeu moyoluia, uan ocmoiluaya: "¡Ichan nopapan cateh miqueh tlaqueualten tlen amo quimpoloua tlen iccuasqueh, uan neh nican inmayancamictoc! 18Nias, inmocuipas inauac nopapan uan inquiluis: Papan, yontlahtlacoh inauactzinco Dios uan monauactzinco. 19Acmo icnamiqui itnechonnotzas queh inmoconetzin; ixnechonchiua quemeh semeh motlaqueualtzitzin.'' 20'Ihcuacon omoquitzteu uan oyah ichan nipapan. Ihcuac oc uehca oualaya, nipapan oquitac uan oquicnomat, uan otzicuin ocnahnauato, uan ocquixtenamic. 21Ihcuacon niconeu oquiluih: "Papan, yontlahtlacoh inauactzinco Dios uan monauactzinco; acmo icnamiqui itnechonnotzas queh inmoconetzin". 22Pero nipapan oquinnauatih nitlaqueualuan: "Ihsiuca ixcanatin tlen ocachi cuali tilmahtli uan ixcaquiltican, uan ixmatlalilican se anillo uan ixquimoualiquilican iticacuan. 23Ixconualicacan in piseloh non ocachi tomauac uan ixconmictican. Matcuacan uan matiluichiuacan, 24pues nin noconeu queh oisquia yomicca, pero ocsipa yoyol, opoliutoya uan yotcahsiqueh." Uan opeuqueh iluitih. 25'In teconeu tlayacayotl yeh ocatca itich in acaual. Yoehcotaya ichan ihcuac oquicac tlatzotzonah uan mihtotiah. 26Ihcuacon oquinotz se tlaqueual uan octlahtlanih tlenoh mochiutoc. 27Yeh oquiluih: "Mocnitzin youalmocuip, uan mopapantzin otlanauatih macmictican non tomauac piseloh, nic mocnitzin oehcoc inauac uan catqui cuali". 28Pero in tlayacayotl simi ocualan uan amo ocniquia calaquis. Ica non nipapan oquis octlatlautito macalaqui. 29Pero yeh ocnanquilih: "Mic xiuitl inmitzonmatlantoc uan nochipa inmitzontlacamatoc, uan yeh amo queman itnechonmactihtoc masqui se chivo tlen ica maniluichiua iuan noyolohicniuan. 30Uan yeh axan ehco nin moconetzin tlen yoctlamitlacauiloh tlen moyohcatzin ica siuameh tlen monamacah; uan yeh itconmictilia in piseloh tlen ocachi tomauac". 31Nipapan ocnanquilih: 'Noconeu, teh nochipa nouan ticah, uan nochi tlen inpia moaxca. 32Pero axan icnamiqui tiluichiuasqueh uan itpaquisqueh, porque mocniu yomicca uan axan ocsipa yoyol, opoliutoya uan yotcahsiqueh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\