LUCAS 17

1Jesús oquimiluih nitlasalohcauan: —Nochipa isqui itlah tlen quintlahtlacolchiualtis in tocniuan. Pero ¡ay tlasohtzintli in tocniu naquin coneualtia non! 2Ocachi cuali oisquia para naquin ohcon icchiua, maquilpilican iquichtlan se ueyi titl uan macpantlatiuican itich in mar, uan amo yeh ictlahtlacolchiualtia semeh ninqueh tzocotzitzin. 3'Ica non, xonmotlatlatacan sehsemeh namehuantzitzin. Tla se namocniu itlah namechchiuilia tlen amo yec, ixconyequilui nic tlen icchiutoc amo cuali, uan tla motlapohpoluia monauac, ixcontlapohpolui. 4Tla itich se tonal chicomepa tlensaso mitzonchiuilia, uan noiuqui chicomepa monauac motlapohpoluitiu, ixcontlapohpolui. 5In teotlatitlanten octlahtlanilihqueh in toTecotzin: —Ixtechonmatlani ocahi mattlaniltocacan. 6In Totecotzin oquinnanquilih: —Tla onanconpianih tlaniltoquilis quemeh se iacho mostaza, ouilisquia nanconiluisqueh nin sicomorohpouitl: "Ixmouiuitla uan ixmotoocah itich mar", uan yeh namechontlacamatis. 7'Tla semeh namehuantzitzin nanconpiah se namoaxca queh esclavo, uan yeh otlaixtlayito noso otlahpiato, uan satepan yoehcoc namochan, ¿max nanconiluisqueh: "Sa ixmotlali uan ixtlacua"? 8Xamo achtoh nanconiluisqueh: "Ixnechtlacualchiuili uan ixmochihchiua itnechtlamacas, uan ihcuac yontlamitlacuah uan yonatlic, teh ya uilis ittlacuas uan tatlis." 9¿Uan quenat namonmotlasohcamatih inauac namoesclavo ihcuac yoquichiu tlen onancontiquitihqueh? Inyoluia amo. 10Noiuqui ohcon namehuantzitzin, ihcuac yonanconchiuqueh tlen onamechontiquitihqueh, ixconihtocan: "Tehuan ittlaqueualten tlen amo icnamiqui techuehcapantlalisqueh; pues otchiuqueh san tlen otechtiquitihqueh." 11Jesús oyaya itich in ohtli tlen ahsi Jerusalén uan opanotaya campa motlalnamiquih Samaria uan Galilea. 12Ihcuac Jesús yoahsitoya itich se altipetl, ompa ocnamiquicoh mahtlactli tlacameh tlen opahpalantoyah, uan san oc uehcatzin omomanacoh. 13Yehuan chicauac oquihtohqueh: —¡Tlamachtani, Jesús, ixtechonicnomati! 14Ihcuac Jesús oquimitac, oquimiluih: —Xoyacan xonmoteixpantitin innauac in teopixqueh. Uan ihcuac yehuan oyahtoyah, opahtiqueh. 15Semehten yehuan, ihcuac oquitac yopahtic, oualmocuip chicauac cualuehcapantlalihtiu Dios. 16Omotlancuaquitz uan omixcuatocac itich in tlali inauac Jesús, uan inauac omotlasohcamat. Uan yeh, nin tlacatl opouia Samaria. 17Jesús oquihtoh: —¿Xamo mahtlactli non opahtiqueh? Uan non chicunaui, ¿canih cateh? 18¿San yeh nin tlacatzin tlen dion amo poui Israel oualmocuip ocuehcapantlalico nitoocaatzin Dios? 19Uan oquiluih: —Xonmoquitzteua uan xoyau. Motlaniltoquilis yomitzonpahtih. 20In fariseos octlahtlanihqueh Jesús: —¿Quemanian itquitasqueh peuas motlanauatilis Dios nican? Jesús oquimiluih: —Ihcuac nican peuas nitiquiuahcatlanauatilis Dios, amo motas quemeh itlah tlen uili sequita. 21Uan amo uilis ictosqueh "Nicancah" noso "Nepa catqui", yehyeh ixconmatican, Dios yoehcoc yomotlanauatilico namonauac. 22Uan oquimiluih nitlasalohcauan: —Ahsis tonal ihcuac nanconniquisqueh nanconitasqueh niConeu in Tlacatl, masqui san se tonal, uan yeh amo nanconitasqueh. 23Uan siquin namechoniluisqueh: "Nicancah" noso "Nepa catqui". Pero amo ixquimonniltoquilican, dion xonyacan incuitlapan. 24Tlamilauca innamechoniluia, ohcon quemeh ihcuac se tlapitlanil pitlani uan tlanextia desde campa ic panquisa in tonaltzin hasta ic campa pancalaqui, ohcon noiuqui yec motas niConeu in Tlacatl itich in tonal ihcuac ualmouicas. 25Pero achtoh moniqui simi tlahyouis, uan in tocniuan tlen chanchiuah itich ninqueh tonalmeh mahsic amo icsilisqueh. 26'Ohcon quemeh omochiu ihcuac ochanchiu Noé, noiuqui ohcon mochiuas ihcuac uitz niConeu in Tlacatl. 27In tocniuan otlacuayah, oatliyah, omonamictayah uan oquintemacayah nimichpocauan mamonamictican. Ohcon occhiutoyah hasta itich necah tonal ihcuac Noé ocalac itich in arca uan oualah in tetzaucaquiyauitl uan oquinpohpoloh nochtin. 28Noiuqui ohcon omochiu ihcuac ochanchiu Lot: otlacuayah uan oatliyah, omotlacouayah uan otlanamacayah, otlamilouayah uan omocalchiuilayah. 29Pero itich necah tonal ihcuac in Lot oquis de Sodoma, ihcuacon den iluicac oualah tlitl uan azufre quemeh quiyauitl, uan oquimpohpoloh nochtin. 30Sannoiuqui ohcon mochiuas ihcuac monextihtzinos niConeu in Tlacatl. 31'Itich non tonal naquin isqui ipan nical acmo matimo canatiu tlen icpia icalihtic, uan naquin isqui itich in acaual sannoiuqui acmo mamocuipa icalihtic. 32Ixconilnamiquican tlen omochiu iuan nisiuau in Lot. 33Nochi naquin ictlaocolita niyolilis, icpolos; pero nochi naquin icpolos, icsilis yolilis. 34'Noiuqui innamechoniluia, itich non youal omen cochtosqueh sansican itich se cama, se icuicasqueh uan nocse iccauasqueh. 35Ome siuameh tlapayantosqueh sansican, se icuicasqueh uan nocse iccauasqueh. 36[Omen tiquitosqueh itich in acaual: se icuicasqueh uan nocse amo.] 37Ihcuacon octlahtlanihqueh Jesús: —¿ToTecotzin, canih ohcon mochiuas? Jesús oquinnanquilih: —Campa nanconitah monichicouah in tzohpilomeh, nanconmatih ompa cah itlah mictoc.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\