MARCOS 11

1Ihcuac yoahsitoyah Jerusalén, ic campa in altipemeh Betfagé uan Betania, icxitlan in tipetl Olivos, Jesús oquintitlan ome itlasalohcauan, 2oquimiluih: —Xonyacan itich necah altipetl tlen cah tlaixpan, uan ihcuac namonahsisqueh ompa, nanconahsisqueh ilpitoc se axnohtzin tlen ayamo acah ipan yaui. Ixcontohtomacan uan ixnechonualiquilican. 3Uan tla acah namechontlahtlania tleca ohcon nanconchiuah, ixconiluican: "In toTeco icniqui quicuis, uan sanniman cualcuipas." 4Oyahqueh uan ocahsiqueh in axnohtzin ilpitoc itich se caltentli itenco in ohtli, uan octohtonqueh. 5Siquin tlen ompa ocatcah oquintlahtlanihqueh: —¿Tleca ohcon nanconchiuah, nancontohtontoqueh in axnohtzin? 6Yehuan otlananquilihqueh quemeh Jesús oquimiluih, uan oquincauilihqueh macuicacan. 7Ocualicaqueh in axnohtzin inauac Jesús, octlapihpichtihqueh ica nintlaquen, uan Jesús ipan omotlalih. 8Miqueh tocniuan oquinsouayah nintlaqueuan itich in ohtli, uan ocsiquin octiquiah itlamayo in pomeh uan ocsouayah itich in ohtli. 9Uan tlen ocyacanayah uan tlen oyayah icuitlapan chicauac octouayah: —¡Itmitzontlacachiuah! ¡Tlateochiual naquin uitz ica nitoocaatzin toTecotzin! 10Tlateochiual nitiquiuahcayo naquin ya ehcotoc tlanauatis quemeh in totatah David. ¡Ittlacachiuah in toTahtzin Dios naquin meuiltihticah iluicac! 11Uan ohcon ocalac Jesús Jerusalén, uan oyah icah in teopantli. Uan ihcuac yoquitac nochi quen ocatca, oyah Betania iuan nimahtlactlamome itlasalohcauan, nic yotlapoyautoya. 12Oualimostic, ihcuac oualmocuipqueh den altipetl Betania, Jesús itich in ohtli omayanaco. 13Uan oc uehca ocnalitac se icoxpouitl xiuyoh, uan oyah oquitato xamo icpia tlatiyotl. Ihcuac ompa oahsito, amotlen ocahsic, tlamo sayeh nixiuyo, pues ayamo itonal mochiuas in icox. 14Jesús oquiluih: —¡Ayic oc queman acah maquicua motlatiyo! Uan nitlasalohcauan occactoyah. 15Ihcuac oahsitoh Jerusalén, Jesús ocalac icah in teopantli, uan opeu quinquihquixtia tlen otlanamacatoyah uan tlen otlacoutoyah ompa. Oquimixcuip ninmesas in tominpatlanih uan nimicpaluan in palomahnamacanih. 16Uan acmo oquincauaya mapanocan ica itlah intlamemel itich niquiyau in teopantli. 17Uan opeu quinmachtia, oquimiluih: —¿Xamo ihcuiliutoc itich in Teotlahtolamatl: "Nocal isqui cali campa in tocniuan ic nouiyan in tlalmeh icmonochiliquiueh Dios"? Uan yeh namehuan yonaccuipqueh inchan ichtiqueh. 18Ihcuac ocmatqueh in teotlamachtanih uan in teopixcatlayacanqueh, yehuan octemouayah quenih icmictisqueh Jesús. Octemouayah icmictisqueh, nic oquitayah Jesús nochtin in tocniuan tlailiuis ocmotetzauayah uan ocuilitayah nitlamachtilis, ica non yehuan ocnixicolitayah. 19Ihcuac yotlapoyauisquia Jesús iuan nitlasalohcauan oyahqueh de Jerusalén. 20Oualimostic cualcan, ompa opanoqueh inauac in icoxpouitl, uan oquitaqueh youac, ica nochi niniluayo. 21Ihcuacon Pedro oquilnamic tlen oquihtoh Jesús yaluatica, uan oquiluih: —Totemachtihcatzin, ¡ixconita! In icoxpouitl tlen otconchicaucanotz youac. 22Jesús otlananquilih: —Xontlaniltocacan inauac Dios. 23Pues tlamilauca innamechoniluia, naquin quiluis nin tipetl: "Ixmihcuani uan ixmopantitlani itich in mar", uan amo yolometi, yehyeh icniltoca nic mochiuas tlen ictoua, tlamilauca ohcon mochiuas. 24Ica non neh innamechoniluia: Nochi tlen nancontlahtlanilisqueh Dios ihcuac nanmotlatlautisqueh inauac, ixconniltocacan nic yonanconsilihqueh, uan ohcon nanconsilisqueh. 25Uan ihcuac namonmotlatlautihtosqueh inauac Dios, tlaqueh acah namechoncualanihtoc, ixcontlapohpoluican. Ohcon noiuqui namoTahtzin naquin metzticah iluicac, namechontlapohpoluis namoamocualichiualis. 26[Pero tla namehuantzitzin amo namontetlapohpoluiah, namoTahtzin naquin metzticah iluicac amono namechontlapohpoluis namoamocualichiualis.] 27Oehcoqueh ocsipa Jerusalén. Uan ihcuac Jesús ocatca ic icah in teopantli, inauac omotoquihqueh in teopixcatlayacanqueh, in teotlamachtanih uan ocsiquin tiquiuahqueh judíos, 28uan octlahtlanihqueh: —¿Tlenoh mopanti para itconchiuas tlen otconchiu? ¿Aquih omitzonmactih in chicaualis ohcon itconchiuas? 29Jesús oquinnanquilih: —Neh noiuqui innamechonchiuilis se tlahtlanilis; ixnechonnanquilican, uan ohcon neh noiuqui innamechoniluis ica aquih ichicaualis inchiua tlen inchiua. 30¿Nitlacuatequilis in Juan canih oualeu, inauac Dios noso inauac in tlacameh? Ixnechonnanquilican. 31Yehuan opeu icmixyehyecoltiah: —Tla itquihtouah oualeu inauac Dios, yeh techtlahtlanis tleca amo otniltocaqueh. 32Uan sannoiuqui amo uilis ittosqueh oualeu inauac in tlacameh. Ohcon octohqueh nic oquinmouilayah in tocniuan, pues nochtin ocmatiah nic Juan yeh milauac teotlanauatani. 33Ica non ihquin ocnanquilihqueh: —Amo itmatih. Jesús oquimiluih: —Tla ohcon noiuqui neh amo innamechoniluis ica aquih ichicaualis inchiua tlen inchiua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\