MATEO 20

1'Sannoiuqui ohcon nitiquiuahcayo Dios moniuilia iuan se teteco naquin cualcan oyah oquintemoto tiquitinih tlen matiquitican itich niuvahtlamilol. 2Uan omocau iuan in tiquitinih quintlaxtlauis se denariohtomin ipatca se tonaltiquitl, uan oquintitlan matiquititin itich niuvahtlamilol. 3Satepan oyah ocsipa quemeh chicnaui hora cualcan, uan oquimitac ocsiqui tocniuan tlen ocatcah itich in plaza uan amo ocpiayah tiquitl. 4Oquimiluih "Noiuqui xoyacan namehuantzitzin, xontiquititin itich nouvahtlamilol uan innamechontlaxtlauis tlen icnamiqui." Uan yehuan oyahqueh. 5Nipantlah ocsipa oquis, uan ocsipa quemeh yeyi hora tiotlac, uan noiuqui ohcon oquichiu. 6Uan quemeh macuil hora tiotlac oquimahsic ocsiquin tlen amo ocpiayah tiquitl, uan oquimiluih: "¿Tleca nican yonamonsintonalohqueh uan amo canah namontiquitoqueh?" 7Yehuan ocnanquilihqueh: "Amaquin techtlaqueutoc." Yeh oquimiluih: "Xoyacan noiuqui itich nouvahtlamilol, uan innamechontlaxtlauis tlen icnamiqui." 8Ihcuac yotlapoyau, in teteco oquinotz naquin quinyacana nitlaqueualuan uan oquiluih: "Ixquimonnotza in tiquitinih uan ixquimontlaxtlaui nintonal, xonpeua iuan naquin satepanten uan tontlamitiu iuan naquin achtohten." 9Ihcuacon oualahqueh inauac in tiquitinih tlen oehcoqueh macuil hora tiotlac, uan yehuan sehse ocsilih tlaxtlauil ipatca se tonaltiquitl. 10Uan ihcuac oualahqueh naquin achtoh opeuqueh, yehuan ocyoluihqueh icsilisqueh ocachi, uan yeh sehse noiuqui ocsilihqueh tlaxtlauil ipatca se tonaltiquitl. 11Ihcuac ocsilihqueh nintlaxtlauil, opeuqueh cualanih inauac in teteco, 12oquihtouayah: "Ninqueh in tlen satepan oehcoqueh otiquitqueh yec san se hora, uan yeh otquimontlaxtlauih quemeh in tehuan, naquin otxicohqueh in chicauac tiquitl uan ottonaltlatlaqueh." 13Uan yeh oquinnaquilih, oquiluih semeh yehuan: "Nocnitzin neh amo inchiutoc itlah tlen amo cuali monauac. ¿Xamo otmocauqueh inmitzontlaxtlauis se tonaltiquitl? 14Ixconana motlaxtlauil, uan xoyau, neh nopaquilis intlaxtlauis naquin ocalac satepan ohcon quemeh touatzin. 15¿Quenat amo icnamiqui inchiuas quen neh inniquis ica tlen neh noaxca? ¿Noso itpia nixicolis nic neh incualiconetl?" 16Ica non, naquin satepanten yehuan isqueh achtohten. Uan naquin achtohten yehuan isqueh satepanten, [tlamilauca miqueh naquin tlanotzalten pero amo miqueh naquin tlapihpinten.] 17Ihcuac Jesús oixtlehcotaya oyahtoya Jerusalén, oquinnotz sican in mahtlactlamome itlasalohcauan uan oquimiluih: 18—Ixconitacan, tixtlehcotoqueh ityahtoqueh Jerusalén. Uan ompa ictemactisqueh niConeu in Tlacatl inmac in teopixcatlayacanqueh uan in teotlamachtanih. Yehuan quihtosqueh itich moniqui in miquilistli, 19uan ictemactisqueh inmac naquin amo judíos. Yehuan icuitzcasqueh, ictacapitzosqueh, uan icsohsasqueh. Masqui ohcon ipan yeyi tonal yancuicayolis. 20Ihcuacon nisiuau in Zebedeo omotoquih inauac Jesús sansican iuan niconeuan, yen Jacobo uan Juan. In siuatzintli omotlancuaquitz inauac Jesús ocniquia ictlatlautis itlah. 21Jesús oquiluih: —¿Tlenoh itconniqui? Yeh ocnanquilih: —Xontlanauati itich motiquiuahcayotzin mamotlalican ninqueh ome noconeuan, se moyecmapantzinco uan nocse moopochmapantzinco. 22Jesús oquinnanquilih: —Namehuantzitzin amo nanconmatih tlen nancontlahtlanih. ¿Max uilis nancononisqueh in copa de tlahyouilis tlen neh inconis [noso uilis namonmocuatequisqueh quen neh inmocuatequis]? Yehuan oquihtohqueh: —Quemah, ituilisqueh. 23Yeh oquimiluih: —Tlamilauca nocopa tlen neh inconis nancononisqueh, [uan namonmocuatequisqueh quen neh inmocuatequia,] pero naquin motlalis noyecmapan uan noopochmapan amo nehua inquihtos, ompa motlalisqueh sayeh naquin noTahtzin yoquihtoh ompa motlalisqueh. 24Non oc mahtlactli itlasalohcauan, ihcuac occaqueh tlen octlahtlaniah, ocualanqueh iuan non ome icnimeh. 25Pero Jesús oquinnotz uan oquimiluih: —Namehuantzitzin nanconmatih nic itich nocsiquin tlalmeh naquin tiquiuahqueh moteconiquih impan naquin quinnauatiah, uan in cuahcualtlayacanqueh ica ninchicaualis icchiuah tlen icniquih innauac. 26Pero namehuatzitzin amo icnamiqui ohcon nanconchiuasqueh, yehyeh naquin semeh namehuantzitzin icniqui isqui ocachi ueyi, moniqui mocuipas queh intlaqueual nocsiquin; 27uan naquin semeh namehuantzitzin icniqui tlayacantos, mamocuipa queh iesclavo nocsiquin. 28Sannoiuqui ohcon niConeu in Tlacatl amo oualah queh teteco, tlamo queh tlaqueual, uan ohcon octemactico niyolilis tlen ica octlaxtlau nintemaquixtilis miqueh. 29Ihcuac yoccauqueh Jericó uan yoyahtoyah, incuitlapan oyayah tlailiuis miqueh tocniuan. 30Ic ompa itenco in ohtli ome popoyomeh otolohtoyah. Ihcuac occaqueh nic Jesús opanotoya octzahtzilihqueh, oquiluihqueh: —¡ToTecotzin, Ualeuani de David, ixtechonicnomati! 31In tocniuan oquimahuayah masintlacaquican, masqui ohcon yehuan ocachi octzahtzilayah: —¡ToTecotzin, Ualeuani de David, ixtechonicnomati! 32Ihcuacon Jesús omonactih, oquinnotz uan oquintlahtlanih: —¿Tlenoh nanconiquih manchiua namopampa? 33Yehuan oquiluihqueh: —ToTecotzin, itniquih ittlachiasqueh. 34Jesús oquimicnomat, octlalih nima itich nimixtololouan, uan sanniman otlachixqueh, uan opeuqueh yaueh iuan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\