MATEO 21

1Ihcuac yoahsitoyah Jerusalén, itich in altipetl Betfagé, ic icah in tipetl Olivos, Jesús oquintitlan ome itlasalohcauan. 2Oquimiluih: —Xonyacan itich necah altipetl tlen cah tlaixpan, uan ompa nanconahsisqueh ilpitoc se axnohtzin iuan ninanah. Ixcontohtomacan uan ixnechimonualiquilican. 3Uan tla acah itlah namechoniluia, ixconiluican: "In toTeco icniqui quincuis, uan sanniman quiualcuipas." 4Uan ohcon omochiu in tlahtol tlen oquihtoh in teotlanauatani, ihcuac octematiltih: 5Ixconiluican in altipetl Sión: Ixquita, moueyitiquiuahcau uitz monauac, ica icnotecalistli uan ualtolohtiu itich se axnoh, itich se axnohtzin, iconeu se tlahpial tlen tlameme. 6Nitlasalohcauan oyahqueh, uan occhiuqueh ohcon quemeh Jesús oquintiquitih. 7Ocualiquilihqueh in axnoh uan axnohtzin, uan oquintlapihpichtihqueh ica nintlaqueuan. Uan Jesús ipan omotlalih. 8Ompa ocatcah tlailiuis miqueh tocniuan, uan yehuan oquinsouayah nintlaqueuan itich in ohtli, uan ocsiquin octiquiah itlamayo in pomeh uan ocsouayah itich in ohtli. 9Uan in tocniuan tlen ocyacanayah uan tlen oyayah icuitlapan chicauac octouayah: —¡Ittlacachiuah naquin Ualeuani de David! ¡Tlateochiual naquin uitz ica nitoocaatzin in toTecotzin! ¡Ittlacachiuah in toTahtzin Dios naquin meuiltihticah iluicac! 10Ihcuac Jesús ocalaquito Jerusalén, nochtin in tocniuan oualmoyonqueh uan ocmotlatlahtlanayah: —¿Aquih necah? 11Uan in tocniuan octouayah: —Necah yen teotlanauatani Jesús de Nazaret tlen poui Galilea. 12Jesús ocalac icah niteopan Dios, uan oquinquihquixtih nochi tlen ompa otlanamacatoyah uan tlen otlacoutoyah ompa. Oquimixcuip ninmesas in tominpatlanih uan nimicpaluan in palomahnamacanih; 13uan oquimiluih: —Itich in Teotlahtolamatl ihcuiliutoc: "Nocal isqui cali campa icmonochilisqueh Dios." Uan yeh namehuan yonaccuipqueh inchan ichtiqueh. 14Uan ompa icah in teopantli oualahqueh inauac tlen popoyomeh uan coxohten, uan yeh oquinpahtih. 15Pero in teopixcatlayacanqueh uan in teotlamachtanih, ihcuac octaqueh in iluicacchiualisten tlen occhiuaya, uan in coconeh icah in teopantli quen chicauac octouayah: "¡Ittlacachiuah, naquin Ualeuani de David!", yehuan otlauelcalaqueh. 16Uan oquiluihqueh Jesús: —¿Itconcactoc tlen ictouah ninqueh? Jesús oquinnanquilih: —Quemah, ¿max ayic nanconamapoutoqueh in Teotlahtolamatl campa ictoua: Ica nintetlacachiualis in coconeh, uan tlen oc chichih otconyecahxitih in tetlacachiualistli? 17Jesús oquincauteu oquis itich Jerusalén, uan oyah Betania, uan ompa omocauato non youal. 18Ihcuac otlanes Jesús oualmocuip Jerusalén, uan itich in ohtli omayanaco. 19Uan oquitac se icoxpouitl inauac in ohtli, uan oyah octato, uan yeh amotlen tlatiyotl ocahxilih, sayeh nixiuyo. Uan Jesús oquiluih in icoxpouitl: —¡Ayic queman oc mamochiua tlatiyotl motich! Uan sanniman in icoxpouitl ouac. 20Ihcuac nitlasalohcauan ohcon oquitaqueh, ocmotetzauihqueh uan oquiluihqueh Jesús: —¿Quenih cuali ohcon ihsiuca ouactiuitz in icoxpouitl? 21Jesús oquimiluih: —Tlamilauca innamechoniluia, tla nanconpiah tlaniltoquilistli uan amo namonyolometih, amo san yeh nin uilis nanconchiuasqueh tlen neh onchiuilih in icoxpouitl, tlamo noiuqui tla nanconiluisqueh necah tipetl: "Ixmihcuani uan ixmopantitlani itich in mar", tlamilauca ohcon mochiuas. 22Nochi tlen ica tlaniltoquilis nancontlahtlanilisqueh Dios ihcuac nanmotlatlautisqueh inauac, nanconsilisqueh. 23Ihcuac Jesús ocsipa oehcoc icah in teopantli uan otlamachtihtoya, omotoquihqueh inauac in teopixcatlayacanqueh uan ocsiquin tiquiuahqueh judíos, uan octlahtlanihqueh: —¿Tlenoh mopanti para itconchiuas tlen otconchiu? ¿Aquih omitzonmactih non chicaualis? 24Jesús oquinnanquilih: —Neh noiuqui innamechonchiuilis se tlahtlanilis, uan tla nanechonnanquiliah neh noiuqui innamechoniluis ica tlen chicaualis inchiua tlen inchiua. 25¿Nitlacuatequilis in Juan, canih oualeu, inauac Dios noso inauac in tlacameh? Yehuan opeu icmixyehyecoltiah: —Tla itquihtouah oualeu inauac Dios, yeh techtlahtlanis tleca amo otniltocaqueh. 26Uan tla ittouah oualeu inauac in tlacameh, matquinmouilican in tocniuan, tlamilauca yehuan nochtin icyoluiah Juan yeh se teotlanauatani. 27Ica non ihquin ocnanquilihqueh: —Amo itmatih. Jesús sannoiuqui oquimiluih: —Tla ohcon noiuqui neh amo innamechoniluis ica aquih ichicaualis inchiua tlen inchiua. 28Jesús oquimiluih: —¿Quen nanconitah? Se tlacatl oquinpiaya ome itelpocauan. Oyah inauac se uan oquiluih: "Noconeu, xioh nin tonal ixtiquitih itich nouvahtlamilol." 29Nitelpocau ocnanquilih: "¡Amo inniqui!" Masqui ohcon oquihtoh, satepan omoyoluih uan quemah oyah. 30Satepan in tepapan oyah inauac nocse, uan noiuqui ohcon oquiluih, uan niconeu oquihtoh: "Quemah, niyas papan". Uan yehasqui ohcon oquihtoh amo oyah. 31¿Itich non ome teconeuan, catliyeh oquichiu nitlaniquilis in tepapan? Yehuan ocnanquilihqueh: —Yen tlen achtoh. Jesús oquimiluih: —Tlamilauca innamechoniluia, in tiquiuahcatominnichicouanih uan in siuameh naquin monamacah yehuan namechonpahpanauihtoqueh calactoqueh campa motlanauatilia Dios. 32Pues Juan oualah onamechonmatiltico in tlen cuali ohtli, uan yeh namehuantzitzin amo onanconiltocaqueh; pero in tiquiuahcatominnichicouanih uan in siuameh naquin monamacah, quemah ocniltocaqueh. Uan namehuantzitzin masqui onanconitaqueh non, amo onamonmoyolcuipqueh uan onanconniltocaqueh. 33'Ixconcaquican ocse tlanihniuiltil: Se tlacatl tlen ocpiaya se ueyi tlali, octoocac uva uan occolaltih. Oquichiu se tlaticochtli itich in titl campa icpatzcas in uva, uan oquichiu se cali uehcapan tlen itich ompa tlapihpiasqueh. Uan satepan oquintlaneutihteu in tlatoctli siqui medieros uan oyah uehca. 34Uan ihcuac yoehcoc in tonal ihcuac yochicau uan ictiquih in uca, in teteco oquintitlan siqui itlaqueualuan innauac in medieros, octlahtlanitoh macxiluican tlen yeh iyohca. 35Pero in medieros oquintzitzquihqueh in tlaqueualten uan se octiuihqueh, nocse ocmictihqueh, uan nocse ocmacaqueh ica titl. 36In teteco ocsipa oquintitlan ocsiqui itlaqueualuan, ocachi miqueh uan amo achtoh, uan nochtin sannoiuqui ohcon oquinchiuilihqueh. 37Satepan octitlan yehyeh niconeu, octitlan yeh nic ocyoluih: "Noconeu yeh quemah ictlepanitasqueh." 38Pero ihcuac in medieros oquitaqueh in teconeu, ocmosepaniluihqueh: "Yeh nin naquin nochi iaxcatis. Ixuiquican matmictican, uan matmoyohcatican tlen yeh oisquia iaxca." 39Ocquihquixtihqueh den uvahtlatoctli, uan ocmictihqueh. 40Jesús oquimiluih: —Ihcuac uitz in niteco non tlatoctli, ¿tlenoh nanconyoluiah quinchiuilis nonqueh medieros? 41Yehuan oquiluihqueh: —Quinpohpoloquiu necateh amo cuali medieros uan amo quinpialis teicnoitalistli, uan quintlaneutis ocsiquin nitlatoc naquin quemah macxiluican in tlatiyotl ihcuac ahsis in tonal. 42Jesús oquimiluih: —¿Max amo queman nanconamapoutoqueh in Teotlahtolamatl campa ihcuiliutoc: In titl tlen in calchiuanih ocsicantlalihqueh nic amo ocuilitaqueh, yehua omochiuaco tlayacantoc titl tlachicaualoni. Ohcon oquichiu yen toTecotzin, uan itmouisticmatih tehuan naquin itquitah ica in toixtololouan? 43'Ica non innamechoniluia, in paquilis de namonpouisqueh itich nitiquiuahcayo Dios namechonquixtilisqueh namehuantzitzin, uan quinmactisqueh tocniuan naquin quemah mactemactican in tlen cuali tlen Dios ictlahtlani. 44[Uan nochi naquin uitzis ipan non titl tlen in calchiuanih ocsicantlalihqueh motlamipohpostiquis, uan naquin ipan uitziquiu non titl, ictlamicuehcuechos.] 45Ihcuac in teopixcatlayacanqueh uan in fariseos oquincaqueh in tlanihniuiltilten, ocahsicamatqueh Jesús oquincahcaquitihtoya yehuan nonqueh tlanihniuiltilten. 46Uan yehuan ocniquiyah ictzitzquisqueh, pero oquimixmouilayah in tocniuan, nic yehuan oquitayah Jesús quemeh se teotlanauatani.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\