MATEO 24

1Ihcuac Jesús oquis itich in teopantli uan yoyahtoya, nitlasalohcauan omotoquihqueh inauac uan oquiluihqueh maquita quen cuahcual in calmeh tlen pouih itich in teopantli. 2Jesús oquinnanquilih: —¿Nanconitah nochi nin? Tlamilauca innamechoniluia, amo mocauas nipaniutoc dion se titl tlen amo icuitzitisqueh. 3Satepan ihcuac Jesús yocatca itich in tipetl Olivos ompa omotlalih, uan nitlasalohcauan omotoquihqueh inauac, uan ompa sican octlahtlanihqueh: —Ixtechonilui, ¿quemanian ohcon mochiuas? ¿Tlenoh achtoh panos tlen techmatiltis tla ya toualmouicas, uan tla ya ehcotoc niyacatlamian in tonalmeh? 4Jesús oquinnanquilih: —Cuali xonmotlachialican amo yeh acah namechoncahcayaua itich non. 5Ixconmatican, miqueh uitzeh ica notoocaa, cualihtohtasqueh: "Neh in Cristo Temaquixtani", uan miqueh quincahcayauasqueh. 6Uan nanconcaquisqueh quen motiuiah in tocniuan de ocsiqui tlatlamantli tlalmeh, uan nanconmatisqueh ocsican ya peuasqueh. Masqui ohcon mapanoto amo xonmomohtican, pues ixconmatican nochi non icpia tlen ohcon panos. Masqui tlamilauca non ayamo yehua niyacatlamian in tonalmeh. 7Ualmahcocuisqueh, mixnamiquisqueh in tocniuan itich tlatlamantli tlalmeh, uan in cuahcual tiquiuahcayomeh den tlalticpactli mixnamiquisqueh. Uan ic miccan isqui [cocolistli queh chiyauistli,] mayantli uan chicauac tlalolinis. 8Nochi nin isqui yaquin ipeualo in tlahyouilistli. 9'Ihcuacon namechontemactisqueh manamechontlapanoltican uan manamechonmictican, uan itich nochi in tlalticpactli temohtih namechoncocolisqueh nic nanconniltocah notoocaa. 10Itich nonqueh tonalmeh miqueh iccauasqueh tlaniltocasqueh nonauac, uan moteteiluisqueh se uan ocse, uan se uan ocse temohtih mococolisqueh. 11Uan miqueh tlen ictouah mach icsiliah tlahtol de Dios ualmoquitzteuasqueh uan quincahcayauasqueh miqueh. 12Uan quen temohtih yomomiquiltih in tlen amo cuali, nintetlasohtlalis miqueh sehseuis. 13Pero naquin icxicos ahsis itich niyacatlamiyan nochi, isqui tlamaquixtil. 14Uan nin cuali tlahtol tlen techualmatiltihtiu nitiquiuahcayo Dios motematiltis itich nochi in tlalticpactli, uan itich nocht in tlalmeh icmatisqueh, uan ihcuacon ehcos niyacatlamian in tonalmeh. 15'Uan ihcuac nanconitasqueh campa tlamouisticapan catqui in tlen tetlahiltih pitzotic, ohcon quemeh otechmatiltih in teotlanauatani Daniel —naquin camapoua nin tlahtol macahsicamati—, 16ihcuacon naquin isqueh Judea, macholocan itich in tipeyoh. 17Naquin isqui ipan nical, amo matimo icalihtic oc canatiu itlah. 18Uan naquin isqui itich in acaual amo mamocuipa canatiu nitlaquen. 19¡Ay tlasohtzitzinten in siuameh naquin cocoxqueh ica conetl uan naquin tlachichitihtosqueh itich nonqueh tonalmeh! 20Ixcontlatlautican Dios maconchiua ihcuac ahsis non tonal ihcuac namoncholosqueh, amo mai tlasiseyacatlah noso moseuilistonal. 21Pues ihcuacon isqui ueyitemohtih tlahyouilistli, tlen amo queman ohcon motztoc desde ipeuyan in tlalticpactli hasta axan, uan dion ayic queman ocsipa ohcon mochiuas. 22Uan tla Dios amo oquintzocotzintilani nonqueh tonalmeh, amaquin oisquia tlamaquixtil. Pero ipampa nitlapihpincauan, Yehuatzin quintzocotzintilis nonqueh tonalmeh. 23'Ihcuacon, tla acah namechoniluis: "Ixconitacan, nican catqui in Cristo Temaquixtani", noso "Ne catqui", amo ixconniltocacan. 24Innamechoniluia non nic uitzeh tlen moteneuah mach Cristos uan tlen ictouah mach icsiliah tlahtol de Dios. Yehuan quinchiuasqueh cuahcual iluicacnescayomeh uan iluicacchiualisten, uan ica tlacahcayauasqueh. Uan tla ouilisquia, noiuqui quincahcayauasqueh masqui naquin tlapihpinten. 25Nochi nin innamechoniluihtoc achtoh. 26Ica non, tla acah namechoniluis: "Ixquitacan, catqui nepa tlauaquilistlah", amo ixconitatin; noso: "Catqui calihtic", amo ixconniltocacan. 27Tlamilauca innamechoniluia, ohcon quemeh ihcuac se tlapitlanil pitlani desde campa ic panquisa in tonaltzin hasta ic campa pancalaqui, ohcon noiuqui yec motas ihcuac ualmouicas niConeu in Tlacatl. 28Sannoiuqui ohcon quemeh ihcuac nanconitah monichicouah in tzohpilomeh, nanconmatih ompa cah itlah mictoc. 29Itich nonqueh tonalmeh, san quen panoua non ueyitemohtih tlahyouilistli, in tonaltzin seuis uan in metztli acmo tlauis. In sitlalimeh tlen cateh iluicac uitzisqueh, uan nochi chicaualis tlen ica motzitzquihtoc in iluicac mahmacauis. 30Ihcuacon itich in iluicac itlah monextis tlen techmatiltis ya ualahtoc niConeu Tlacatl, uan ihcuacon nochi pantli de tocniuan itich in tlalticpactli tlauel chocasqueh, uan quitasqueh niConeu in Tlacatl ualahtoc itich in mixtli, ica mic chicaualistli uan ica mahsic nochi quen Yehuatzin mouistic. 31Uan ihcuac mocaquis icpitzasqueh chicauac in trompeta, Yehuatzin quintitlanis niiluicactlatitlancauan, maquinnichicotin nitlapihpincauan itich ninaui yacapan in tlalticpac mayeh ipeuyan uan itlamiyan in tlalticpac. 32Xontlasalocan ica tlen namechonnextilia in icoxpouitl: Ihcuac nimaxiuyo youalsilis uan peua maxiuyoua, ya nanconmatih acmo uehcau ehcos in tonalah. 33Sannoiuqui ohcon, ihcuac namehuantzitzin nanconitasqueh ya mochiutoc nochi non, ixconmatican, niyacatlamian in tonalmeh ya ehcotoc, queh oisquia ya catqui caltenco. 34Tlamilauca innamechoniluia, nochi nin mochiuas ihcuac ayamo miquisqueh in tocniuan tlen chanchiuah itich ninqueh tonalmeh. 35In iluicac uan tlalticpactli poliuis, masqui ohcon neh notlahtol amo queman poliuis. 36’Uan tlen quemah, amacah icmati tlen tonal uan tlen hora ohcon mochiuas, dion in iluicactlatitlanten, dion niConeu Dios, tlamo sayeh noTahtzin icmomachitia. 37Ohcon quemeh omochiu ihcuac ochanchiu Noé, noiuqui ohcon mochiuas ihcuac uitz niConeu in Tlacatl. 38Itich nonqueh tonalmeh, ihcuac ayamo oualaya in tetzaucaquiyauitl, in tlen ochanchiuayah otlacuayah, oatliyah, omonamictayah uan oquintemacayah nimichpocauan mamonamictican. Ohcon occhiutoyah hasta itich necah tonal ihcuac Noé ocalac itich in arca. 39Uan amo otlaahsicamatqueh tlamo hasta ihcuac oualah in tetzaucaquiyauitl uan oquintlamiuicac. Sannoiuqui ohcon mochiuas ihcuac uitz niConeu in Tlacatl. 40Ihcuacon ome tiquitosqueh itich in acaual, se icuicasqueh uan nocse iccauasqueh. 41Ome siuameh tlapayantosqueh, se icuicasqueh uan nocse iccauasqueh. 42Ica non xonyectlachixtocan, pues amo nanconmatih tlen tonal ehcoquiu namoTecotzin. 43Tlamilauca innamechoniluia nin: Tla in teteco itich se calihtictli ocmatini tlen hora ehcos in ichtic, otlachixtosquia, uan amo occauasquia mactlachtiquili itich nicalihtic. 44Ica non, noiuqui namehuantzitzin xonchihchiutocan; ixconmatican, niConeu in Tlacatl ehcoquiu ihcuac amo tzocotzin nanconchixtoqueh. 45'¿Aquih isqui quemeh in tlaqueual naquin inauac uili semoyolchicaua uan cuali tlayoluiliseh, naquin in teteco ictlalia matlachixto itich nicalihtic matetlamaca ihcuac icnamiqui? 46Tlateochiualpaquini necah tlaqueual naquin ihcuac ehcos niteco, cahsiquiu icchiutoc ohcon. 47Tlamilauca innamechoniluia, niteco ictlalis mactlachiali itich nochi tlen iaxca. 48Pero tla necah tlaqueual yehyeh quisa amo cuali uan peua icyoluia: "Noteco oc uehcauas, amo niman uitz", 49uan yehyeh peua quintacapitzoua nitlaqueualicniuan, uan peua san tlacua uan tlauana iuan in tlauanqueh, 50niteco uitz se tonal ihcuac yeh amo icyoluis, uan itich se hora ihcuac yeh amo icmatis. 51Uan ihcuacon chicauac ictlatzacuiltis, uan iccauatiu matlahyoui inuan naquin ome inxayac. Ompa chocas uan motlanquilotzcuas ica toneualis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\