MATEO 25

1Sannoiuqui nitiquiuahcayo Dios moniuilis iuan tlen opanoc iuan mahtlactli ichpocameh, naquin ocanqueh nintlauil uan oyahqueh ocnamiquitoh in novio. 2Macuilten cuali omoyoluayah uan macuilten amo. 3In tlen amo omoyoluayah ocuicaqueh nintlauil, uan amo ocuicaqueh ocsiqui aceite. 4Pero in tlen cuali omoyoluayah ocuicayah nintlauil uan sican noiuqui ocuicaqueh aceite. 5Uan nic in novio amo oehcoya, opeuqueh cochmiquih nochtin, uan ocochuitzqueh. 6Uan quemeh tlahcoyouac omocac se chicauac tlahtol: "¡Yompauitz in novio, ixnamiquitin!" 7Ihcuacon nochtin in ichpocameh omeuqueh uan oquinchihchiuqueh nintlauiluan. 8Uan in tlen amo moyoluiah oquimiluihqueh naquin cuali moyoluiah: "Ixtechmactican siqui namoaceite, in totlauiluan ya seutoqueh". 9Pero naquin cuali moyoluiah oquinnanquilihqueh: "Tla ohcon itchiuah techpolos mayeh tehuan uan mayeh namehuan. Ocachi cuali ixyacan campa icnamacah uan ixmocouitin." 10Pero ihcuac yehuan oyahqueh ocmocouitoh, oehcoc in novio, uan in ichpocameh naquin omochihchiuqueh ocalaqueh iuan itich in monamictililuitl, uan omotzacu in calten. 11Satepan oehcoqueh nocsiquin ichpocameh, oquihtouayah: "¡ToTecotzin, toTecotzin, ixtechontlatlapouili!" 12Uan yeh oquinnanquilih: "Tlamilauca innamechiluia, amo innamechixmati." 13Ica non, xonyectlachixtocan, pues amo nanconmatih tlen tonal uan tlen hora uitz niConeu in Tlacatl. 14Nitiquiuahcayo Dios moniuilia iuan tlen oquichiu se tlacatl naquin ihcuac oyah uehca, oquinnotz nitlaqueuelauan uan oquimiluih mactlachialican itich tlen iaxca. 15Se ocmactih macuil tomin ipatca se poual uan mahtlactli mil (30,000) tonaltiquitl, ocse ocmactih ome tomin ipatca mahtlactlamome mil tonaltiquitl, uan ocse ocmactih se tomin ipatca chicuasen mil tonaltiquitl, uan ohcon ninteco oquinmactih sehse quemeh yehuan ouilisquiah ictiquitiltisqueh. Uan satepan oyah uehca. 16Naquin ocsilih macuil tomin oyah uan octiquitiltih, uan oquitlan oc macuil tomin. 17Sannoiuqui ohcon naquin ocsilih ome tomin, oquitlan oc ome tomin. 18Pero naquin ocsilih se tomin oquichiu se tlacoyoctli itich in tlali, uan ompa octlaatih nitomin niteco. 19'Satepan ihcuac yopanoc mic tonal oualah ninteteco ninqueh tlaqueualten, uan oquintlahtlanilico maquiluican quenih octiquitiltihqueh nitomin. 20Naquin ocsilih macuil tomin, oualah inauac niteco uan ocualiquilih oc macuil tomin, oquiluih: "Noteco, otnechonmactih macuil tomin, ixconita, onictlan oc macuil tomin." 21Niteco oquiluih: "Simi cuali, teh cuali itnotlaqueual uan monauac uili semoyolchicaua. Uan nic cuali otcontiquitiltih tlen san tzocotzin onmitzonmactih, neh inmitzonmactis ocachi mic, axan xoncalaqui uan nouan xonpaqui." 22Noiuqui oualah inauac niteco naquin ocsilih ome tomin uan oquiluih: "Noteco, ome tomin otnechonmactih, ixconita, onictlan oc ome tomin." 23In teteco oquiluih: "Simi cuali, teh cuali itnotlaqueual uan monauac uili semoyolchicaua. Uan nic cuali otcontiquitiltih tlen san tzocotzin onmitzonmactih, neh inmitzonmactis ocachi mic, axan xoncalaqui uan nouan xonpaqui." 24Uan naquin ocsilih se tomin noiuqui oualah inauac niteco, uan oquiluih: "Noteco, inmitzonixmati simi chicauac motlahtoltzin, tonpixca campa amo otontoocac, uan tontlaeua campa amo otontlatipeu. 25Ica non onmitzonmouilih, uan oniyah ontlaltoocac motomintzin. Uan axan nicancah tlen moyohcatzin." 26Niteco ocnanquilih: "Tlaqueual amo cuali uan tlatziuqui, tla queh otmatia nic inpixca campa amo ontoocac uan in tlaeua campa amo ontlatipeu, 27tla ohcon, ocnamiquia oxtlalani notomin itich in banco, uan ihcuac onehcosquia, otnechonmactisquia ya iuan tlen oquitlan. 28In teteco oquimiluih naquin ompa ocatcah: "Ixcuilican in tomin uan ixmactican naquin icpia in mahtlactli tomin. 29Tlamilauca innamechoniluia, naquin icpia, ocachi icmactisqueh, uan icpias ocachi. Uan naquin amo icpia, mayeh tlen tzocotzin icpia iccuilisqueh. 30Uan nicancah amo cuali tlaqueual, ixcontlatiuican quiyauac itich in tlayouilotl, ompa chocas uan motlanquilotzcuas ica toneualis. 31'Ihcuac niConeu in Tlacatl ualmouicas ica nimouisticchicaualitzin uan iuan nochtin in iluicactlatitlanten [iaxcauan Dios], ihcuacon motlalis itich nimouistictiquiuahcaicpal. 32Uan inauac quinnichicosqueh in tlalticpactlacameh tlen pouih itich nochi in tlalmeh, uan Yehuatzin quinxilos in tocniuan, quemeh in tlahpixqui quinxiloua in ichcameh uan in chivos. 33In ichcameh quintlalis iyecmapan, uan in chivos iopochmapan. 34Ihcuacon Yehuatzin in Ueyitiquiuahqui quimiluis tlen cateh iyecmapan: "Ixuiquican, tlateochiualten iaxcauan noTahtzin, xoncalaquican nican campa intlanauatia, yeh nin tlen namoaxca tlen yocatca tlayectlalil ipeuyan in tlalticpactli. 35Pues ihcuac onmayan onannechontlamacaqueh; ihcuac onamic, onannechomactihqueh atl; ihcuac oncatca uehca nochan uan amo onpiaya canih inmocauas, onannechonsilihqueh namocalihtic. 36Ihcuac amo onpiaya notilmah, namehuantzitzin onannechontlaquentihqueh; ihcuac onmococouaya, onannechoncahcalaquitoh; ihcuac ontzacutoya onannechonitatoh. 37Ihcuacon naquin oyah yec ninchiualis ictlahtlanisqueh: "Totecotzin, ¿quemanian otmitzonitaqueh tonmayana uan otmitzontlamacaqueh, noso otonamiquia uan otmitzonmactihqueh atl? 38¿Noso quemanian otmitzonitaqueh toncah uehca mochantzin uan otmitzonsilihqueh tochan, noso amo otconpiaya tlenoh itconmoquentis uan otmitzontlaquentihqueh? 39¿Uan quemanian otmitzonitaqueh tonmococoua noso otontzacutoya uan otmitzonitatoh?" 40Ihcuacon Yehuatzin in Ueyitiquiuahqui quinnanquilis: "Tlamilauca innamechoniluia, nochi tlen onanconchiuqueh ipampa semeh ninqueh nocniuan tlen amitlah impanti, ictosniqui yen nehua onannechonchiuilihqueh." 41'Ihcuacon noiuqui quimiluis naquin cateh iopochmapan: "Ixmihcuanican de nonauac, namehuan naquin namopan cah nicualanilitzin Dios; ixyacan itich in tlicotlatzacuiltilis tlen ica in sintitl nochipa, tlen tlachiutli ompa yasqui in amocuali uan nitematlancauan. 42Pues ihcuac onmayan, amo onannechtlamacaqueh; ihcuac onamiquia, amo onannechmactihqueh atl. 43Ihcuac oncatca uehca nochan, amo onannechsilihqueh namocalihtic; ihcuac amo onpiaya notilmah, amo onannechtlaquentihqueh; ihcuac onmococouaya uan ontzacutoya amo onannechitatoh. 44Ihcuacon yehuan noiuqui ictlahtlanisqueh: "Totecotzin, ¿quemanian otmitzonitaqueh tonmayana, tonamiqui, toncah uehca mochantzin, amo itconpia motilmahtzin, tonmococoua, noso otontzacutoya, uan amo otmitzonmatlanqueh? 45Ihcuacon Yehuatzin quinnanquilis: "Tlamilauca innamechiluia, ohcon quen amo onanconchiuqueh innauac semeh ninqueh tlen ocachi amotlen inpanti, ictosniqui yen nehua amo onannechonchiuilihqueh." 46Ihcuacon yehuan ninqueh yasqueh itich in tlatzacuiltilistli tlen ica in sintitl nochipa, uan naquin oyah yec ninchiualis yasqueh itich in yolilistli tlen ica in sintitl nochipa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\