FILEMÓN 1

1Neh Pablo intzacutoc nic intlanonotza de Cristo Jesús. Nin amatl neh uan in tocniu tlaniltocani Timoteo itmitzonihcuiluiliah touatzin, totlasohicniu Filemón naquin sansican itsepantiquitih. 2Noiuqui ittlahcuiluiliah in tocnitzin tlaniltocani Apia uan Arquipo naquin touan quixnamiquih in amocuali, uan nochtin in tlaniltocanih tlen monichicouah mochantzin: 3In toTahtzin Dios uan toTecotzin Jesucristo manamechonpialican tetlasohitalistli, uan ninseuilitzin mai namouantzin. 4Nochipa ihcuac inmonochilia Dios uan inmitzonilnamiqui inmotlasohcamati inauactzinco mopampa, 5pues onechiluihqueh quen simi tontlaniltoca uan itconpia tetlasohtlalis inauac in toTecotzin Jesús, uan sannoiuqui innauac nochi niaxcatzitzin Yehuatzin. 6Intlatlautia Dios in tlaniltoquilis tlen itsepanpiah macpia mic cuali itlatiyo motichtzin uan ohcon macnexti nochi tlen cuali secpia ihcuac sepoui sanse iuantzin Cristo Jesús 7Nocnitzin, tlailiuis inpaqui uan inyolsehseui nic ica motetlasohtlalitzin yotquimonyolchicau miqueh iaxcatzitzin Yehuatzin. 8Ica nochi non, inmoyolchicaua mouantzin uan masqui ica nitoocaatzin Cristo neh onuilisquia inmitzontlatiquitis tlen moniqui itconchiuas, 9amo inchiua ohcon, yehyeh inmitzontlatlautia ica tetlasohtlalis, neh Pablo naquin ya intetahtzin uan axan intzacutoc nic intlanonotza de Cristo. 10Inmotlatlautia monauac ipampa in Onésimo, naquin omochiuaco quemeh noconeu nic ica neh otlaniltocac nican campa intzacutoc. 11Onésimo oyah se esclavo amo yec tiquitini monauac, masqui ohcon axan yomochiu se cuali tiquitini nonauac uan ohcon isqui monauac. 12In Onésimo incuipa monauactzinco, iuan yeh yaui noyolo. 13Neh onniquisquia mai nican nouan, uan manechmatlani mopampa nican campa intzacutoc nic intematiltia in tlahtol tlen cualica temaquixtilistli. 14Masqui ohcon amitlah onicnic inchiuas tla amo inmitzonixyehyecoltis achtoh, para ohcon tlen neh inmitzontlatlautia, amo ixconchiua nic neh inmitzoniluia tlamo yeh maualeua itich moyolo. 15Inyoluia xa Onésimo omihcuanih monauac non quesqui tonal, para satepan mouan mai ica in sintitl nochipa. 16Acmo quemeh se moesclavo, tlamo yeh itlah ocachi cuali uan amo se esclavo yehyeh quemeh se mocniu tlasohtli. Neh intlasohtla tlailiuis uan touatzin tlamilauca ocachi itcontlasohtlas, amo san quemeh se tlalticapactlacatl, tlamo quemeh se mocnitzin inauactzinco in toTecotzin. 17Ica non, tla itnechonmati quemeh ittiquitcaicnimeh, inmitzontlatlautia ixconsili quemeh oisquia yen neh. 18Uan tlanah itlah amo cuali omitzonchiuilih, noso itlah mitzouiquilia, ixnechonmemelti neh. 19Neh in Pablo inquihcuiloua ica neh noma: Neh inmitzontlaxtlauilis. Masqui tla onniquisquia uilis inmitzonilnamictis touatzin itnechonuiquilia moyolilis. 20Inmitzontlatlautia nocnitzin, uan inmoyolchicaua nic itpouih iuan in toTecotzin, itconchiuas tlen inmitzontlatlautia. Ixnechonyolohsehseui inauactzinco Cristo. 21Inmitzontlahcuiluilia uan inmoyolchicaua nic tontlatlacamatis, uan inmati nic itconchiuas ocachi uan amo tlen neh inmitzoniluia. 22Noiuqui ixnechonpialihto canih nahsis, pues inchia Yehuatzin manamechontlaocoli in paquilis nannechonpiasqueh ocsipa namouantzin nic namonmotlatlautihtoqueh inauactzinco nopampa. 23Mitzontlahpaloua Epafras, naquin nouan tzacutoc nic ittlanonotzah de Cristo Jesús, 24noiuqui mitzontlahpalouah in Marcos, Aristarco, Demas uan Lucas, yehuan uan neh sansican itsepantiquitih ittematiltiah in tlahtol tlen cualica temaquixtilistli. 25Nitetlasohitalitzin in toTecotzin Jesucristo mai namouantzin. Amén


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\