APOCALIPSIS 5

1Onquitac itich niyecmapan naquin otolohtoya itich in tiquiuahcaicpal se amatlahcuilol tlahcuiloleh ic pani uan ic tlahtic, eeutoc uan tzacutoc ica chicome sellos. 2Uan noiuqui onquitac se iluicactlatitlantli simi chicaualiseh, oquihtouaya chicauac: —¿Aquih icnamiqui quincohcotonas in sellos uan ictlapos in amatlahcuilol? 3Pero dion itich in iluicac, dion itich in tlalticpac, dion itlampa in tlali amaquin ocahsiqueh naquin icnamiqui ictlapos in amatlahcuilol, uan quitas tlenoh itich ihcuiliutoc. 4Uan neh simi onchocaya, nic amacah ocahsiqueh naquin icnamiqui ictlapos in amatlahcuilol, [uan ohcon camapouas] uan ictlatlatas. 5Ihcuacon semeh in tlayacanqueh tetahtzitzin onechiluih: —Acmo xonchoca, pues in León tlen poui itich in pantli de tocniuan de Judá, uan ualeuani inauac David, yeh yotlatlan. Yeh uilis ictlapos in amatlahcuilol uan quincohcotonas nisellos. 6Uan ihcuacon itich notlachialis onquitac tlahcoyan de campa cah in tiquiuahcaicpal uan de non naui naquin yoltoqueh uan den tlayacanqueh tetahtzitzin, ompa tlahcoyan oihcatoya se Colelohtzin tlen omotaya queh ocmictihcah. Oquinpiaya chicome icuapohuan uan chicome iixtololouan, uan non yeh in chicome espíritus de Dios tlen oquiualtitlan ic nouian itich in tlalticpac. 7Non Colelohtzin oyah uan oquian in amatlahcuilol tlen ocpixtoya itich niyecma naquin otolohtoya itich in tiquiuahcaicpal. 8Ihcuac oquian in amatlahcuilol, non naui naquin yoltoqueh uan non simpoual uan naui tlayacanqueh tetahtzitzin omotlancuaquitzqueh iixpan in Colelohtzin. Ocpiayah sehse arpa tlatzotzonal uan sehse xical de oro tentoc ica incienso, uan non incienso yeh nintlatlatlautilis niaxcatzitzin Dios. 9Uan omocuicatayah se yancuic cuicatl, octouaya: "¡Icnamiqui Tehuatzin itcomanilihtzinos in amatlahcuilol, uan itquimoncohcotonas nisellos! Nic Tehuatzin omitzmomictilihqueh uan ica moesotzin otquimontlaxtlau mapouican iuantzin Dios tocniuan de nochi pantli itich in tlalticpactli, de nochi tlatlamantli tlahtol tlen tlahtouah, de nochi altipemeh uan de nochi in tlalmeh. 10Uan otcomochiuilih maican uehueyitiquiuahqueh uan iteopixcauan Dios, uan macpiacan tiquiuahcayotl itich in tlalticpac." 11Satepan, itich non notlachialis onicac nintlahtol miqueh iluicactlatitlanten tlen ocyaualohtoyah in tiquiuahcaicpal, uan oquinyaualohtoyah non naui naquin yoltoqueh uan in tlayacanqueh tetahtzitzin. In iluicactlatitlanten ocatcah miqueh millones de millones. 12Octouayah chicauac: In Colelohtzin tlen ocmomictilihqueh icnamiqui macsili in tiquiuahcayotl, tlen mahsic cuahcual ipatiu, in tlaixmatilistli, in chicaualistli, in tetlacachiualistli, in uehcapantlalilis uan in yecteneualis." 13Uan nochi tlen Dios ocomochiuilihtzinoh tlen catqui iluicac, tlalticpac, itlampa in tlali, itich mar, uan nochi tlen intich catqui, onicac oquihtouayah: "Innauactzinco Yehuatzin naquin tolohticah itich in tiquiuahcaicpal uan inauactzinco in Colelohtzin, mai in yecteneualis, in tetlacachiualis, in uehcapantlalilis, uan in tiquiuahcayotl, ica in sintitl nochipa." 14Uan non naui naquin yoltoqueh otlananquilihqueh: "¡Amén!" Uan non simpoual uan naui tlayacanqueh tetahtzitzin omotlancuaquitzqueh uan omixcuatocaqueh hasta tlalpan uan octlacachiuqueh Yehuatzin [naquin metzticah ica in sintitl nochipa].


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\