1 Kolɛn 11

1Ben ebeŋenè me kɛ no me mbeŋene Klistu. 2Me mbɛnsee ben no ben kumyi me yî fiɛɛ ficii le bvuu bii mwɛɛm mvù me nto n'yɛɛyɛɛ ben dvú. 3Geenɛn, me ŋgomte lɛ ben ekiɛɛ ntay lɛ ɛkolɛ ke diemsɛn tfuu le nu Klistu, ɛ ɛkolɛ ke kpwoon e nu dweese, ɛ ɛkolɛ ke Klistu le nu Nyo'. 4Ɛ́ diemsɛn bunlee lo, kɛnɛɛ wvú teete ntum Nyo' ɛ wvú ɛ baŋ ɛkolɛ, tu wvú shoose ɛkolɛ kew. 5Geenɛn, ɛ́ kpwoon bunlee, kɛnɛɛ wvú teete ɛ ɛ̀ nu ntum Nyo' sɛ wvú nu ɛ baŋ ɛkolɛ ŋkuuŋ, tu wvú shoose ɛ ɛ̀ nu ɛkolɛ kew. Kɛ jɛɛy jɛɛy wvuwɛ kpwoon bô wvù nu ɛ kpwaa ɛkolɛ nu dvú kɛ. 6Ɛ́ wvú yɛn lɛ kɛ wen nu ebaŋ ɛkolɛ kew kɛ, ɛ́ wvú mum kpwaa lo. Geenɛn, no ɛ̀ nu keŋ'wuumɛn fô kpwoon e keenu bô ɛkolɛ ɛ bó ɛ kpwaa, ɛ wvú mum baŋ lɛ ɛkolɛ kedvu. 7Kɛ diemsɛn kɛŋke keebaŋ ɛkolɛ kew seke wvú bunlee kɛ, njefo wvú nu nfieesɛn Nyo' bvuu nu bvujoŋkɛ bvu Nyo' le. Geenɛn, ɛ kpwoon nu bvujoŋkɛ bvu dweese le. 8Kɛ ɛ̀ to buy diemsɛn yî kpwoon e kɛ, ɛ̀ to buy kpwoon yî diemsɛn e. 9Kɛ Nyo' to bom tɛn diemsɛn nje kpwoon kɛ. Wvú to bom ɛ ɛ̀ nu kpwoon nje diemsɛn. 10Ɛ̀ nu nje fifiɛ bô nje bonceendaa bo Nyo' le wvù kpwoon kɛŋke keebaŋ ɛkolɛ kew. 11Naa no fí nu nonɛn, fô beene bò nu ɛ taashɛ wase beene bo Tata le, nu ɛ kpwoon yaa nu kɛ bô ɛkolɛ kew maaŋ kɛ, ɛ diemsɛn yaa nu kɛ tɛn bô ɛkolɛ kew maaŋ kɛ. 12Fí nu nonɛn, njefo no Nyo' to bomɛɛ kpwoon yî diemsɛn e nu ɛ keseen nu ɛ ɛ̀ boote kpwoon diemsɛn. Ɛ fiɛɛ ficii nɛn'yi fô Nyo' le. 13Ben tɛn kɛ taa ɛnte jodvu eyɛn lɛ laa fí nu lɛŋ fô kpwoon e keebunlee Nyo' sɛ wvú nu ɛ baŋ ɛkolɛ lɛ. 14Naa no ben yɛne mwɛɛm e, bonyii bocii kee lo lɛ fô diemsɛn e keegɛɛ ɛkolɛ ɛ kí ci baay nu ɛ ɛ̀ nu kenshoose fô wvú le. 15Geenɛn, ɛ fô kpwoon e nu ɛ keekɛŋke yvuw yì defe nu lo ŋgone fô wvú le. Nyo' to nu ɛ nya yvuw yì defe ɛ̂ kpwoon lɛ yí ebaŋyi ɛkolɛ kew. 16Ɛ́ wee nu dvú wvù gomte keekicine fiɛɛ fin, ɛ́ wvú no kee lɛ kɛ beene kɛnɛɛ bintaashɛ bi bonyii bo mbee le bo Nyo' le bvuu kɛŋke yimi je kɛ. 17Geenɛn, fiɛɛ fimew nu dvú fì me ŋgomte keentefe ben yî dvú le, ɛ ɛ̀ nu fì ben gee ɛ me n'yaa nu embɛnse lo ben yî dvú le kɛ. Ben ké too shii yî kentaashɛ le ɛ ɛ̀ buy kɛ fiɛɛ fì befe ɛfey fì jee. 18Fiɛɛ fì me ŋgomte keen'yaw eŋgay nu lɛ, me n'yuuke lɛ ben ké taashi diɛwɛ kentaashɛ ke bonyii bo mbee le, no nu dew jɛɛy jɛɛy. Me ɛ no n'yɛne lɛ ɛ̀ nulo enu kecɛɛy. 19Fí lo jee kɛ lɛ keŋgawsɛn enu ɛ̂ ben ɛntelɛŋ wvu lɛ bó emum eloocɛ ekiɛɛ bonyii bo lɛŋ ɛ̂ ben ɛnte. 20Me n'yɛne lɛ ben ké too yî kentaashɛ le keedie mwɛɛm mvudien mvu Tata wesebeene wvù Jisos e, saa die ɛ ɛ̀ nu mvú kɛ. 21Me njemyi nɛn njefo ben ké dioo diekene, ɛ wee no diee kɛ ɛ ɛ̀ nu mwew mwɛɛm mvudien gɛne fwe, ɛ bomew mum mɛy jeŋ, ɛ bomew wu mbvuum ɛ mó koo lo bó. 22Ɛ̀ nu la fi nonɛn? Kɛ ben kɛŋke yéw keediekene, wukene dvú le? Nuu lɛ ben gomte keejoo kentaashɛ ke bonyii bo mbee le ke Nyo' le ɛkuse, gee ɛ bonyii bò fuute wuumene lɛ? Ɛ̀ nulo ɛ́ me njeme ɛ̂ ben lɛ la? Ɛ̀ nulo ɛ́ me embɛnsee ben e? Naa lo, kɛ ɛ̀ nulo ɛ́ me embɛnsee kɛ. 23Me nto nu ɛ n'yɛɛyi ben ɛ ɛ̀ nu bô fiɛɛ fì Tata to yɛɛyɛɛ me dvú, lɛ ɛ̀ to nu ɛntaŋ jò bó to nu keegese Tata wesebeene wvù Jisos, ɛ wvú jo ntuw blɛɛd, 24nya keyoone ɛ̂ Nyo', guushɛ gay lɛ, “Fin nu ye yɛm ɛ me ɛ nya nje ben. Ben egeè fifin keekumyi me.” 25Ɛ bó diekɛn mɛse, ɛ wvú jo fiko ge kɛ lɛŋlɛŋ diɛwɛ fwe le, gay lɛ, “Fiko fin nu fi moŋkan mo monfɛm mò Nyo' gbwo bô ɛlɛmɛ kem. Ben egeè fifin sekecii wuu keekumyi me.” 26Fí ɛ mum ɛ no nu lɛ ɛ gɛn naa ɛ buy seke Tata nu ke ekase eto le, nu ɛ sekecii kè ben diee blɛɛd wvun bvuu wuu fiko fin nu ɛ ben fewci ɛ ɛ̀ nu ɛkumɛ kpwe Tata. 27Nonɛn, ɛ ɛ̀ nu naa yɛɛ wvù diee blɛɛd wvudvu kɛnɛɛ wuu fiko fi Tata le fidvu ɛ̂ je yì baa jee le kɛ, tu mwɛtɛn gee ɛ ɛ̀ nu kebefɛ njefo wvú baa wvumte ye bô ɛlɛmɛ ke Tata le kɛ. 28Wee dioo nu keedie blɛɛd wvun ebvuu ewu fiko fin, ɛ wvú yaw jiŋe ɛkolɛ kew ntay sɛ no gee nonɛn, 29njefo ɛ́ wee diee blɛɛd wvun, wuu fiko fin yaa kee fiɛɛ fì ɛ̀ nu ye Tata, tu mwɛtɛn diee bvuu wuu, joo ɛ ɛ̀ nu nsaw fô ɛkolɛ kew e. 30Ɛ̀ nu fiɛɛ fì bonyii nteen ɛ̂ ben ɛntelɛŋ wɛɛyi ɛ bomew cɛmkene ɛ bomew ɛ kpwekɛn wase. 31Geenɛn, ɛ́ beene jiŋe bikuu bisɛɛbeene ntay ɛ sɛ no diee bvuu wuu, Tata saa ebvuu esaw beene kɛ. 32Ɛ́ Tata saake beene, tu wvú nɛci lo beene wvu lɛ fo wvú ke etaashɛ beene bô bonyii bo yî woŋ wvun e lɛ beene nu ɛ gbwe nsaw kɛ. 33Boom bo bwɛɛm e, fí ɛ mum ɛ no nu lɛ seke ben ɛ taashɛ keedie mwɛɛm mvudien mvu Tata le, ɛ ben cɛy ɛ wee tfuu to. 34Ɛ́ jeŋ yuu wee, ɛ́ mwɛtɛn diekɛn fô yew e sɛ no too wvu lɛ fo wvú ke eto ege fiɛɛ ejo ɛ ɛ̀ nu nsaw fô ɛkolɛ kew e kɛ. Fi ɛkumɛ mwɛɛm mvumew nu ɛ me nu ŋke entefe ben yî dvú le ɛ ɛ̀ nu seke me ɛ nto.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\