1 Kolɛn 14

1Ben egɛɛlè keŋkoŋɛn fwe dvu mwɛɛm mvunciim, geenɛn ekɛŋkè tɛn shiee ntay fô nnyá yì Keyoy ke Yuule nyaa ɛ̂ bonyii le, ɛfey mvunciim, nnya keeteete bontum bo Nyo' le. 2Ɛ́ wee jemyi ɛ ɛ̀ nu díɛw yì bó baa kee yí kɛ, tu kɛ wvú jemyi ɛ̂ bonyii kɛ, tu wvú jemyi ɛ ɛ̀ nu ɛ̂ Nyo', njefo kɛ wee yaa yuuke fiɛɛ fì wvú jemyi kɛ. Wvú jemyi ɛ ɛ̀ nu mwɛɛm mvu ɛ̂ kinyilɛ le ɛ̂ mvuŋgay mvu Keyoy ke Yuule le. 3Geenɛn, wee wvù teete bontum bo Nyo' le ké no jemyi ɛ ɛ̀ nu ɛ̂ bonyii, gee ɛ bonyii kuu yî mbee le, bvuu yvuwse mvuntelem mvubole, bvuu gee tɛn ɛ mvuntelem mvu bonyii le lɛɛtene. 4Ɛ wee wvù jemyi díɛw yì bó baa kee yí kɛ ké no fici kɛ ɛ ɛ̀ nu ɛkolɛ kew maaŋ. Geenɛn, ɛ wee wvù teete bontum bo Nyo' le ké no fici ɛ ɛ̀ nu kentaashɛ ke bonyii bo mbee le kecii. 5Me ɛ no ŋkooŋke lɛ ben ejemyì díɛw yì bonyii baa kee yí kɛ. Geenɛn, ɛ fiɛɛ fì me ŋkooŋke baay nu lɛ ben eteetè ɛ ɛ̀ nu bontum bo Nyo' le ɛ̂ bonyii. Wee wvù teete bontum bo Nyo' le nu shiee le fele wee wvù jemyi díɛw yì bó baa kee yí kɛ. Ɛ́ ɛ̀ fɛn baa nu lɛ wee mvu ebaŋke díɛw yidvu wvu lɛ kentaashɛ ke bonyii bo mbee le eyuw ntay ɛ́ fí efi bó. 6Boom bo bwɛɛm e, ɛ́ me nɛ keseen ɛ nto fô ben e, ɛ no njemyi ɛ̂ díɛw yì bó baa kee yí le kɛ, ɛ́ fifiɛ efi ben yî la le? Fiɛɛ fì nulo efi ben nu kɛ seke me nu ɛ nto bô fiɛɛ fi fifɛ fì Nyo' nu ɛ duŋcɛ ɛ̂ me, kɛnɛɛ fiɛɛ fimew fì wvú gomte lɛ me eŋge ɛ́ ben ekiɛɛ, kɛnɛɛ ntum we mvu lɛ me entefe ɛ̂ ben, kɛnɛɛ fiɛɛ fimew lɛ me en'yɛɛyi ben dvú. 7Bó ejo kɛ fiɛɛ diɛwɛ ndoŋ kɛnɛɛ kome le mvù yaa kɛŋke kɛ keyoy. Ɛ̀ nulo ɛ́ wee ege nɛɛ sɛ kiɛɛ fiɛɛ fì mvú jemyi sɛ bó ɛ toŋ kɛnɛɛ ɛ kum ɛ̂ je yi lɛŋ e? 8Ɛ́ wee nɛ lɛ wen etoŋ soŋ jem, ɛ faŋɛ toŋ ɛ̂ je yi lɛŋ e, ɛ́ bonyii ege nɛɛ sɛ buy jem? 9Ɛ̀ nu kɛ lɛŋlɛŋ no ɛ́ ben jemyi díɛw ɛ̂ bonyii sɛ bó yuuke lo, ɛ́ bó ke ege nɛɛ sɛ kiɛɛ fiɛɛ fì ben jemyi? Kɛ tu njeme wene nu laayi kɛ lo yî fwefwe le. 10Kɛ ɛ̀ nu kemaŋɛn lɛ dikfuu di díɛw e nu yî nshɛ le fɛn dí le dí le kɛ. Ɛ kɛ yimi nu dvú yì nu sɛ bó kee kenyi kedvu kɛ. 11Geenɛn, ɛ́ wee nɛ ɛ no jemyi ɛ̂ me ɛ̂ díɛw e sɛ me n'yuuke yí ŋkuuŋ, tu wvú nu enu diɛwɛ wee ketum e fô me le, ɛ me nu tɛn diɛwɛ wee ketum e fô wvú le. 12Me ɛ no ŋgayte ɛ̂ ben lɛ no ben gomte lɛ mvuŋgay mvu Keyoy ke Yuule le eyen'yi ɛ̂ ben ɛnte, ben emum emom ntay keekɛŋke ɛ ɛ̀ nu nnyá yiyɛ yì nulo ege ɛ́ kentaashɛ ke bonyii bo mbee le ekuù lo. 13Fí ɛ mum ɛ no nu lɛ, ɛ́ wee jemyi díɛw yì bó baa kee yí kɛ, ɛ́ wvú no bunlee lɛ Keyoy ke Nyo' le enya wen bô bvufee keecɛɛyi fiɛɛ fì wvú jemyi ɛ̂ bonyii. 14Ɛ́ me nɛ ɛ no mbunlee ɛ̂ díɛw yì bó baa kee yí le kɛ, tu me nu mbunlee ɛ̂ keyoy kem e, geenɛn ɛ me n'yaa mbunlee bô bvufee bwem kɛ. 15No fí nu nonɛn, me nu eŋge nɛɛ? Me nu embunlee ɛ̂ keyoy kem e, mbunlee tɛn bô bvufee bwem, en'yemte ɛ̂ keyoy kem e, n'yemte tɛn bô bvufee bwem. 16Ɛ̀ fuw kɛ nonɛn, wo ɛ nɛ ɛ no bensee Nyo' ɛ̂ keyoy kuw e, ɛ́ wee mvu wvù be nu fó yeke kɛ lo ke ege nɛɛ sɛ bee lɛ, “Fí enù nonɛn” yî keyoone kè wo be nyaa le sɛ wvú be yuuke díɛw yì wo jemyi? 17Ɛ́ wo nya keyoone nonɛn, ɛ cim ɛ nya naa ntay nɛɛ, tu kɛ ɛ̀ nulo ɛ́ fí efi wee mvu wɛ kɛ. 18Me nyaa keyoone ɛ̂ Nyo' lɛ me njemyi díɛw yì bó baa kee yí kɛ nfele naa lo ben bocii. 19Geenɛn, no me ncim njemyi nonɛn ɛ́ me ndioo nu ɛnte jo kentaashɛ ke bonyii bo mbee le, ɛ me no ŋkooŋke keenjemyi bô bvufee bwem ɛ ɛ̀ cim nu naa kɛ díɛw shen, wvu lɛ me n'yɛɛyi bó, ɛfey keejemyi díɛw bontfuke yuufe (10,000) sɛ bó kee yí ŋkuuŋ. 20Boom bo bwɛɛm e, fò ben ekɛŋkè boŋkpwawcɛ bo boom bo caan e kɛ. Ben enù kɛ diɛwɛ mvunlɛy mvu boom e mvù yaa kee kɛ wase fiɛɛ ɛkumɛ kebefɛ. Geenɛn, ekɛŋkè boŋkpwawcɛ ɛ ɛ̀ nu bo ŋgaybonyii le. 21Bó nu ɛ saŋ ɛ̂ Ŋwa' bonci le lɛ, “Me wvù Tata Nyo' ŋgayte lɛ me nu ŋke enjemyi ɛ̂ bonyii ban dew botolo le, ɛ̂ díɛw yì bó baa kee yí le kɛ. Geenɛn, kɛ fifiɛ nu ke ege ɛ́ bonyii ban emum eyuw me le kɛ.” 22Fí ɛ mum ɛ no nu lɛ, keejemyi díɛw yì bó baa kee yí kɛ, nu nciise wvù duŋci mvuŋgay mvu Keyoy ke Yuule le ɛ̂ bonyii bò yaa nu bo mbee le kɛ. Kɛ ɛ̀ nu nciise ɛ̂ bò nu bo mbee le kɛ. Geenɛn, ɛ nnya keeteete bontum bo Nyo' le nu nciise wvù duŋci mvuŋgay mvu Keyoy ke Yuule le ɛ̂ bonyii bò nu bo mbee le, ɛ ɛ̀ yaa nu kɛ ɛ̂ bò baa nu bo mbee le kɛ. 23Ɛ́ ben, kentaashɛ ke bonyii bo mbee le bocii nɛ ɛ to yî kentaashɛ le, wee tfuu ɛ mum ɛ kɛw ɛ no jemyi kɛ ɛ ɛ̀ nu díɛw yì bó baa kee yí kɛ, bonyii bo ncɛw kɛnɛɛ bonyii bò baa nu bo mbee le, ɛ nɛ ɛ ley, ɛ yuw no ben jemyi, bó saa ekpwaake lɛ ben ghaanene lo? 24Geenɛn, ɛ́ wee tfuu teete ɛ ɛ̀ nu ntum Nyo', wee wvu ncɛw kɛnɛɛ wvù baa nu wee mbee ɛ ley, ɛ́ fiɛɛ fì ben jemyi ege ɛ́ wvú ekiɛɛ lɛ wen nu wee wvù befe, ɛ́ fí esaake wvú fô fitele le, 25ɛ́ mwɛɛm mvù nyiime fô fitele fiew e, eyenɛ ɛmwa. Nonɛn, ɛ́ wvú emum etum ɛnvuw fokuse, enyaa mbense wvu baay ɛ̂ Nyo' gayte lɛ, “Nyo' nu naa ben ɛ bó.” 26Boom bo bwɛɛm e, fiɛɛ ficii fì me njemyi nu lɛ la? Fí nu lɛ, seke ben ɛ to yî kentaashɛ le, ɛ wee wvù kɛŋke ŋkiee keeyem no nu, ɛ wee n'yɛɛyi nu, ɛ wvù kɛŋke fiɛɛ fì Nyo' nu ɛ duŋcɛ ɛ̂ wvú nu, ɛ wvù kee keejeme díɛw yì bó baa kee yí kɛ nu, ɛ wvù kee keecɛɛyɛ díɛw yidvu ɛ́ bonyii eyuw enù tɛn. Ben egeè mwɛɛm mvunciim ɛ̂ je yì ɛ̀ nulo ɛ́ mvú efiì lo kentaashɛ ke bonyii bo mbee le. 27Ɛ́ bonyii nu keejeme díɛw yì bó baa kee yí kɛ, ɛ́ bó jeme kɛ bofɛɛ kɛnɛɛ botɛte maaŋ. Ɛ́ bó dioo jemyi no jemyi wee mwaaŋ mwaaŋ ɛ wee mvu cɛɛyi fiɛɛ fì bó jemyi ɛ̂ bonyii. 28Ɛ́ wee baa nu dvú wvù ecɛɛyi fiɛɛ fì bó jemyi, ɛ́ bó no nu diuw tfu ɛ̂ kentaashɛ ke bonyii bo mbee le ɛnte, ɛ wee jemyi kɛ wase ɛ̂ shem ɛ̂ shem fô ɛkolɛ kew e bô Nyo'. 29Ɛ́ bonyii bò teete bontum bo Nyo' le nu dvú, ɛ́ bofɛɛ kɛnɛɛ botɛte jeme ɛ̂ bonyii. Ɛ́ bó dioo jemyi ɛ bomew no yeese fiɛɛ fì bó jemyi ntay. 30Ɛ́ Nyo' fɛn nu ɛ duŋcɛ fiɛɛ ɛ̂ wee mvu wvù be ɛ shii dvú, ɛ́ wee wvù be jemyi wase wɛ cife, nya je ɛ̂ wvuwɛ wee jeme. 31Ben ekeè lɛ ben bocii nulo etefe bontum bo Nyo' le. Ɛ́ ben dioo teete, no teete wee mwaaŋ mwaaŋ wvu lɛ bonyii bocii eyɛɛyi mwɛɛm ɛ̂ ben, ɛ́ ben ebvuu ege ɛ́ mvuntelem mvubole bocii eyvuwsè. 32Bonyii bò Nyo' nu ɛ nya yibo nnya keeteete bontum bew kɛŋke mvuŋgay ɛ̂ we jo nnya yidvu, 33njefo kɛ Nyo' nu Nyo' kembvuŋse kɛ, Nyo' nu Nyo' kenlɛɛtɛn. No fí nu ɛ̂ bintaashɛ bi bonyii bo mbee le bò ɛ̀ nu bo Nyo' le bicii, 34seke bokɛnɛ nu ɛ̂ kentaashɛ ke bonyii bo mbee le ɛnte, no nu diuw tfu. Kɛ bó baa nya bó bô mvuŋgay keejemyi kɛ. Bó kɛŋke keeyuuke lo bolemsɛ le, ɛ ɛ̀ nu no nci jemyi. 35Ɛ́ fiɛɛ nu dvú fì bó gomte keekiɛɛ, ɛ́ bó bife ɛ̂ bole' bobole seke bó ɛ tu jim yew, njefo ɛ̀ nu kenshoose fô kpwoon ejemyi ɛ̂ kentaashɛ ke bonyii bo mbee le ɛnte. 36Ben ekeè lɛ kɛ ɛ̀ to kɛw ben diɛw Nyo' kɛ. Nuu lɛ ɛ̀ to kɛw ben ɛ? Ɛ kɛ ɛ̀ mɛy kɛ ben bò diɛw Nyo' nu ɛ gɛn wase fó kɛ. Nuu lɛ ɛ̀ mɛy ben ɛ? 37Wee wvù kee naa lɛ wen nu wee wvù teete bontum bo Nyo' le, kɛnɛɛ wvù kee lɛ Nyo' nu ɛ nya wen bô nnya ye yi Keyoy ke Yuule, wvú kɛŋke keebee lɛ fiɛɛ fin fì me nsaŋ fô ben e nu ɛ ɛ̀ gay Tata lɛ me ensaŋ. 38Ɛ́ wee baa ebee fí, tu bó nu ema lo tɛn wvú bô fiew fiɛɛ. 39Boom bo bwɛɛm e, fí ɛ mum ɛ no nu lɛ, ben ekɛŋkè shiee baay ɛ ɛ̀ nu keeteete bontum bo Nyo' le. Geenɛn, fo ben etun fo bonyii ejemyì díɛw yì bó baa kee yí kɛ. 40Ben dioo gee mwɛɛm mvun mvunciim, no seysee ntay, gee ɛ̂ je yì jee le.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\