1 Kolɛn 3

1Boom bo bwɛɛm e, seke beene to nu, kɛ ɛ̀ to nulo ɛ́ me enjemyi ɛ̂ ben diɛwɛ ɛ̂ bonyii bò yuuke wase ɛ ɛ̀ nu ɛ̂ Keyoy ke Yuule kɛ. Ɛ me mum no njemyi ɛ̂ ben diɛwɛ ɛ̂ bonyii bò bɛɛ bii ɛ ɛ̀ nu mwɛɛm mvù nyam ye shieele le, noo ɛ̂ bò bɛɛ diɛwɛ mvunlɛy mvu boom e yî Klistu le. 2Me nto nyaa ɛ ɛ̀ nu ɛmben ɛ̂ ben. Me nto mbaa nyaa mwɛɛm mvudien mvù tɛmyi kɛ, njefo ben to baa taw wase kɛ. Ɛ naa ɛ to ɛ buy keseen e nu ɛ ben baa taw wase kɛ. 3Ben bɛɛ bii kɛ ɛ ɛ̀ nu mwɛɛm mvù nyam ye shieele le. No ben bɛɛ ghɛɛke keŋghɛw, waale diwaa, tu kɛ fifin duŋci lɛ ben bii ɛ ɛ̀ nu nyam ye le? Kɛ fifin duŋci lɛ ben bɛɛ kɛŋke gee di bonyii bo fokuse fɛn e? 4Wee nɛn'yi no duu lɛ wen bii fiwene ɛ ɛ̀ nu Baul e, wee mvu lɛ wen bii ɛ ɛ̀ nu Abolos e. Kɛ fifin duŋci lɛ ben gee ɛ ɛ̀ nu gee di bonyii bo fokuse fɛn e? 5Abolos nu yɛɛ, ɛ Baul nu yɛɛ? Bee wvú bocii nu kɛ lo boom bo lemme le bo Tata le bò to geɛ ɛ ben sɛ lese fitele yî ye le, ɛ wee lemte diew lemme no Tata nya ɛ̂ wvú. 6Diem lemme to nu keejewe ɛ ɛ̀ nu ŋgow, ɛ di Abolos e nu keefuci joo, geenɛn ɛ ɛ̀ gee Nyo' ɛ yí sɛ kuu. 7Nonɛn, kɛ wee wvù jewyi ŋgow bô wee wvù fuci joo koole fiɛɛ le kɛ. Ɛ̀ mɛy Nyo' maaŋ wvù gee ɛ yí sɛ kuu. 8Wee wvù jewyi bô wvù fuci joo nu kɛ lɛŋlɛŋ, ɛ Nyo' nu ke emawcɛ wee tfuu bii lemme diew e. 9Bese nu ɛ taashɛ ɛ no lemte lemme di Nyo' le. Ben ɛ mum ɛ no nu wɛɛ Nyo' bvuu nu yew ye. 10Ɛ Nyo' mum buw me bô bvufee ɛ me nlese kenffuy ke yew yidvu le diɛwɛ wee n'yoo wvù looci kee lemme diew e. No me nto nlesɛɛ nonɛn, wee mvu ɛ mum ɛ no yoote yew yidvu. Wee edioo eyoote yî kenffuy kin e, no keè no wvú yoote. 11Ben ekeè lɛ kenffuy mɛy kɛ kè bó to nu ɛ lese wase kè ɛ̀ nu Jisos Klistu, ɛ kɛ ɛ̀ nulo ɛ́ wee ebvuu elese kemew kɛ. 12Bonyii ɛ mum ɛ no yoote yî dvú le bô mwɛɛm jɛɛy jɛɛy. Wee mvu jaa jo ɛ ɛ̀ nu ketwaa ke bigew e kè yɛɛle, ɛ wee mvu jo kè baa, ɛ wee mvu jo ɛta yò lumte sɛ no yoote dvú. Ɛ wee mvu jo ɛ ɛ̀ nu bite, wee mvu yun, wee mvu shá sɛ no yoote dvú. 13Ɛ́ bó cim yoote nɛɛ, tu diuu too lo dì bó nu ke eyɛn no lemme di wee le nu seke dí ɛ buy ɛmwa Diuu dì Klistu nu ke etoo bô ŋguy, ɛ ŋguy wvudvu nu ke emomte lemme di wee le ɛ bó yɛne no dí nu. 14Ɛ́ fiɛɛ fì wee yoke yî kenffuy kedvu le ke emɛy sɛ fí ɛ fie, ɛ́ mwɛtɛn emum ekɛŋkɛ mmawcɛ. 15Fí ɛ fie, ɛ́ mwɛtɛn elase mmawcɛ we, ɛ́ wvú bô ɛkolɛ kew eboy, geenɛn kɛ diɛwɛ wee wvù fey ŋguy e. 16Kɛ ben kee lɛ ben nu yew Nyo' ɛ Keyoy kew ke wvú wvù Nyo' le cee yî yene le le? 17Ɛ́ wee befe bô yew yidvu, tu Nyo' nu ke elɛse lo mwɛtɛn, njefo ɛ̀ nu yew ɛ ɛ̀ nu yi Nyo', ɛ ben nu yew yidvu. 18Fo wee elɛɛle ɛkolɛ kew kɛ. Ɛ́ wee mvu ben e kpwaake lɛ wen kɛŋke bvufee yî woŋ wvun e, ɛ́ wvú tu keyuŋ wvu lɛ wvú ekɛŋke bvufee bvu bvufee. 19Me njemyi nɛn njefo mwɛɛm mvù bonyii bo fokuse fɛn yɛne lɛ ɛ̀ nu bvufee nu ɛ Nyo' yɛne ɛ ɛ̀ nu keyuŋsɛɛ. Ɛ̀ nu fí fì bó to saŋɛɛ lɛ, “Nyo' joo kɛ ɛ ɛ̀ nu bvufee bvu bonyii bò feefene le koole bó dvú.” 20Ɛ fí bvuu nu ɛ bó ɛ saŋ lɛ, “Tata kee lɛ mwɛɛm mvù bonyii bo bvufee le kpwawci nu naa lo mvu ɛcici.” 21Fí ɛ mum ɛ no nu lɛ, fo wee esaalè ye lɛ wee mvu nu wvuwen kɛ, njefo mwɛɛm mvunciim nu mvunɛn. 22Baul kɛnɛɛ Abolos kɛnɛɛ Sɛfas kɛnɛɛ woŋ wvun kɛnɛɛ nshii kɛnɛɛ kpwe kɛnɛɛ mwɛɛm mvu keseen kɛnɛɛ mvu bɛɛ sɛ keeke eto, nu mvunɛn mvunciim, 23ɛ ben nu bo Klistu le, ɛ Klistu nu wvu Nyo'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\