1 Kolɛn 9

1Kɛ ɛ̀ nulo ɛ́ me eŋgee fiɛɛ fì me ŋkooŋke le? Kɛ me nu waa ntum Jisos e? Kɛ me nto nu ɛ n'yɛn Tata wesebeene wvù Jisos e le? Ɛ kɛ ben ban nu sɛw lemme diem fô Tata le le? 2Ɛ́ bonyii bomew cim kicine lɛ kɛ me nu waa ntum Jisos, tu kɛ ɛ̀ nulo ɛ́ ben tɛn ekicine kɛ. Ben nu nciise wvù duŋci kecɛɛy lɛ me nu waa ntum Tata Jisos. 3Me ŋgayte fin ɛ̂ bonyii bò sowte kenyi kem. 4Kɛ bese kɛŋke keediekene bvuu wukene nje lemme din e? 5Ɛ kɛ bese tɛn koŋ lo ejo bosɛse bokɛnɛ bò ɛ̀ nu bonyii bo mbee le elɛne bô bó kɛ lɛŋlɛŋ diɛwɛ Bita bô boom bo ntum e bo Jisos e bomew noo boom bo bwee Tata Jisos e le? 6Fí nu lɛ ɛ̀ mɛy kɛ bee Banaban bò kɛŋke keelemte bô can yese sɛ diekene le? 7Ɛ̀ nu wee nci wvù la wvù lemte ɛ ɛ̀ taale kɛ wvú fô ɛkolɛ kew e? Ɛ́ wee lem wɛɛ, ɛ́ wvú enu sɛ wvú ɛ die mwɛɛm mvù buyte wɛne dvudvu le? Ɛ́ wee cɛyte tɛn nyám, ɛ́ wvú enu sɛ wvú kamte ɛmben yodvu wuu le? 8Mwɛɛm mvun mvù me njemyi mvun nu ɛ ɛ̀ nu ŋkpwawcɛ wee wvu wum maaŋ e? Kɛ fí nu kɛ tɛn ɛ̂ bonci bo Nyo' le le? 9Muses to nu ɛ saŋ ɛ̂ Ŋwa' bonci le lɛ, “Ɛ́ wee jo nyam lɛ yí elɛ ɛgiŋ, fo wvú esûm diuw nyam yidvu kɛ.” Ben kpwaake lɛ Nyo' to jemyi nonɛn, ɛ ɛ̀ nu ɛkumɛ nyám e? 10Wvú to jemyi ɛ ɛ̀ nu ɛkumɛ beene, ɛ bó to saŋ fô beene le njefo wee wvù lemte wɛɛ kɛnɛɛ ɛ̀ nu wvù gbweci lo, kɛŋke keetaale fwe kee lɛ wen nu ke ekooy fiɛɛ wɛne fodvu. 11Ɛ́ bese fɛn nu ɛ jewe ŋgow yi ɛ̂ keyoy e ɛ̂ mvuntelem mvunɛn e, ɛ́ fí enu baay fô bese le keekɛŋkɛ mwɛɛm mvu yî nshɛ le ɛ̂ ben e? 12Ɛ́ bonyii bomew kɛŋke mvuŋgay keegay lɛ ben enya mwɛɛm ɛ̂ bó, tu kɛ ɛ̀ nulo ɛ́ ben enya ɛ̂ bese fesɛn lo? Geenɛn, bese baa jo mvumvun mvuŋgay kɛ. Bese nu ɛ kuu ɛ ɛ̀ nu shém yî fiɛɛ ficii le, ɛfey fo fiɛɛ enu dvú keejewsee lɛ fo saaka wvù jee wvu ɛkumɛ Klistu egɛne fwe. 13Kɛ ben kee lɛ bonyii bò lemte yew ncese le nu ɛ mwɛɛm mvudien mvubole ké no buyte ɛ ɛ̀ nu dvú, ɛ bonyii bò lemte fô ketaŋ ke ncese le ké no booŋke tɛn fô mwɛɛm mvù bó too dvú fó le? 14Ɛ̀ nu kɛ lɛŋlɛŋ no Tata nu ɛ gay lɛ bonyii bò fewci saaka wvù jee kɛŋke keecee ɛ ɛ̀ nu yî dvú le. 15Naa no fí nu nonɛn, me mbaa njo mvumvun mvuŋgay kɛ, ɛ kɛ me nsaaŋke nɛn lɛ ben ekɛw egee fimew fô me le kɛ. Ɛ́ ɛ̀ fɛn nu lɛ wee ege ɛ́ ye yin yì me nsaale nje diɛw Nyo' yì me nfewci ɛcici enu lɛ me nfii mwɛɛm ɛ̂ bó, ɛ́ fí ejee lɛ me ŋkpwe lo. 16Kɛ me ŋkɛŋke keensaale ye lɛ me nfewci saaka wvù jee wvu ɛkumɛ Jisos Klistu kɛ. Ɛ̀ ge Nyo' lɛ me enfewcì. Ɛ́ me ntun lo keenfewci, ɛ́ Nyo' elaŋ ŋgɛw yî yɛm e. 17Ɛ́ ɛ̀ fɛn nu lɛ me ŋgee lemme din ɛ ɛ̀ nu ŋkpwawcɛ wɛm, ɛ́ me enshieele mmawcɛ. Geenɛn, kɛ ɛ̀ to seyse me kɛ. Ɛ̀ to seyse Nyo' nya can yɛm e. 18Kfuu sɛw wvù ɛ̀ nulo ɛ́ me eŋkɛŋkɛ nje lemme din nu naa la? Sɛw wɛm nu kɛ lɛ me enfewci saaka wvù jee ɛcici, n'yaa nleeme lɛ ben elaake me no me nfewci saaka wvudvu kɛ. 19Ben ekeè lɛ kɛ me nu ɛ̂ wee ɛkuse kɛ. Geenɛn, me nu ɛ ntfuse ɛkolɛ kem lɛ me enù nfwa bonyii bocii wvu lɛ me enso bó nteen, ɛ́ bó enu bo Klistu le. 20Me ndioo nu bee Bojuu, no ŋgee ɛ ɛ̀ nu no bó ké no gee, wvu lɛ me enso bó ɛ́ bó etu bonyii bo Klistu le. Me ndioo nu bee bó no bó bii bonci bo Muses e, no ŋgee kɛ diɛwɛ bó le. Geenɛn, n'yaa nu ɛkuse jo bonci kɛ, wvu lɛ me enso bonyii ɛ̂ bó ɛnte. 21Ɛ́ me ndioo nu bee bonyii bò yaa nu ɛ̂ boba bonci kuse, no ŋgee kɛ tɛn diɛwɛ wee wvù yaa nu kɛ ɛ̂ bonci kuse. Me ŋgee nonɛn, wvu lɛ me enso tɛn bonyii boba ɛ́ bó enu bo Klistu le. Kɛ ɛ̀ nu lɛ me mbaa nu ɛ̂ nci Nyo' kuse kɛ. Me nu ɛ̂ nci Klistu kuse. 22Ɛ́ me ndioo nu tɛn bee bonyii bò wɛɛyi yî mbee le, ɛ me ntu tɛn diɛwɛ bó le wvu lɛ me enso tɛn bó. Me nu ɛ ntu wase lo fiɛɛ ficii fô bonyii bocii le, wvu lɛ ɛ̀ nulo ɛ́ me eŋge naa la fì ɛ̀ nulo ɛ́ me eŋge ɛ́ bomew ɛ̂ bó ɛnte ke eboy. 23Me ŋgee mwɛɛm mvun mvunciim nɛn nje saaka wvù jee wvu ɛkumɛ Klistu, wvu lɛ me ŋke eŋkɛŋkɛ tɛn bvujoŋkɛ bvù saaka wvudvu nyaa ɛ̂ bonyii. 24Kɛ ben kee lɛ yî kenlewtɛ le nu ɛ bonyii ké no lewte nteen ɛ ɛ̀ ke so kɛ wee mwaaŋ kɛŋkɛ mmawcɛ? Nonɛn, ben tɛn elewtè ɛ̂ je yì ben ke ekɛŋkɛ mmawcɛ le. 25Bonyii bo kensɛwcɛ le bocii kɛnɛɛ ɛ̀ nu kensɛwcɛ ke kenlewtɛ le, kɛnɛɛ ɛ̀ nu kfuu kè nɛɛ, ké no yɛɛyi naa ntay. Bó ké no yɛɛyi nonɛn, keeke ekɛŋkɛ mmawcɛ, ɛ mmawcɛ wvun yaa nu wvù mɛy lo kɛ. Geenɛn, ɛ wesebeene mmawcɛ nu wvù mɛy lo. 26Me nlewte kem kenlewtɛ ŋgɛne teytey ɛ ɛ̀ nu fô bó koole. Kɛ me nu diɛwɛ wee mvuŋko wvù tfumyi kɛ lo mvuŋko ncɛw ncɛw kɛ. 27Me nyɛwle bô ye yɛm, momte lɛ yí ebiì ɛ ɛ̀ nu fiɛɛ fi lɛŋ e, wvu lɛ fo me ŋke endioo ɛ nfewcɛ wase diɛw Nyo' ɛ̂ bonyii bomew, ɛ́ Nyo' ekaa ebvuse lo me ŋgoo le kɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\