1 Jon 4

1Nsáa yɛm shém, fo wee dioo duu lɛ fiɛɛ fì wen jemyi nɛ fô Keyoy ke Nyo' le, ɛ ben mum bee kɛ lo wvú le kɛ. Ben emom wvú eyɛn laa keyoy kedvu nu ke Nyo' le kecɛɛy ɛ. Me njemyi nɛn njefo bonyii bò mbiayte lɛ bowen nu bonyii bo ntum Nyo' le nu wase yî woŋ wvun e nteen. 2Fiɛɛ fì nulo ege ɛ́ ben ekiɛɛ keyoy kè ɛ̀ nu ke Nyo' le yî wee le nu fin: Wee tfuu wvù jemyi bô diuw we lɛ Jisos Klistu to nu ɛ tu wee wvu wum to fokuse fɛn, nu wvuwɛ wvù kɛŋke Keyoy ke Nyo' le. 3Wee tfuu wvù baa jemyi nonɛn ɛkumɛ Jisos nu wvù kɛŋke keyoy ɛ ɛ̀ yaa nu ke Nyo' le kɛ. Kekin keyoy nu ke wee bvuban Klistu le wvù ben to yuwɛɛ wase lɛ wvú nu ke eto le, ɛ keseen nu ɛ wvú ɛ to wase ɛ̂ woŋ jan. 4Boom bem, ben nu bonyii bo Nyo' le, ɛ ben ɛ so wase bonyii bodvu. Ben so njefo wee wvù nu yî yene le fele wvù nu ɛ̂ woŋ jan. 5Boba bonyii nu bo yî woŋ wvun e. Nonɛn mwɛɛm mvù bó jemyi nu mvu yî woŋ wvun e, ɛ bonyii bò ɛ̀ nu bo yî woŋ wvun e yuuke bó le. 6Beene nu fisɛɛbeene bonyii bo Nyo' le. Wee tfuu wvù kee Nyo' yuuke beene le, ɛ wvù yaa nu kɛ wee Nyo' yaa yuuke fiew beene le kɛ. Fifin nu fiɛɛ fì gee ɛ beene sɛ kee keyoy kè ɛ̀ nu ke wee kecɛɛy e bô kè ɛ̀ nu ke wee mbiay e. 7Nsáa yɛm shém, beene ekoŋenè, njefo keŋkoŋɛn nu fiɛɛ fi Nyo' le. Wee wvù kooŋke wee mvu, nu mboo Nyo', ɛ wvú kee Nyo'. 8Kɛ wee wvù nu sɛ wvú kooŋke wee mvu kee Nyo' kɛ. Fí nu nonɛn njefo Nyo' nu Nyo' keŋkoŋɛn. 9Yin nu je yì Nyo' to duŋcɛɛ keŋkoŋɛn kew fô beene le jó: Wvú to nu ɛ tum Waa we wvù ɛ ka kɛ wvú yî woŋ wvun e wvu lɛ beene ke ekɛŋke nshii fele yî ye le. 10Fifin nu fiɛɛ fì bó teŋe lɛ keŋkoŋɛn. Ɛ kɛ ɛ̀ nu lɛ ɛ̀ to koŋ beene Nyo' kɛ. Ɛ̀ to koŋ Nyo' beene, tum Waa we lɛ wvú eto ege keman fô bibefɛ bisɛɛbeene le. 11Nsáa yɛm shém, no Nyo' to koŋɛɛ beene ɛ̂ yin je le nɛn, beene tɛn kɛŋke keekoŋenè. 12Kɛ wee nu dvú wvù ke nu ɛ yuu wase yɛn Nyo' le kɛ. Ɛ́ beene koŋene lo, ɛ́ Nyo' enu sekecii yî yese beene le, ɛ keŋkoŋɛn kew nu yî yese beene le gɛne mɛɛse. 13Beene kee lɛ beene nu yî ye le sekecii ɛ wvú nu yî yese beene le, njefo wvú nu ɛ nya beene bô Keyoy kè ɛ̀ nu kew. 14Bese to nu ɛ yɛn ɛ mum ɛ no seŋe ɛ̂ bonyii lɛ Nyo' Ice to nu ɛ tum Waa we lɛ wvú eto eboyse woŋ wvun. 15Ɛ́ ɛ̀ nu naa yɛɛ wvù jeme bô diuw we lɛ Jisos nu Waa Nyo', tu Nyo' nu yî mwɛtɛn e sekecii ɛ wvú nu tɛn yî Nyo' le. 16No fí nu nonɛn, beene ɛ mum ɛ kiɛɛ, ɛ bee keŋkoŋɛn kè Nyo' kɛŋke fô beene le. Nyo' nu Nyo' keŋkoŋɛn, ɛ wee wvù cee yî keŋkoŋɛn e sekecii, cee ɛ ɛ̀ nu yî Nyo' le, ɛ Nyo' tɛn cee yî ye le sekecii. 17Fiɛɛ fì duŋci lɛ keŋkoŋɛn nu fô beene le ɛ kí ɛ yiŋsɛn nu fin fì lɛ, kɛ beene kɛŋke nfan ɛkumɛ diuu di nsaw wvu fokemɛse le kɛ. Ɛ beene yaa kɛŋke kɛ nfan njefo beene cee yî woŋ wvun e diɛwɛ Klistu le. 18Kɛ nfan ké no nu ɛnte jo keŋkoŋɛn kɛ. Keŋkoŋɛn kè nu ɛ leynɛn ɛ gɛn ɛ mɛse ké no bvuuse lo nfan, njefo nfan kɛŋke fiɛɛ keege ɛ ɛ̀ nu bô ŋgɛw wvù ɛ̀ nulo ɛ́ bó enya ɛ̂ wee. Kɛ wee wvù kɛŋke nfan nu ɛ ley wase ɛnte jo keŋkoŋɛn ɛ gɛn ɛ mɛse kɛ. 19Beene koŋene njefo ɛ̀ to yaw Nyo' no kooŋke beene. 20Ɛ́ wee duu lɛ wen kooŋke Nyo', geenɛn bvuu bane waa bwee, tu wvú nu wee mbiay, njefo ɛ́ wee nu sɛ wvú kooŋke waa bwee wvù wvú yɛne wvú le, wvú saa ke ekooŋke Nyo' wvù wvú nu sɛ wvú yɛne wvú le kɛ. 21Nci wvù beene to kɛŋkɛɛ ɛ̂ Klistu nu wvun wvù lɛ, wee wvù kooŋke Nyo' kɛŋke keekooŋkè waa bwee tɛn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\