1 Bita 2

1Fí ɛ mum ɛ no nu lɛ, ben ecinɛ mvuntelem mvù befe le, ecinɛ kenlɛɛma noo díɛw fiɛɛ le, ecinɛ kendoŋ ke benɛɛn noo mvuŋkunsɛn e. 2Ben ekɛŋkè shiee fô ɛmben yo ɛ̂ keyoy e yò ɛ̀ nu diɛw Nyo' ɛyinɛyin e, kɛ lɛŋlɛŋ no wan wvu caan ké no kɛŋke fô ɛmben e, wvu lɛ yí egeè ɛ ben kuu gɛne fwe yî mboyma wene le, 3no ben nu ɛ yɛn wase lɛ Tata taale fô ben e. 4Ben etoò fô Tata le wvù nu tɛ ɛ dí kɛŋke nshii, ɛ bonyii to tun lɛ kɛ dí jee kɛ, geenɛn ɛ Nyo' caw fiew lɛ ɛ̀ nu di kenlum e fô wen e. 5Ben nu diɛwɛ ɛta yò kɛŋke tɛn nshii le ɛ Nyo' bomte yew Keyoy kew dvú, ɛ ben nu ŋgoo bocee ncese bew bò yuule, gee boncese bo ɛ̂ keyoy e fô wvú le bò wvú kooŋke nje Jisos Klistu. 6Fí nu ɛ̂ Ŋwa' Nyo' le lɛ, “Ben etaa eyɛn, me ŋgɛɛle tɛ ɛ̂ kelaante kè Sayon e, ɛ ɛ̀ nu tɛ di buu di yew e. Ɛ̀ nu tɛ ɛ ɛ̀ caw me, ɛ me ŋkooŋke dí baay. Tɛ din nu ɛ kɛ wee lese fitele yî ye le ɛ́ wvú ke ewuumɛn kɛ.” 7Fô ben bò nu ɛ lese fitele yî ye le nu ɛ tɛ din jee fô ben e. Geenɛn fô bonyii bò baa lese fitele yî ye le nu ɛ fí nu fô bó le no bó to saŋɛɛ ɛ̂ Ŋwa' Nyo' le lɛ, “Tɛ didvu din dì bonyii bo kembom e to tunɛɛ nu ɛ nɛ wase ɛ tu dì bó ebom naa ɛ ɛ̀ nu buu di yew e dvú.” 8Ɛ fí bvuu nu ɛ bó ɛ saŋ lɛ, “Tɛ din nu ke egee ɛ bonyii baytene yî dvú le. Ɛ̀ nu kembaan ɛ kí nu ke egee ɛ bonyii gbwekene.” Bó baytene yî dvú le njefo bó nu ɛ tun keebee diɛw Nyo' le, ɛ ɛ̀ nu no Nyo' to seysɛɛ wase lɛ fí nu ke enu. 9Geenɛn, ben nu finɛn kfuu ɛ ɛ̀ caw Nyo' ben. Ben nu ŋgoo bocee ncese bò lemte Nfon e. Ben nu ketum kè yuule, nu bonyii bò Nyo' nu ɛ ge lɛ ɛ̀ nu naa bew, lɛ ben eseŋè mwɛɛm mvù jee mvù wvú gee. Wvú nu ɛ tee ben, ben ɛ buy ɛ̂ ɛjiwɛ le, ɛ ley ɛ̂ n'yuu we wvu baay e. 10Ɛ̀ to nu fwele ɛ ben yaa nu bonyii kɛ, keseen ben ɛ no nu wase bonyii bo Nyo' le. Nyo' to baa cam shen fô ben e fwele kɛ, keseen nu ɛ wvú ɛ cam wase shen fô ben e. 11Nsáa yɛm shém, ben ekeè lɛ ben nu botolo yî nshɛ le fɛn fele lo je. Me ɛ mum ɛ no nlooci ŋkule lo can ɛ̂ ben lɛ fo ben egeè mwɛɛm mvù nyam ye shieele kɛ, njefo mwɛɛm mvumvun diuu bô biyoy binɛn. 12Ben eduŋcì keŋge kè jee ɛntelɛŋ jo bonyii bò yaa kee kɛ Nyo' wvu lɛ ɛ́ bó cim jemyi ɛkumɛ ben lɛ ben befe lo, ɛ́ bó eyɛnè keŋge kenɛn kè jee le, ɛ́ ke edioo enu diuu dì Nyo' ɛ to, ɛ́ bó etumte moŋkum mew. 13Ben eyuukè wee tfuu wvù bó nu ɛ gɛɛ lɛ wvú esaakè bonyii le no ben nu bonyii bo Tata le. Ben eyuukè Nfon wvu Lum wvù nu Nfon wvu baay e, 14eyuukè naa bonyii bò wvú nu ɛ gɛɛ lɛ bó esaaké biba bi woŋ e leese bonyii bò gee mwɛɛm mvù befe ŋgɛw e bɛnsee bò gee mwɛɛm mvu lɛŋ e. 15Nyo' gomte lɛ ben egeè mwɛɛm mvu lɛŋ, emum ebaaŋke dew biyuŋ bi bonyii le bò jemyi mwɛɛm ncɛwncɛw. 16Ben eceè diɛwɛ bonyii bò bó nu ɛ bvuse wase bó bvunfaw e, geenɛn fo ben emum ejoò fifiɛ tɛɛke fojise gee bibefɛ kɛ. Ben eceè ɛ ɛ̀ nu diɛwɛ bonfaw bo Nyo' le. 17Ben ewvumtè bonyii bocii, kooŋkè boom bo bwee wene le bo mbee le bocii, fanè Nyo', wvumtè Nfon wvu Lum wvù nu Nfon wvu baay. 18Bonyii bò lemte bomew e, ben eyuukè bonyii bò ben nu ɛ̂ bó ɛkuse le, wvumtè bó ntay. Fo ben eyuukè kɛ ɛ ɛ̀ nu bò nu nyɛkeey taale fô ben e kɛ. Ben ewvumtè tɛn bò befe keŋge le. 19Me njemyi nɛn njefo Nyo' ké no yuuke njoŋ bô wee wvù bó nyɛwle bô wvú ɛ wvú yuuke nsase sɛ wvú nu ɛ jay fiɛɛ, geenɛn kuule kɛ shém njefo wvù nu ɛ gɛɛ bvufee yî Nyo' le. 20Ɛ́ bó suuŋke wee ɛ wvú ɛ jay fiɛɛ, wvú ɛ no kuule shém, ɛ́ sɛw wvudvu enu la? Geenɛn, ɛ́ wee yɛne ŋgɛw ɛ ɛ̀ nu yî fiɛɛ fì jee le ɛ wvú ɛ ge, wvú ɛ no kuule shém, ɛ́ Nyo' eyuuke njoŋ bô wvú. 21Ɛ̀ nu bvudvuu bvunɛn keeyɛne ŋgɛw nonɛn, njefo Klistu tɛn to nu ɛ yɛn ŋgɛw nje yene, duŋcɛ kenfewsɛn ɛ̂ ben lɛ ben ejo ɛkalɛ kew. 22“Wvú to ke baa yuu ge naa lo kebefɛ kɛ, ɛ kɛ díɛw fiɛɛ to ké no ɛ yuu buy diuw we le kɛ.” 23Seke bó to nan'yi wvú, wvú to baa tfuse kɛ. Ɛ́ bó dioo njiŋsene bô wvú, wvú saa sɛwci kɛ, geenɛn nya fiɛɛ ficii ɛ ɛ̀ nu can Nyo' le wvù kee keesaw nsaw lɛŋ. 24Wvú to nu ɛ tfuse bibefɛ bisɛɛbeene ɛ bí tu yî ye le yî kentam e. Wvú to ge nonɛn, wvu lɛ beene ekpwe ɛ̂ keba ke kebefɛ le, eceè nce wvu teytey. Bilɛmte bì wvú to kɛŋkɛɛ nu ɛ ge wase beene ɛ bonɛn. 25Ben to shee njimte diɛwɛ njée le, geenɛn keseen ben ɛ kase wase ɛ to fô Wee wvù Cɛyte bvuu Taale fô biyoy binɛn e.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\