1 Tɛsalonika 1

1Ɛ̀ nu me wvù Baul, ɛ me nu bee Silas noo Timatio. Me nsaaŋke ŋwa' wvun fô kentaashɛ ke bonyii bo mbee le ke Tɛsalonika le kè nu ɛ taashɛ ɛ no nu yî Nyo' Ice bô Tata Jisos Klistu le. Mbuwma Nyo' bô nyɛkeey enù fô ben e. 2Bese ké no nyaa keyoone ɛ̂ Nyo' sekecii ɛkumɛ ben bocii, bɛne ben sekecii ɛ̂ bunle yese le. 3Seke bese nu ɛ̂ Nyo' Icee wesebeene fwe, bese ké no kumyi gee dinɛn dì buyte yî fitele fì ben lese yî Klistu le bô lemme dinɛn dì buyte yî keŋkoŋɛn kenɛn e noo shém yì ben kuule yî buyte yî ntaa wvù ben taale fwe yî Tata wesebeene wvù Jisos Klistu le. 4Boom bo bwee wese le bò Nyo' kooŋke, bese kee lo lɛ Nyo' nu ɛ caw wase ben. 5Bese kee nonɛn njefo kɛ saaka wvù jee wvù bese to toɛ dvú fô ben e to to kɛ ɛ ɛ̀ nu bô njeme maaŋ kɛ. Wvú to to tɛn bô mvuŋgay mvù nɛn'yi fô Keyoy ke Yuule le, ɛ bese looci kee lo lɛ saaka wvudvu nu kecɛɛy. Ben kee kfuu bonyii bò ɛ̀ to nu bese seke bese to cee ɛ̂ ben ɛntelɛŋ nje ben. 6Ben to nu ɛ no beŋene bese noo Tata njefo ben to nu ɛ fiisɛn saaka wvudvu bô nlaŋlaŋ wvù nɛn'yi fô Keyoy ke Yuule le naa no ben cim to nu yî ŋgɛw wvu baay e. 7Nonɛn ɛ ben mum tu bonyii bò bonyii bo mbee le bocii bo ɛ̂ keba kè Masedonia le noo kè Akɛya le ejoò kenfewsɛn fô bó le. 8Me njemyi nɛn njefo kɛ ɛ̀ mɛy kɛ diɛw yì yi Tata yì nu ɛ san jo ben ɛ ghan keba kè Masedonia bô kè Akɛya le kɛ. Saaka wvu ɛkumɛ fitele finɛn fì ben lese yî Nyo' le nu ɛ ghan wase tɛn mondvuum e monciim. Nonɛn kɛ shiee bvuu nu dvú wvù bese ejemyi fiɛɛ ɛkumɛ fifiɛ kɛ. 9Ben ekeè lɛ bonyii bodvu kebɛɛ nu ɛ no seŋe ɛkumɛ no ben to fiisɛnɛɛ bese ɛ̂ ben ɛntelɛŋ, noo no ben to cin'yɛɛ mvunyo' le tu wase ben ɛ bo Nyo' keelemte wase Nyo' wvu kecɛɛy wvù kɛŋke nshii le. 10Bó seŋe tɛn no ben cɛyte Waa we wvù nu ke enɛ fowe eto le. Waa we wvun nu wvù wvú to bvusɛɛ yî kpwe le, ɛ ɛ̀ nu Jisos wvù bvuuse beene can shém Nyo' yì ffuuke yì wvú nu ke eduŋcɛ ɛ̂ bonyii le.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\