1 Tɛsalonika 5

1Boom bo bwee wese le, ɛkumɛ kefew bô diuu di nto Tata le nu ɛ kɛ shiee nu dvú fô ben e wvù bó esaaŋkè fifiɛ ɛ̂ ben kɛ. 2Ben kebɛɛ kee lo lɛ diuu di nto Tata le nu ke enu diɛwɛ di cooŋ e ɛntaŋ. 3Bonyii nu ke edioo duu lɛ, “Nyɛkeey nu dvú, ɛ fiɛɛ fì wee efanè yaa nu kɛ”, ɛ́ ŋgɛw emum enɛ esɛsɛ egbwe yî bó le diɛwɛ no lume ke nɛ to yî kpwoon wvù nu bô fue le, je saa enu dvú keelewtɛ kɛ. 4Geenɛn boom bo bwee wese le, kɛ ben nu finɛn kenjiwe le wvù diuu didvu ke enɛ esɛsɛ eto fô ben e diɛwɛ cooŋ e kɛ. 5Me njemyi nɛn njefo ben bocii nu bonyii bo n'yuu le, nu bonyii bo ɛmvunsheeŋ. Kɛ beene nu bonyii bo ɛntaŋ kɛnɛɛ bo kenjiwe le kɛ. 6Nonɛn fo beene eleetè no bonyii bomew leete kɛ. Beene enù we bô bvufee bvusɛɛbeene fó bvucii. 7Bonyii bò leete ké no leete ɛ ɛ̀ nu ɛntaŋ, ɛ bonyii bò mbvuum koole bó nu ɛ mó ké no koole ɛ ɛ̀ nu ɛntaŋ. 8Geenɛn no beene nu fisɛɛbeene ɛ ɛ̀ nu bonyii bo ɛmvunsheeŋ, beene emum enù bô bvufee bvusɛɛbeene fó bvucii. Beene ejo mbee bô keŋkoŋɛn ɛ́ mvú enù diɛwɛ ketwaa ke jem e ɛ beene ɛ jise ɛ baŋ gvúw yesebeene dvú, ejo tɛn mboyma wvù beene taale fwe yî dvú le ɛ́ wvú enù diɛwɛ kefo ke jem e ɛ beene ɛ bon. 9Ben ekeè lɛ kɛ Nyo' to caw beene gɛɛ lɛ wen ke eduŋcɛ ɛ ɛ̀ nu shém ye yì ffuuke ɛ̂ beene kɛ. Wvú to caw lɛ beene ke ekɛŋkɛ ɛ ɛ̀ nu mboyma fele yî Tata wesebeene wvù Jisos Klistu le. 10Jisos Klistu nu wvù to kpweɛ nje yese beene, wvu lɛ kɛnɛɛ beene nu dvú, kɛnɛɛ beene ɛ kpwekɛn, ɛ́ beene enu kɛ beene ɛ bó. 11Nonɛn ben emum eyvuwsè mvuntelem mvu wee noo wee le, eyootè tɛn wee noo wee ɛ wvú kuu kɛ no ben gee wase. 12Boom bo bwee wese le, bese lɛke lo ben lɛ ben ewvumtè bonyii bò lemte ɛ̂ ben ɛntelɛŋ taale fô ben e yî saaka Tata le bvuu teete ben e. 13Ben eduŋcì n'wvum ɛ̂ bó naa ntay yî keŋkoŋɛn e nje lemme dibole. Ben ekɛŋkè tɛn nshii wvu nyɛkeey fô bikuu binɛn e. 14Bese bvuu lɛke tɛn ben boom bo bwee wese le lɛ ben etefe bonyii bò nu laame kɛ lo, eyvuwsɛ mvuntelem mvu bonyii bò kɛŋke jaŋ e, eficɛ tɛn bonyii bò wɛɛyi. Ben ekuulè shém ben ɛ bonyii bocii. 15Ben eyɛnè fo wee etfuusè kebefɛ bô kebefɛ. Ben egomtè sekecii keegee ɛ ɛ̀ nu mwɛɛm mvù jee fô bikuu binɛn e noo fô bonyii bocii le. 16Ben elaŋlaŋè sekecii, 17bunleè kefew kecii, 18nyaà keyoone ɛ̂ Nyo' yî fiɛɛ ficii fì kooyi le. Fin nu fiɛɛ fì Nyo' shieele fô ben bò nu yî Klistu Jisos e. 19Fo ben ecilè lemme di Keyoy ke Yuule le kɛ. 20Fo ben emwaasè bontum bo Nyo' le bò bonyii teete kɛ. 21Ben etaassè mwɛɛm mvunciim, joò mvù jee leeme yî dvú le, 22ebvuusè can fô mwɛɛm mvù befe le mvunciim. 23Me nlɛke lɛ Nyo' kebɛɛ wvù nu Nyo' kembonɛn eloocɛ ege ɛ́ ben eyuule yî fiɛɛ le ficii. Wvú egɛɛ keyoy kenɛn bô mvuntelem mvunɛn noo ye yene ɛ́ yí ke enu sɛ nlom kefew kè Tata wesebeene wvù Jisos Klistu nu ke eto le. 24Wvú wvù Nyo' wvù to teŋɛɛ ben nu ɛ wvú ké no leeme kɛ yî diɛw ye le, ɛ wvú nu ke ege mwɛɛm mvudvu. 25Boom bo bwee wese le, ben ebunleè fô bese le. 26Ben egay boom bo bwee wesebeene le bocii eŋocɛ ɛ̂ ŋŋocɛ bonyii bo Nyo' le. 27Me njemyi nciise lo ɛ̂ ben yî mvuŋgay mvu Tata le lɛ ben etaŋ ŋwa' wvun ɛ́ boom bo bwee wesebeene le bocii eyuw. 28Tata wesebeene wvù Jisos Klistu ebuw ben bô kembonɛn kew ɛ́ kí enù ben ɛ bó.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\