1 Timatio 3

1Njeme mvu nu dvú ɛ wvú nu naa lo kecɛɛy. Njeme wvun nu lɛ: Ɛ́ wee shieele kentaw keenu cee ɛkolɛ ke kentaashɛ le, tu wvú shieele lemme ɛ ɛ̀ nu dì jee. 2Cee ɛkolɛ kentaashɛ ke bonyii bo mbee le kɛŋke keenu wee wvù yaa kɛŋke fiɛɛ fì bó ebaci wvú yî dvú le kɛ. Wvú kɛŋke keenu dwee kpwoon mwaaŋ, yaa gee mwɛɛm kenduun e kɛ, kpwawci mwɛɛm ntay, kɛŋke n'wvum, fiisene bonyii bo ghane le, kee keeyɛɛyi bonyii. 3Wvú kɛŋke keenu wee wvù yaa wuu kɛ mbvuum ɛ mó koole kɛ. Wvú kɛŋke keenu nyɛkeey bô bonyii yaa cɛwkene kɛ, yaa waale waa kɛ, yaa kɛŋke shiee yî bigew e kɛ. 4Wvú kɛŋke keenu wee wvù kee keetaa fô yew ye le ntay, gee ɛ boom bew yuuke wvú le yî fiɛɛ le ficii, wvumte wvú. 5Ɛ́ wee nu sɛ wvú kee keetaa fô ye yew e ntay, ɛ́ wvú ke eghan nɛɛ sɛ keetaa fô kentaashɛ ke bonyii bo mbee le ke Nyo' le? 6Kɛ wvú kɛŋke keenu wee wvù bɛɛ baŋke lo ɛ̀ no nu wee mbee kɛ. Ɛ́ wvú nu wvuwɛ wee, ɛ́ wvú ke enɛ sekemew emum ebensee ye, ke enɛ eley ŋgɛw diɛwɛ wvu dɛwle le. 7Wvú kɛŋke tɛn keenu wee wvù bonyii bo ɛkfuŋ yɛne tɛn lɛ ɛ̀ nu wee wvu lɛŋ. Ɛfuw kɛ nonɛn, ɛ́ wvú ke enɛ ejo ɛ̂ ketam ke dɛwle le eshoose ɛkolɛ kew. 8Bonyii bò fici gee dilemme ɛ̂ kentaashɛ ke bonyii bo mbee le ɛnte kɛŋke tɛn keenu bò kɛŋke keŋge ke lɛŋ. Kɛ bó kɛŋke keejemyi díɛw fiɛɛ kɛ, yaa nu bò nu ɛ nya bikuu bibole ɛ̂ mbvuum kɛ, yaa nu bonyii bò kuuŋke kɛ ɛ ɛ̀ nu sɛw kɛ. 9Bó kɛŋke keejicì kenyilɛ ke fiɛɛ fì Nyo' nu ɛ duŋcɛ wase ɛ̂ beene ɛkumɛ mbee le, leeme yî dvú le ɛ fiɛɛ yaa saake bó fô fitele le kɛ. 10Ɛ́ bo sɛ gɛɛ bó yî lemme le, nu ɛ bó kɛŋke keeyaw emom bó. Ɛ́ bó dioo ɛ duŋcɛ lɛ kɛ bó kɛŋke jay kɛ, ɛ́ bó emum egɛɛ bó ɛ́ bó elemte diɛwɛ bonyii bò fici gee dilemme ɛ̂ kentaashɛ ke bonyii bo mbee le ɛnte. 11Bokɛ' bobole kɛŋke tɛn keenu bò kɛŋke keŋge ke lɛŋ, yaa kunsene mvuŋkunsɛn kɛ. Kɛ bó kɛŋke keegeè mwɛɛm kenduun e kɛ. Bó kɛŋke tɛn keeleemè yî kecɛɛy e yî fiɛɛ le ficii. 12Wee wvù fici lemte lemme ɛ̂ kentaashɛ ɛnte kɛŋke keenu dwee kpwoon mwaaŋ. Ɛ wvú kɛŋke tɛn keekee keetaa fô boom bew bô fô yew ye le ntay. 13Bonyii bò fici lemte ɛ̂ kentaashɛ ɛnte ké lemte ntay, kɛŋkɛ diee di baay fô bikuu bibole, no nu tɛn sɛ nfan ɛkumɛ fitele fì bó lese yî Klistu Jisos e. 14Me n'yɛne lɛ ɛ̀ shɛɛte wase caan ɛ́ me ento en'yɛn wo le. Geenɛn ɛ me saaŋke mwɛɛm mvun fô wo le wvu lɛ, 15ɛ́ me nɛ lo ɛ̀ no ndvuyte, ɛ́ wo ekee no bonyii kɛŋke keegee mwɛɛm ɛnte jo yew yì yi Nyo' yì ɛ̀ nu kentaashɛ ke bonyii bo mbee le bo Nyo' wvù kɛŋke nshii le. Kentaashɛ kin nu kfuy bô kenffuy kè jici kecɛɛy e. 16Fiɛɛ nu dvú ɛ fí kuuke naa baay. Ɛ fiɛɛ fin nu fì to shee nu ɛ̂ kenyilɛ le ɛkumɛ mbee wesebeene wvù beene jemyi, ɛ Nyo' ɛ ge wase beene ɛ kiɛɛ. Fiɛɛ fin nu lɛ: Wvú to nu ɛ duŋcɛ ɛkolɛ kew yî nyam ye wee wvu wum e. Keyoy ke Yuule to nu ɛ bɛnse wvú. Bonceendaa bo Nyo' le to nu ɛ yɛn wvú le. Bó to nu ɛ fewcɛ ɛkumɛ wvú ɛ̂ bitum bicii. Bonyii to nu ɛ lese fitele yî ye le woŋ tfuu. Bó to nu ɛ jo wvú ɛ wvú ben we ley bvukukɛ le.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\