2 Kolɛn 12

1Me nu ensaale kɛ ye ŋgɛne dvú fwe naa no sɛw yaa cim nu fó kɛ. Me nu eŋgɛn fwe yî mwɛɛm diɛwɛ bifilɛ le mvù to too fô me le noo mvù Tata to duŋci ɛ̂ me le. 2Me ŋkee wee Klistu mvu wvù Nyo' to cunɛɛ ben dvú fey lo ɛbulɛ gɛn ɛ̂ we ɛke. Ɛbɛn nu wase bilum yuufe ncow binɛw no fí to kooyɛɛ. (Kɛnɛɛ wvú to ben fó bô ye, kɛnɛɛ sɛ ye, tu kɛ me ŋkee kɛ. Ɛ̀ kee kɛ Nyo' maaŋ.) 3Me ŋgomte keembvuu mbiinɛn lɛ, me ŋkee wvuwɛ wee, (kɛnɛɛ wvú to ben fó bô ye, kɛnɛɛ sɛ ye, tu kɛ me ŋkee kɛ. Ɛ̀ kee kɛ Nyo' maaŋ.) 4Nyo' to nu ɛ cun wvú ben dvú fô bvudvuu bvu njoŋ e bvu Nyo' le, ɛ wvú yuw mwɛɛm fó ɛ ɛ̀ yaa nu mvù ɛ̀ nulo ɛ́ wee esee kɛ. Ɛ mvumwɛ nu mwɛɛm mvù bó baa enya mvuŋgay lɛ wee wvu wum ejeme kɛ. 5Ɛ̀ nu wee diɛwɛ wvuwɛ le wvù me nu ensaalè ye bô wvú. Kɛ ɛ̀ nulo ɛ́ me ensaale ye bô ɛkolɛ kem kɛ, ɛfey kɛ lɛ me ensaalè ye ɛkumɛ kewɛɛyɛ kem. 6Ɛ́ ɛ̀ cim nu lɛ me ŋgomte keensaale ye ɛkumɛ ɛkolɛ kem, me nsaa nu keyuŋ kɛ, njefo fiɛɛ fì me nu enjemyi nu kecɛɛy. Geenɛn me nu ɛ ntun keeŋge fifiɛ, wvu lɛ fo wee mvu ke enɛ ekpwaake jɛɛy ɛkumɛ me fele fiɛɛ fì wvú yɛne yî yɛm e bô fì wvú yuuke ɛ̂ me kɛ. 7Geenɛn, keege lɛ fo me ŋke enɛ embense ye baay ɛkumɛ mwɛɛm mvu keŋghaw e mvun mvù Nyo' to duŋcɛɛ ɛ̂ me, wvú to nu ɛ tum kfuu biay mi ɛ yí no bon'yi ye yɛm. Biay yin to nu nceendaa Satan ɛ wvú njiŋsene bô me, wvu lɛ fo me ŋke enɛ embense ye baay kɛ. 8Ɛ me ŋke mbunle ɛkumɛ fiɛɛ fidvu ɛ̂ Tata mbuy bokaŋ botɛte nlɛke lɛ wvú ecake kɛ fiɛɛ fidvu yî yɛm e. 9Geenɛn ɛ wvú tfuse ɛ̂ me lɛ, “Mvuŋgay mwem mvù me nu ɛ mbuw wo dvú nu ɛ kocɛn fô wo le keefii wo, njefo mvuŋgay mwem ké no lemte yî wee le gɛne mɛɛse seke wvú wɛɛyi.” Nonɛn me nu en'yuuke njoŋ mbvuu nsaale ye ɛkumɛ kewɛɛyɛ kem nfesene lo wvu lɛ mvuŋgay mvu Klistu le nulo elemtè yî yɛm e. 10Fí ɛ mum ɛ no nu lɛ me n'yuuke njoŋ bô kewɛɛyɛ kem noo boncun bò bó nan'yi me dvú noo boŋgɛw bò me n'yɛne noo bikaa bì bonyii bone ɛ̂ me ɛjim bô boŋgɛw bò bii me le nje Klistu. Me n'yuuke njoŋ nonɛn njefo ɛ̀ nu seke me ŋ'wɛɛyi, tu sekekiɛ nu ɛ me nu emum entɛmyi. 11Me nu ɛ nɛ wase ɛ ntu keyuŋ! Geenɛn ɛ ɛ̀ ge ben me ɛ nsɛ ntu nonɛn. Ɛ̀ nu ben bò be kɛŋke keeduŋci wee wvù ɛ̀ nu me. Naa no me mbaa ncim mbuy fiɛɛ le nu ɛ kɛ fí mum nu lɛ bonyii ba bò teŋe bikuu bibole lɛ bokow bo boom bo ntum e bo Jisos e mum kuuke fele me kɛ. 12Mwɛɛm mvù duŋci mvuŋgay mvu Nyo' le bô biŋghaw bi mwɛɛm e noo mwɛɛm mvu diuw wvù yumɛɛn e nu ɛ me nto ŋkuu shém baay no ŋgee ɛ̂ ben ɛntelɛŋ. Ɛ mvumvun nu bonciise bò duŋci lɛ wee nu cɛɛy cɛɛy waa ntum Klistu. 13Fiɛɛ fì me nto ŋgee fô bintaashɛ bi bonyii bo mbee le bimew e nshɛɛte ben ɛfey lɛ me nto mbaa ŋgɛɛle bvujitɛ bvumew yî yene le, nu la? Ben elɛɛshɛ jay wɛm fofɛ! 14Ɛ̀ nɛɛ me wvun, ɛ me ɛ nseyse wase keento ɛ̂ ben e yî bokaŋ e botɛte. Ɛ kɛ me nu ŋke ento enu bvujitɛ bvumew fô ben e kɛ, njefo kɛ me ŋgomte ɛ ɛ̀ nu mwɛɛm mvunɛn kɛ. Me ŋgomte ɛ ɛ̀ nu ben. Me ŋgomte ɛ ɛ̀ nu ben njefo kɛ ɛ̀ nu boom bò kɛŋke keegɛɛle mwɛɛm ɛ̂ bo'icee bobole bô bobwee bobole kɛ. Ɛ̀ ké no gɛɛle bocee boom bô bobwee boom mwɛɛm ɛ̂ boom bobole. 15Me nu ŋke en'yuuke naa njoŋ baay keenjewse fiɛɛ ficii fì me ŋkɛŋke fô ben e bô keenya noo ɛkolɛ kem nje ben. Ɛ́ me ŋkooŋke ben baay, ɛ́ ben kaa ekooŋke me caan e? 16Ben nu ɛ yɛn kecɛɛy lɛ kɛ me nto mbaa eŋgɛɛ bvujitɛ yî yene le kɛ. Geenɛn bonyii ɛ no duu lɛ me nto nu ɛ n'wɛɛntɛn nlɛɛ ben bô mbiay. 17Nuu lɛ wee mvu bonyii bò me nto ntumɛɛ fô ben e to nu ɛ lɛɛ ben ɛ̂ diee diem e lɛ? 18Me nto nu ɛ nlɛkɛ Taytus lɛ wvú eto ɛ̂ ben e, mbvuu ntum waa bwee wesebeene wɛ lɛ bô wvú eto. Taytus to nu ɛ lɛɛ ben seke wvú to toɛ le? Bee wvú to baa gee kɛ mwɛɛm yî ŋkpwawcɛ le mwaaŋ bô yî ɛkalɛ le kemwaaŋ e? 19Sekemew ɛ ben kpwaake lɛ no bese mɛy ɛ no jemyi nɛn nu ɛ bese gomte keetaŋyi lo diuw wese fwe dvunɛn. Bese jemyi ɛ ɛ̀ nu diɛwɛ bonyii bo Klistu le fwe dvu Nyo'. Nsáa yese shém, fiɛɛ ficii fì bese gee fô ben e nu keege ɛ́ ben ekuu lo. 20Ɛ me nfane lɛ ɛ̀ nɛlo ɛ́ me ŋke enɛ ento en'yɛn ɛ ben yaa nu no me nshieele lɛ ben enù kɛ, ɛ́ ben tɛn eyɛn ɛ me n'yaa nu tɛn no ben shieele lɛ me enù kɛ. Me nfane lɛ ɛ̀ nɛlo ɛ́ me ŋke enɛ ento en'yɛn ɛ bonyii waale diwaa, ghɛɛke keŋghɛw, kɛŋke shém yì ton'yɛɛn, beele kɛ ɛ ɛ̀ nu dew yibo, beete bô ɛdiee ɛ bonyii, kunsene mvuŋkunsɛn, bensee ye yi ɛcici, kɛŋke kembvuŋse. 21Me nfane lɛ me nu ŋke endioo ɛ mbvuu ɛ nto, ɛ́ Nyo' wɛm ege ɛ́ ken'wuumɛn ekoole me, noo lɛ me nu ŋke enu yî yii le nje bonyii bò se gee bibefɛ diɛwɛ nnyɛn e bô nce nnyɛn kenjaŋ noo nsake, ɛ bó nu ɛ bó baa cinɛ wase dvú kɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\