2 Kolɛn 13

1Fin nu wase bokaŋ bem botɛte bò me nu ento ɛ̂ ben e. Ŋwa' Nyo' gayte lɛ, “Ɛ́ bó lese nsaw wee, tu bó nu eshieele bonyii bofɛɛ kɛnɛɛ botɛte, bò eleem jim nsaw wvudvu.” 2Ɛ̀ to nu seke me nto ntoɛ ɛ̂ ben e yî nto wɛm wvu bokaŋ bofɛɛ le, me nto nu ɛ ŋgay ɛ̂ bonyii bò to cee nce kebefɛ lɛ, bó eyɛnè. Me ɛ mbvuu ɛ no ŋgayte ɛ̂ bó noo ɛ̂ bonyii bocii naa no me mbaa nu ɛ̂ ben ɛjise lɛ, ben eyɛnè, njefo kefew kè me nu ŋke embvuu ento nu ɛ me n'yaa nu ŋke encam naa lo shen fô wee le kɛ. 3No ben gomte lɛ me ŋge fiɛɛ fì duŋci lɛ ɛ̀ jemyi Klistu ɛ̂ ben fele yî yɛm e, tu me nu eŋge. Kɛ ɛ̀ nu lɛ wvú wɛɛyi lo keenya ŋgɛw ɛ̂ ben kɛ. Wvú kɛŋke naa mvuŋgay ɛ̂ ben ɛntelɛŋ. 4Ɛ̀ nu kecɛɛy lɛ bó to taa wvú yî kentam e ɛ wvú wɛɛyi. Geenɛn keseen nu ɛ wvú nu dvú ɛ̂ mvuŋgay mvu Nyo' le. Bese wɛɛyi kɛ tɛn diɛwɛ no wvú to wɛɛyi. Geenɛn yî mvuŋgay mvu Nyo' le nu ɛ bese nu ke ecee bee bó lemte ben e. 5Ben etaa bikuu binɛn eyɛn lɛ laa ben nu yî mbee le lɛ. Ben emom ɛ ɛ̀ nu bikuu binɛn. Kɛ ben yɛne lɛ Jisos Klistu nu yî yene le? Wvú nu naa yî yene le, ɛ́ ɛ̀ fɛn baa nu lɛ ben nu ɛ mom bikuu binɛn ɛ yɛn ɛ ben ɛ gbwe. 6Me ŋkee naa lɛ ben nu ke eyɛn lɛ bese baa egbwe kɛ. 7Bese bunlee Nyo' lɛ fo ben ke enɛ ege fiɛɛ sɛ ɛ̀ nu fi lɛŋ kɛ. Kɛ bese yaa gomte lɛ bonyii eyɛne lɛ bese nu ɛ fey mmom wvudvu kɛ. Geenɛn bese bunlee ɛ ɛ̀ nu lɛ ben egeè ɛ ɛ̀ nu fiɛɛ fi lɛŋ naa no bese cim yen'yi kɛ diɛwɛ bese nu ɛ gbwe wase mmom wvudvu. 8Kɛ bese yaa nulo egee naa lo fiɛɛ fì kicine kecɛɛy kɛ. Bese nulo egee kɛ ɛ ɛ̀ nu fì tomte lo kecɛɛy. 9Ɛ̀ dioo nu seke bese wɛɛyi ɛ ben tɛmyi, ɛ bese no yuuke njoŋ baay. Bunle yese nu kɛ lɛ ben eku egɛn emɛse. 10Ɛ̀ nɛɛ fiɛɛ fì me nsaaŋke mwɛɛm mvun ɛ̂ ben ɛ me mbɛɛ sɛ me ɛ nto, wvu lɛ seke me ɛ nto, me nsaa eŋkɛŋke keenjo mvuŋgay mvù Tata nu ɛ nya ɛ̂ me encewcewe lo dvú yî yene le kɛ. Mvuŋgay mvun nu mvù wvú nya lɛ me en'yoo lo ben dvú, ɛ ɛ̀ yaa nu lɛ me ensâw lo ben dvú kɛ. 11Keemɛɛse boom bo bwɛɛm e, me ŋgayte ben e lɛ beene ɛ shɛɛ wase. Ben eseyse bikuu binɛn, eyuw ntefe wɛm, enù diuw mwaaŋ, eceè yî nyɛkeey e, nonɛn ɛ́ Nyo' keŋkoŋɛn bô nyɛkeey emum enù ben ɛ bó. 12Ben egaynɛn bikuu binɛn e, eŋocɛ ɛ̂ ŋŋocɛ bonyii bo Nyo' le. 13Bonyii bò ɛ̀ nu bo Nyo' le bocii gayte ben e. 14Mbuwma Tata wesebeene wvù Jisos Klistu, bô keŋkoŋɛn ke Nyo' le, noo kentaashɛ ke Keyoy ke Yuule le enù ben ɛ bó bocii.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\