2 Kolɛn 2

1Nonɛn ɛ me mum ŋkpwawcɛ lɛ kɛ me mbɛɛ mbvuu nlaa ghane dì eto bô nsase kɛ. 2Ɛ́ me embvuu enɛ ɛ ŋge ben ɛ yuw nsase, ɛ́ ebvuu enu yɛɛ dvú wvù nulo ege ɛ́ me en'yuw njoŋ ɛfey ben boba bò me nu ɛ ŋge wase bó ɛ yuw nsase? 3Ɛ̀ nɛɛ fiɛɛ fì to geɛ ɛ me nsɛ nsaŋ ŋwa' wɛ ɛ̂ je yì me nto nsaŋɛɛ le. Ɛ̀ to nu wvu lɛ me ŋke ndioo ɛ nto ɛ̂ ben e, me nsaa ŋke eŋkɛŋkɛ nsase wvumvu wvù nɛ fô ben bò bee ege ɛ́ me en'yuw ɛ ɛ̀ nu njoŋ e kɛ, njefo me ŋkee naa ntay ɛkumɛ ben bocii lɛ njoŋ wɛm nu kɛ njoŋ wene bocii. 4Ben ekeè lɛ ŋwa' wvudvu wɛ nu ɛ me nto nsaaŋke bô nsase wvu baay, ɛ fitele tone me, ɛ misɛm ɛ yiŋsɛn ɛ̂ me ɛjise. Ɛ kɛ me nto nsaŋ nonɛn keeŋge ɛ́ ben eyuw ɛ ɛ̀ nu nsase kɛ. Ɛ̀ to nu keege ɛ́ ben ekiɛɛ keŋkoŋɛn ke baay kè me ŋkɛŋke fô ben e. 5Ɛ́ wee to nu ɛ ge ɛ me n'yuw nsase, tu kɛ nsase wvun to mɛy kɛ fô me le kɛ. Wvú to nu tɛn fô ben e bocii. (Kɛ fifin nu fiɛɛ fì me enjemyì eŋgɛne yî dvú le baay kɛ). 6Ŋgɛw wvun wvù wee nteen ben e nu ɛ nya wase ɛ̂ wvuwɛ wee nu ɛ wvú ɛ kocɛn nonɛn. 7Keseen nu ɛ ɛ̀ nulo ɛ́ ben elɛɛshɛ jay we, ege ɛ́ fitele fiew elɛɛtene, wvu lɛ fo wvú emɛy kɛ wase enu shen shen baay kɛ. 8Nonɛn me ɛ no ŋkule can ɛ̂ ben lɛ ben ekase eduŋcɛ ɛ̂ wvú lɛ ben bɛɛ kɛ kooŋke wvú. 9Ɛ̀ nɛɛ fiɛɛ fì to geɛ ɛ me nsɛ nsaŋ ŋwa' wɛ fô ben e keemom ben eŋkiɛɛ lɛ laa ben yuuke kɛ me le yî fiɛɛ le ficii lɛ. 10Ɛ́ ben lɛɛshi jay wee, tu me tɛn nu ɛ nlɛɛshɛ. Ɛ́ me nlɛɛshi fiɛɛ, fɛn ɛ́ fiɛɛ nu dvú keelɛɛshɛ, tu me nlɛɛshi ɛ̂ Klistu ɛjise nje yene. 11Beene gee nonɛn wvu lɛ fo Satan ke enɛ eley jó ekɛŋke mvuŋgay ɛ̂ beene we. Kɛ beene maa no wvú ké no wɛɛntene kɛ. 12Ɛ̀ to nu seke me nto ŋgɛnɛɛ mbuy kelaante kè Towas e keenfewcɛ saaka wvù jee wvu ɛkumɛ Klistu jó, ɛ Tata yene kembuŋ fô me le keenlem lemme diew jó. 13Geenɛn bvufee bwem to baa nu fó kɛ, njefo me nto mbaa n'yɛn waa bwɛɛm wvù Taytus e jó kɛ. Nonɛn ɛ me mum ŋgay bó le lɛ bó ɛ shɛɛ wase, mum nto Masedonia. 14Geenɛn, keyoone nu fô Nyo' le wvù ké no saa fwe dvusɛse yî Klistu le nyaa mbɛɛtɛ, ɛ bese bii diɛwɛ bonyii bò wvú nu ɛ kɛŋkɛ gbwen jem e. Ɛ wvú mum fele yî yese le saŋse Klistu mondvuum e monciim ɛ bó kee wvú yuuke nsam we diɛwɛ jiin fò bó ɛ ton e. 15Ben ekeè lɛ bese nu diɛwɛ nsam jiin di Klistu le fô Nyo' le ɛntelɛŋ jo bonyii bò bó boysee bó noo fô bò laa wase le. 16Fô bonyii bò laa wase le nu ɛ nsam wvun too ɛ ɛ̀ nu bô kpwe fô bó le. Ɛ bonyii bò bó boyse bó nu ɛ nsam wvun too ɛ ɛ̀ nu bô nshii fô bó le. No fí nu nonɛn, tu ɛ̀ nu yɛɛ dvú wvù nu ɛ kocɛn keege didin lemme? 17Kɛ bese nu diɛwɛ bonyii nteen e bò nu ɛ jo diɛw Nyo' yí ɛ tu fiɛɛ fi way e fì bó ghane geese lo kɛ. Bese nu fisɛse bonyii bò nu ɛ taashɛ yî Klistu le. Ɛ bese fewci diɛw Nyo' bô mvuntelem mvù yuule diɛwɛ bonyii bò Nyo' nu ɛ tum bó, ɛ bó leeme ɛ̂ wvú ɛjise le.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\