2 Kolɛn 3

1Me nfɛn ŋgayte nɛn ɛ fí nu lɛ bese bvuu kaase duŋci lo bikuu bisɛse ɛ̂ ben e? Nuu lɛ bese shieele boŋwa' diɛwɛ no bonyii bomew shieele boban boŋwa' bò nɛ fô bese le kɛnɛɛ fô ben e bò duŋci bonyii bò ɛ̀ nu bese lɛ? 2Ben kebɛɛ nu wase ŋwa' wese wvù bó nu ɛ saŋ ɛ̂ mvuntelem mvusɛse le lɛ wee tfuu nulo ekiɛɛ ebvuu etaaŋke. 3Ben yen'yi lɛ ben nu ŋwa' Klistu ɛ bese ɛ seyse. Ŋwa' wvun nu ɛ kɛ bó saŋ ɛ ɛ̀ nu bô kete ke ŋwa' le kɛ. Bó saŋ ɛ ɛ̀ nu bô Keyoy ke Nyo' wvù kɛŋke nshii le. Ɛ kɛ bó saŋ ɛ ɛ̀ nu yî biwaŋ bi ɛta yo ɛta le kɛ. Bó saŋ ɛ ɛ̀ nu yî biwaŋ bì ɛ̀ nu mvuntelem mvu bonyii le. 4Fifin nu fiɛɛ ɛ bese jemyi ɛ̂ Nyo' ɛjise sɛ kemaŋɛn nje Klistu. 5Kɛ ɛ̀ nu lɛ bese nu ɛ kocɛn bô bikuu bisɛse keege fiɛɛ fimew wvù bese ke nɛ eduu lɛ fiɛɛ fimew nɛ fô bese le kɛ. Ɛ̀ ge Nyo' bese ɛ sɛ kocɛn. 6Wvú nu ɛ ge bese ɛ kocɛn keelemte yî saaka moŋkan mo monfɛm e. Kɛ moŋkan man yaa nu mò bii ɛ ɛ̀ nu bonci bò bó saŋɛɛ lo bô can kɛ. Ɛ̀ nu mo Keyoy ke Yuule le. Bonci to too ɛ ɛ̀ nu bô kpwe. Geenɛn ɛ Keyoy nyaa ɛ ɛ̀ nu nshii ɛ̂ bonyii. 7Je yi yvum yì bó to gee mwɛɛm jó nu ɛ bó to cow bonci bodvu yî biwaŋ bi ɛta le. Seke Muses to too bô bonci bodvu nu ɛ kɛ bonyii bo Islael to kee keebvuu etaa bvushiw bwew kɛ, nje n'yuu Nyo' wvù to baa yî bvushiw bwew e. Ɛ́ yiyɛ je yi yvum yì to too ɛ ɛ̀ nu bô kpwe to too kɛŋke n'yuu Nyo', ɛ n'yuu wvun nu wvù to baa nonɛn jimte wase kaa gɛne lo, 8ɛ́ n'yuu je yì bó gee mwɛɛm jó yì ɛ̀ nu yi Keyoy ke Yuule saa efey naa lo wvuwɛ n'yuu le? 9Ɛ́ je yì bó to gee mwɛɛm jó yì to too bô fiɛɛ fì leese lo bonyii ŋgɛw e, to too bô n'yuu Nyo', kɛ tu je yì bó gee mwɛɛm jó yì ɛ̀ nu yì Nyo' joo bonyii lɛ bó nu teytey ɛ̂ wvú ɛjise nulo ekɛŋke n'yuu ɛ wvú fele lo wvuwɛ! 10Kecɛɛy kedvu nu lɛ fiɛɛ fì to too kɛŋke n'yuu Nyo' fidvu nu ɛ lase wase n'yuu we njefo n'yuu wvù kuuke fele wvuwɛ nu ɛ to wase. 11Ɛ́ fiɛɛ fì to kaa wase gɛne lo to too bô n'yuu Nyo', kɛ tu n'yuu fiɛɛ fì too keenu wase kemakaa nu ekuuke fele naa lo wvuwɛ! 12No bese kee nonɛn sɛ kemaŋɛn, bese ɛ mum ɛ no fewci yaa fane kɛ. 13Kɛ bese nu diɛwɛ Muses wvù to ké baŋ bvushiw bwew bô ndvu keege lɛ fo bonyii bo Islael etaale no n'yuu wvù to baa yî bvushiw bwew e jimte kaa gɛne kɛ. 14Geenɛn bonyii bodvu nu ɛ bvufee bvubole to jiime. Ɛ naa ɛ to ɛ buy ɛbɛn wvun e, nu ɛ bó dioo taaŋke fiɛɛ ɛ̂ ŋwa' moŋkan mo moyvuum e, ɛ́ bó eyuw, ɛ fiɛɛ no nu ɛ fí ɛ baŋ kɛ bvufee bvubole. Ɛ̀ nu kɛ yî Klistu le wvù ɛ̀ nulo ɛ́ bó ecake fiɛɛ fì baaŋke fidvu. 15Yî kecɛɛy e, ɛ to ɛ buy naa ɛbɛn wvun e, nu ɛ bó taaŋke fiɛɛ ɛ̂ Ŋwa' Muses e, ɛ fiɛɛ no nu kɛ ɛ fí ɛ baŋ bvufee bvubole. 16Geenɛn ɛ́ wee ke etu wase bô Tata, ɛ́ bó mum cake fiɛɛ fì baaŋke fidvu. 17Tata wvun nu Keyoy, ɛ naa fɛɛ fô Keyoy kin nu, nu ɛ bonyii ke buy kɛ yî bvunfaw e. 18Fí nu lɛ beene bocii bò nu sɛ fiɛɛ bɛɛ baaŋke monshim mosɛɛbeene nu ɛ n'yuu Tata baa yî yese beene le, gee ɛ beene baa mum kumene gɛne fwe fwe fieesene wase ɛ ɛ̀ nu wvú. Ŋkumɛn wvun nu ɛ ɛ̀ gee Tata wvù ɛ̀ nu Keyoy ke Yuule.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\