2 Kolɛn 5

1Beene kee lɛ ɛ́ bó sâw lo cun yin yì ɛ̀ nu ye yesebeene yì beene cee dvú fokuse fɛn, tu beene kɛŋke yew fô Nyo' le ɛ bó yaa bom bô can kɛ. Yiyɛ nu yew yi fowe, ɛ ɛ̀ nu yì mɛy lo. 2No beene nu fɛn keseen nu ɛ beene looci naa shomkene, njefo beene beele baay lɛ bó etfume yew yi fowe yɛ yî yese beene le diɛwɛ ndvu le. 3Ɛ̀ nu ke enu seke bó ɛ tfume wase yiyɛ yî yese beene le, beene saa ebvuu enu ye yɛ kɛ. 4No beene bɛɛ cee cun yin e, nu ɛ boŋgɛw bò beene joo gee ɛ beene shomkene baay. Kɛ ɛ̀ nu lɛ beene gomte lɛ bó baayɛ ndvú yì ɛ̀ nu ye yesebeene yidvu yî yese beene le kɛ. Beene gomte lɛ bó etfume lo yimi yî yese beene le wvu lɛ nshii wvù mɛy lo emi lo biŋkpwe bi ye le bidvu. 5Nyo' nu wvù nu ɛ seyse beene keekɛŋkɛ fiɛɛ fin. Wvú nu ɛ nya beene sâ' wvudvu ɛ ɛ̀ nu Keyoy ke Yuule. 6Nonɛn, bese ɛ mum ɛ no nu sekecii kee fifin sɛ kemaŋɛn. Bese kee lɛ no bese cee yî ye yin e yî woŋ wvun e, nu ɛ bese nu ncejole fô Tata le. 7Bese gee mwɛɛm ɛ ɛ̀ nu nje fitele fì bese lese yî Nyo' le, kɛ ɛ̀ nu nje bese yɛne wvú le kɛ. 8Bese nu naa sɛ kemaŋɛn yî fifin e, ɛ fí jee naa lo lɛ bese ecinɛ lo ye yin e, egɛn enu wase bee bo Tata fô la diew e. 9Fí ɛ no nu lɛ kɛnɛɛ bese nu bee bó fô la diew e, kɛnɛɛ bese bɛɛ fɛn, tu fiɛɛ fì bese taale yî dvú le, nu kɛ keegee ɛ wvú yuuke njoŋ. 10Ben ekeè lɛ beene bocii kɛŋke keeke eleem fwe dvu Klistu ɛ́ wvú esaw beene, wvu lɛ wee mwaaŋ mwaaŋ ekɛŋkɛ nlawma fiɛɛ fì wvú to gee yî ye yin e, kɛnɛɛ ɛ̀ nu fì jee kɛnɛɛ fì befe. 11No bese kee fiɛɛ fì nu keefane Tata, bese ɛ mum ɛ no momte keege ɛ́ bonyii ekumɛn. Nyo' looci naa kee bonyii bò ɛ̀ nu bese naa ntay. Ɛ me ŋkpwaake lɛ ben tɛn kee ntay ɛ̂ mvuntelem mvunɛn e bonyii bò ɛ̀ nu bese. 12No bese jemyi nɛn nu ɛ kɛ bese gomte keebvuu ekase eduŋci lo bikuu bisɛse ɛ̂ ben kɛ. Bese nyaa kɛ ɛ ɛ̀ nu je ɛ̂ ben keesaale ye bô bese, wvu lɛ ɛ̀ nulo ɛ́ ben ekɛŋke fiɛɛ fì ɛ̀ nulo ɛ́ ben etfuse ɛ̂ bonyii bò bensee bibɛɛn bô mwɛɛm mvù bó yɛne yî bonyii le ɛjise, ɛ ɛ̀ yaa nu mvu fô mvuntelem mvubole kɛ. 13Ɛ́ ɛ̀ nu lɛ bikuu ghane bese, tu bí ghane nje Nyo'. Ɛ̀ no nu lɛ bí leeme fó, tu bí leeme kɛ nje yene. 14Fiɛɛ fì gee ɛ bese gɛne fwe bô fiɛɛ fì bese gee nu keŋkoŋɛn kè Klistu kɛŋke fô beene le. Bese gee nonɛn njefo bese nu ɛ loocɛ ɛ bee lɛ wee mwaaŋ to nu ɛ kpwe fô bonyii le bocii, ɛ fí mum nu lɛ bonyii bodvu bocii nu ɛ kpwe wase tɛn. 15Wvú to kpwe fô bonyii bocii le wvu lɛ fo boba bò cee, ebvuu ecee fô bikuu bibole kɛ. Geenɛn lɛ bó eceè wase fô wvuwɛ wee wvù to kpweɛ kase buy yî kpwe le nje bó le. 16Nonɛn, ɛ kɛw lo nu ɛ kɛ bese bvuu taale wee bô bvufee bvu wee wvu wum e kɛ. Naa no bese to cim shee taale Klistu ɛ ɛ̀ nu bô bvufee bvu wee wvu wum e, nu ɛ bese yaa bvuu taale wvú keseen ɛ̂ yiyɛ je le kɛ. 17Fiɛɛ fì nu nu lɛ, ɛ́ wee nu ɛ taashɛ wase bô Klistu, tu wvú nu wase wee wvu fwɛ. Mwɛɛm mvu mvuyvuum mvunciim nu ɛ fey wase, ɛ mwɛɛm mvunciim ɛ tu wase mvu mvunfɛm. 18Fin ficii nu ɛ ɛ̀ gee Nyo' wvù to kasɛɛ jo beene yî ye le no wvú to mancɛɛ mwɛɛm beene ɛ bó fele yî Klistu le. Ɛ wvú ɛ nya ɛ̂ bese lemme keegee ɛ bonyii manci mwɛɛm bô bo Nyo'. 19Fì nu lɛ, ɛ̀ to nu yî Klistu le wvù Nyo' to manci mwɛɛm bô bonyii bo yî woŋ wvun e lɛ bó etu bô wvú. Ɛ wvú faŋɛ yaa ebvuu eŋgoyte fite fi kebefɛ kebole kɛ, mum nya ntum keman wvun can yese le lɛ bese eteete ɛ̂ bonyii. 20Bese ɛ mum ɛ no nu fɛn yî bvudvuu bvu Klistu le, ɛ Nyo' fele yî yese le lɛke bonyii. Nonɛn bese kule can ɛ̂ ben ɛ̂ diee di Klistu le lɛ ben ekase emancɛ mwɛɛm ben ɛ bo Nyo'. 21Ɛ̀ nu nje yese beene wvù wvú wvù Nyo' to geɛ ɛ Klistu wvù to baa kee kebefɛ, nɛ tu kebefɛ, wvu lɛ beene etu teytey ɛ̂ Nyo' ɛjise nje ye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\