2 Kolɛn 6

1No bese lemte yî kentaashɛ le bee bo Nyo', bese ɛ mum ɛ no kule tɛn can ɛ̂ ben lɛ fo ben efiisɛn mbuwma Nyo' wvun ege ɛ́ wvú ela ɛcici kɛ. 2Nyo' to nu ɛ jeme ɛ̂ Ŋwa' we le lɛ, “Kefew ke lɛŋ to nu ɛ to kocɛn, ɛ me nya bitem ɛ̂ wo. Diuu di mboyma le to nu ɛ kocɛn ɛ me nfi wo.” Ben etaa eyɛn, keseen nu kefew ke lɛŋ, ɛ din nu diuu di mboyma le. 3Kɛ bese yaa gee naa lo fiɛɛ fì nulo ebaaŋke je wee mvu kɛ. Bese gee nonɛn wvu lɛ fo bó ke eyɛn jay mvu le yî lemme disɛse le kɛ. 4Geenɛn, bese nu ɛ duŋcɛ fisɛse bikuu bisɛse ɛ̂ jé le yicii lɛ bese nu bonyii bo lemme le bo Nyo' le. Bese nu ɛ duŋcɛ ɛ̂ je yì bese kuule fitele naa baay yî boŋgɛw bò bese yɛne le bô seke mwɛɛm tɛmyi noo seke je yaa nu naa dvú kɛ le. 5Bonyii ké no suuŋke bese, ké nɛ sekemew lese bese yew ncaw e, ɛ bonyii nɛn'yi no shiike mvunlaa bee bó. Bese ké no kfune ye yî lemme le, ké nɛ ce ɛntaŋ saa lefe kɛ, ké nɛ kefew kemew e no kpwee jeŋ. 6Bese duŋci tɛn lɛ bese nu bonyii bo lemme le bo Nyo' le ɛ̂ je nce wese wvù yuule le bô no bese kee fiɛɛ fi ɛkumɛ Nyo', noo no bese kuule shém, bô no bese kɛŋke mvuntelem mvù jee fô bonyii le. Bese cee bii no Keyoy ke Yuule duŋci, ɛ bese kooŋke bonyii bô ŋkoŋɛn wvu kecɛɛy. 7Bese ké no jemyi kɛ ɛ ɛ̀ nu njeme wvu kecɛɛy, gee mwɛɛm ɛ̂ mvuŋgay mvu Nyo' le. Bese ké no jici nce wvu teytey e diɛwɛ mwɛɛm mvu jem e mvu ɛbo ɛcɛɛy bô mvu ɛbo ɛŋkoŋko le. 8Bese ké no lemte kɛ lo, kɛnɛɛ bonyii wvumte bese, kɛnɛɛ bó yaa wvumte kɛ, kɛnɛɛ bó jemyi mwɛɛm mvù befe ɛkumɛ bese kɛnɛɛ bó jemyi mvù jee. Bonyii ké no joo bese lɛ bese nu bonyii bo kenlɛɛma le, geenɛn ɛ bese nu bonyii bo kecɛɛy e. 9Ɛ́ bonyii ké nɛ no nu nɛn diɛwɛ kɛ bó kee bese kɛ, geenɛn ɛ bonyii kee naa bese ntay. Bó ké nɛn'yi no yɛne lɛ bese nu wase boŋkfusay, geenɛn ben etaa eyɛn, bese nu kɛ dvú. Ɛ́ bonyii ké nɛ no nyaa ŋgɛw ɛ̂ bese, geenɛn yaa yuwyi bese kɛ. 10Bese ké no nu nɛn diɛwɛ bonyii bò nu yî yii le, geenɛn laŋlaŋe kɛ sekecii, nu diɛwɛ bonyii bò fuute le, geenɛn gee kɛ ɛ bonyii nteen nu bonyii bo kpwaw e. Bese ké no nu nɛn diɛwɛ kɛ bese kɛŋke naa lo fiɛɛ kɛ, geenɛn ɛ bese kɛŋke mwɛɛm mvunciim. 11Bonyii bo Kolɛn, bese nu ɛ jeme wase ɛ̂ ben yaa nyile fiɛɛ kɛ. Bese nu ɛ yene mvuntelem mvusɛse ɛ gɛɛ mvuyɛm ɛ̂ ben. 12Kɛ bese baa baŋ mvuntelem mvusɛse fô ben e kɛ. Ɛ̀ baŋ ben mvunɛn fô bese le. 13Me ɛ no njemyi ɛ̂ ben kɛ diɛwɛ ɛ̂ boom bem e lɛ, ben ege lɛŋlɛŋ no bese nu ɛ ge fô ben e, eyene tɛn mvunɛn mvuntelem fô bese le. 14Fo ben elɛnè ɛkalɛ kemwaaŋ ben ɛ bonyii bò yaa nu bo mbee le kɛ. Ɛ̀ nulo ɛ́ fiɛɛ fi teytey bô fì befe eghan nɛɛ sɛ no nu yî fiɛɛ le fimwaaŋ? N'yuu bô ɛjiwɛ nulo ekɛŋke kentaashɛ? 15Ɛ̀ nulo ɛ́ Klistu bô Bɛlial enu diuw mwaaŋ e? Fiɛɛ fì taashi wee mbee bô wee wvù baa nu wee mbee nu la? 16Yew ncese Nyo' nulo ekɛŋke la keege bô mvunyo' mvu yî woŋ wvun e? Ben ekeè lɛ beene nu yew ncese yì yi Nyo' wvù kɛŋke nshii. Fifin nu no Nyo' to gayɛɛ lɛ, “Me nu ŋke encee yî bó le, nlɛne ɛ̂ bó ɛntelɛŋ. Me nu ŋke enu Nyo' wvubo, ɛ bó nu bonyii bem.” 17Nonɛn, Tata Nyo' gayte lɛ, “Ben ebuy ɛ̂ bó ɛnte, enù jɛɛy fô bó le. Fo ben ekum fiɛɛ fi nnyɛn e kɛ, ɛ́ me emum enfiisɛn ben. 18Me nu ŋke enu Icen, ɛ ben nu boom bem bò bolemsɛ noo bò bokɛnɛ. Fifin nu ɛ ɛ̀ jemyi Tata Nyo' wvù Kɛŋke Mvuŋgay Mvunciim.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\